Kontrast:

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy

Szanowni Państwo,
Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu oraz Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Nysie organizują w dniach 14-15 maja 2020 r. ogólnopolską konferencję naukową poświęconą działaniom na rzecz zachowania krajobrazu kulturowego pod nazwą: „Rewitalizacja krajobrazu kulturowego - szanse i zagrożenia”.

Celem konferencji jest przedstawienie zagadnień związanych z genezą i przekształceniami krajobrazu kulturowego oraz problematyką rewaloryzacji i rewitalizacji krajobrazu, a także metodami jego ochrony.

Niniejsza konferencja skierowana jest do architektów, urbanistów, konserwatorów zabytków, inżynierów, pracowników naukowych, muzealników, właścicieli obiektów zabytkowych, przedstawicieli administracji samorządowej, studentów oraz wszystkich zainteresowanych zachowaniem krajobrazu kulturowego. Spotkanie konferencyjne będzie również okazją do podsumowania i promocji projektu: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura przez Gminę Pokój, OWKZ, OWUP oraz PWSZ w Nysie.

Konferencja odbędzie się w auli Wydziału Nauk Technicznych PWSZ w Nysie przy ul. Obrońców Tobruku 5.

Nieprzypadkowo, miejscem konferencji jest Nysa, miasto o wielowiekowej historii i nawarstwionym przez dzieje krajobrazie kulturowym. Założona w 1223 r. Nysa jest jednym z najstarszych śląskich miast. Jako stolica Księstwa Biskupiego promieniowała bogactwem architektury i dzieł sztuki. Jej wyjątkowa zabudowa i piękno zostało w znacznym stopniu uszczuplone przez działania drugiej wojny światowej. Do dzisiaj nosi ślady zniszczeń układu urbanistycznego będącego składnikiem krajobrazu kulturowego.

Zapraszamy zainteresowane osoby do zgłaszania referatów, które zostaną zaprezentowane na konferencji oraz zamieszczone w materiałach pokonferencyjnych w następujących obszarach tematycznych:

 

  • urbanistyka
  • architektura
  • dziedzictwo kulturowe
  • infrastruktura
  • zagospodarowanie zieleni

 

ZAPRASZAMY NA STRONĘ KONFERENCJI

Termin zgłaszania konspektów/abstraktów upływa w dniu 31 stycznia 2020 r. W przypadku większej liczby zgłoszeń Komitet naukowy konferencji dokona wyboru referatów, które zaprezentowane zostaną w czasie konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

dr inż. Przemysław Malinowski
Prof. PWSZ w Nysie
Rektor PWSZ w Nysie
Elżbieta Molak
Opolski Wojewódzki
Konserwator Zabytków

 

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK