KontaktAktualności / WydarzeniaPrezentacja InstytutuKwalifikacje absolwentaPracownicy

Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek kosmetologia
studia licencjackie i magisterskie (po uzyskaniu uprawnień)

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

1. Zaliczenie wszystkich egzaminów oraz uzyskanie zaliczenia z wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów na danym kierunku studiów.

2. Zaliczenie praktyki zawodowej.

3. Wniesienie wszystkich wymaganych opłat za usługi edukacyjne.

4. Złożenie w trzech egzemplarzy pracy dyplomowej:

  • 1 egzemplarz archiwalny pracy dyplomowej - praca musi być zatwierdzona przez promotora, wydrukowana dwustronnie (czcionka 12), oprawiona w miękką okładkę, klejona, z płaskim grzbietem, odstęp pojedynczy,
  • 2 egzemplarze pracy dyplomowej do rejestracji, które następnie wraz z drukami oceny pracy dostarcza się promotorowi i recenzentowi. Prace te mają być wydrukowane jednostronnie, również w miękkiej okładce,
  • pracę należy dostarczyć również w wersji elektronicznej (płyta w kopercie wklejona na końcu pracy egzemplarza archiwalnego).

5. Dostarczenie do Dziekanatu:

  • oświadczenia o prawach autorskich - oświadczenie to powinno być zamieszczone na ostatniej stronie pracy dyplomowej i własnoręcznie podpisane, (druk znajduje się na stronie internetowej Uczelni)
  • karty opisu pracy należy wypełnić zgodnie z instrukcją i dostarczyć wraz z pracą dyplomową do Dziekanatu (druk znajduje się na stronie internetowej Uczelni),
  • karty zobowiązań studenta.

6. Wraz z dokumentami, o których wyżej mowa do Dziekanatu należy dostarczyć 4 fotografie o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm bez nakrycia głowy, oraz dowód wpłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów.
Zgodnie z § 42 pkt.1 Regulaminu studiów PWSZ w Nysie student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż:

  1. do dnia 31 lipca - na studiach kończących się semestrem letnim.

Student zobowiązany jest złożyć komplet wyżej wymienionych dokumentów nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

Uwagi:
Opłata za wydanie dyplomu w wysokości 60 zł.
Studenci studiów stacjonarnych opłatę powinni wnieść na konto Uczelni PKO BP S.A. o/Nysa 50 1020 3714 0000 4102 0012 7415 z dopiskiem: opłata za dyplom
Studenci studiów niestacjonarnych opłatę powinni wnieść na swoje indywidualne konto z dopiskiem: opłata za dyplom.
Na tydzień przed obroną pracy dyplomowej należy podać zapotrzebowanie na sprzęt audiowizualny w Sekretariacie Instytutów
Studenci ostatniego semestru mają prawo posiadania legitymacji do dnia egzaminu dyplomowego.

INSTYTUTOWY REGULAMIN ZASAD DYPLOMOWANIA
Instytut Kosmetologii PWSZ w Nysie >>

Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek kosmetologia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK