KontaktPrezentacja kierunkuStudia podyplomowe filologia germańskaPlany zajęć

Instytut Neofilologii - kierunek Filologia

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

PREZENTACJA KIERUNKU

 

Ogólne informacje

Instytut Neofilologii powstał w 2003 roku. W pierwszym roku działalności kształciliśmy studentów na filologii germańskiej, a wkrótce potem ofertę dydaktyczną poszerzyliśmy o nowe specjalności: filologia angielska i język angielski biznesu. Instytut posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dzięki czemu ma prawo do prowadzenia wszystkich wyżej wymienionych specjalności na kierunku filologia.

Od października 2016 roku dyrektorem Instytutu Neofilologii jest prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski – wybitny językoznawca zajmujący się m.in. teorią i praktyką leksykografii i przekładoznawstwa. Zastępcami dyrektora są dr Małgorzata Kamińska oraz mgr Małgorzata Kurpiel.

Zgodnie z misją Uczelni, kształcenie studentów na kierunku filologia odbywa się z uwzględnieniem zasad:

 • kształcenia praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu,
 • kształcenia akademickiego przy zachowaniu tradycji wysokiego poziomu,
 • zapewnienia zdobycia wiedzy i umiejętności cenionych na krajowym i międzynarodowym rynku pracy,
 • kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej,
 • kształcenie studentów w celu ich przygotowania do kontynuowania studiów na uczelniach akademickich w Polsce i za granicą,
 • prowadzenie kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie,
 • upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych,
 • działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

Jednym z celów kształcenia jest ogólne przygotowanie filologiczne, które realizowane jest poprzez przedmioty o charakterze językoznawczym, kulturoznawczym i literaturoznawczym. Absolwent posiada wszechstronną wiedzę w zakresie wybranego języka w mowie i w piśmie. Potrafi swobodnie rozmawiać w języku obcym, czyta i rozumie literaturę specjalistyczną i posługuje się właściwą terminologią. Potrafi w języku obcym napisać dowolne pismo, redagować dokumenty, a także przetłumaczyć ogólny tekst na język polski i odwrotnie.

Kadra dydaktyczna

W Instytucie zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna, wśród której są pracownicy posiadający znaczne doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzonych przedmiotów. Studenci zapytani o poziom kształcenia na filologii angielskiej w PWSZ odpowiadają, że jest on wysoki dzięki kadrze naukowo-dydaktycznej. Pracownicy Instytutu stale pracują nad swoim dorobkiem, uczestnicząc w różnego rodzaju konferencjach krajowych i międzynarodowych, szkoleniach, seminariach i projektach. Publikują w wydawnictwach i czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Obecna kadra dydaktyczna składa się z 5 profesorów, 7 doktorów i 1 magistra:

 • prof. dr hab. Wojciech Kunicki
 • prof. dr hab. Julian Maliszewski
 • prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski
 • dr hab. Ilona Dobosiewicz, prof. PWSZ w Nysie
 • dr hab. Jan Zalewski, prof. PWSZ w Nysie
 • dr Alina Bryll
 • dr Beata Giblak
 • dr Agnieszka Kaczmarek
 • dr Małgorzata Kamińska
 • dr Anna Konieczna
 • dr Iwona Sikora
 • dr Monika Witt
 • mgr Małgorzata Kurpiel

W latach ubiegłych pracowali także:

 • dr Zofia Chłopek
 • dr Anna Cichoń
 • dr Marlena Gocyła
 • dr Małgorzata Jedynak
 • dr Mirosława Podhajecka
 • dr Jolanta Szymańska
 • dr Elżbieta Szymańska-Czaplak
 • dr Edward Szynal
 • dr Marcin Walczyński
 • mgr Magdalena Kilarska
 • mgr Dariusz Kuglarz

Infrastruktura dydaktyczna

Instytut Neofilologii dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi. Na zajęciach wykorzystuje się sprzęt multimedialny, który poprawia skuteczność procesu kształcenia. Studenci mogą korzystać z biblioteki PWSZ mieszczącej się przy ulicy Chodowieckiego. Biblioteka ta oferuje dostęp do elektronicznych baz czasopism i książek, również poprzez komputery domowe, co znacznie ułatwia studentom naukę i pisanie pracy dyplomowej. Dodatkowo studenci mogą skorzystać ze zbiorów bibliotecznych mieszczących się w budynku Instytutu.

Budynki Instytutu Neofilologii

Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK