KontaktAktualnościPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

INM - kierunek Ratownictwo medyczne

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Pilotażowy program płatnych praktyk studenckich - nabór studentów

Uruchomiony został pierwszy nabór studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie do udziału w pilotażowym programie, 6-cio miesięcznych płatnych praktyk zawodowych, skierowanym do studentów 6-ciu kierunków. Nabór potrwa do 31.01.2017 r.

PWSZ w Nysie znalazła się w gronie uczelni, które będą realizowały pilotażowy program praktyk zawodowych. Projekt pn. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" jest projektem pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym, realizowanym w ramach PO WER - Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który po odpowiednich regulacjach prawnych, może być wprowadzony jako rozwiązanie systemowe dla wyższych szkół zawodowych na pierwszym stopniu studiów, na kierunkach o profilu praktycznym.

Projekt daje możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci będą lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy, uczelnie zaś poszerzą współpracę z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze badawczym, ale również dydaktycznym. Tym samym pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk i wpływać na kształt studiów.

W ramach pierwszego naboru w konkursie mogą wziąć udział studenci następujących kierunków:

  • Informatyka - III rok studiów,
  • Zarządzanie i inżynieria produkcji - III rok studiów,
  • Finanse i rachunkowość - II rok studiów,
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne - III rok studiów,
  • Kosmetologia - III rok studiów,
  • Ratownictwo medyczne - II rok studiów.

Student uczestniczący w projekcie zobowiązany jest do zrealizowania, łącznie w toku studiów, 6-cio miesięcznej praktyki zawodowej, składającej się z 3 miesięcznej praktyki kursowej oraz 3 miesięcznej praktyki pilotażowej.

Za udział w 3 miesięcznej praktyce pilotażowej student otrzyma stypendium wynoszące 1984 zł, za każdy miesiąc - tj. 20 dni roboczych, zrealizowanej praktyki. Dodatkowo student otrzyma stypendium wynoszące 1984 zł miesięcznie za 2 z 3 miesięcy praktyki programowej.
Łącznie student będzie otrzymywał stypendium przez 5 miesięcy z łącznej, czyli trwającej 6 miesięcy praktyki.
Student w czasie odbywania praktyki nie może być dodatkowo zatrudniony w miejscu odbywania praktyki.
Każdy student uczestniczący w programie praktyk powinien w ramach przygotowywanej pracy dyplomowej uwzględnić aspekt praktyczny związany z przedsiębiorstwem, w którym realizuje praktykę zawodową.

Szczegółowe informacje na temat programu praktyk zostały zawarte w "Regulaminie udziału w projekcie", z którym powinna się zapoznać każda osoba zgłaszająca swój udział w projekcie. (REGULAMIN)

Sposób realizacji praktyk w ramach poszczególnych kierunków studiów został uzgodniony z Dyrektorami poszczególnych Instytutów i przedstawiony w poniższej tabeli

* Studenci z kierunku kosmetologia będą mieli zaliczony na poczet projektu 1 m-c praktyki podstawowej, zrealizowanej po 2 roku studiów

Na wszystkich kierunkach studiów, w ramach których zakładana jest realizacja praktyki w tygodniu, podczas semestru, zajęcia zostaną ułożone w taki sposób, aby studenci posiadali wymaganą liczbę dni wolnych w tygodniu do uczestniczenia w praktykach.

Praktyki będą się odbywały w firmach, które zgłosiły swój udział w projekcie. Student będzie miał możliwość wyboru firmy. Pierwszeństwo w wyborze firmy będą mieli studenci, którzy uzyskają największą liczbę punktów w procesie rekrutacji do projektu.

Celem zgłoszenia się do udziału w projekcie należy:

  1. Zapoznać się z "Regulaminem udziału w projekcie" (REGULAMIN).
  2. Wypełnić, wydrukować i podpisać formularz zgłoszeniowy (FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY).
  3. Złożyć formularz zgłoszeniowy w Dziekanacie właściwym dla danego kierunku studiów, w terminie do 31.01.2017 r.

Wyniki naboru zostaną opublikowane w dniu 07.02.2017 r. na stronie Biura Praktyk PWSZ w Nysie oraz stronach poszczególnych Instytutów.

"Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Instytut Zdrowia Publicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK