Informacja z dnia 23.12.2019 r. w sprawie:

zgłaszania Radzie Uczelni propozycji kandydatów na Rektora
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
na kadencję 2020-2024

 

Rada Uczelni PWSZ w Nysie, zgodnie ze swoimi kompetencjami wynikającymi z § 57 ust. 1 Statutu PWSZ w Nysie, w celu umożliwiania dokonania jak najlepszego - z punktu widzenia Uczelni i społeczności akademickiej - wyboru osoby na funkcję Rektora, jako jedynego jednoosobowego organu Uczelni, przyjmuje zgłoszenia propozycji kandydatów.

 

  1. Rada Uczelni z dniem ukazania się niniejszej informacji rozpoczyna proces umożliwiający zgłaszanie propozycji kandydatów na Rektora w ramach wyborów władz Uczelni na kadencję 2020/2024.

  2. Propozycję kandydata na Rektora mogą zgłaszać:

1) Rada Uczelni,
2) każdy pracownik Uczelni posiadający czynne prawo wyborcze.

  1. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy, aktualnie zajmowane stanowisko, podpisaną zgodę kandydata oraz złożone oświadczenia o spełnieniu wymogów sformułowanych w § 20 ust. 1 Statutu.

  2. Rada Uczelni nie jest związana zgłoszonymi propozycjami.

  3. Zgłoszenia nie ograniczają Rady Uczelni w przedstawianiu w trybie wyborczym własnego kandydata na Rektora.

  4. Zgłoszenie do Rady Uczelni propozycji kandydata na Rektora dokonywane jest:

1) zgodnie z formularzami, których wzory stanowią: Załącznik nr 2, Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do Regulaminu wyborczego PWSZ w Nysie (Uchwała Nr 14/2019/2020 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 29.11.2019 r.) http://pwsz.nysa.pl/?p=1&ak=1,7908,0 ,
2) drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail: radauczelni@pwsz.nysa.pl i powinno zawierać uzasadnienie wraz z opisem sylwetki zgłaszanej osoby,
3) do dnia 07.01.2020 r. do godz. 15.30.

  

Przewodniczący Rady Uczelni PWSZ w Nysie
mgr inż. Mieczysław Duraj
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik