Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy

W dniach 16 i 17 marca 2018 roku w budynku Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie odbyły się pierwsze szkolenia uczestników, w ramach realizowanego projektu: pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V  Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury.

W trwających dwa dni szkoleniach, uczestnicy zaznajomili się z podstawami postępowania konserwatorskiego, zasadami BHP w konserwacji zabytków, czynnikami niszczącymi obiekty kamienne, teorią zrównoważonej konserwacji zabytków oraz podstawowymi zasadami konserwacji drewna zabytkowego i czynnikami niszczącymi obiekty drewniane.

Szkolenia przeprowadzili aktywnie działający w Polsce konserwatorzy zabytków oraz pracownicy Centrum Badawczo-Edukacyjnego Konserwacji Zabytków PWSZ w Nysie.

 

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK