Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Medycznych - kierunek ratownictwo medyczne

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Praktyka zawodowa dla kierunku
ratownictwo medyczne

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyki trwają 13 tygodni (520 godzin), liczba punktów ECTS - 13. Mają na celu doskonalenie zdobytej wiedzy oraz umiejętności praktycznego jej wykorzystania. Umożliwiają zdobycie podstawowego doświadczenia zawodowego niezbędnego w pracy ratownika medycznego.

 

PRAKTYKA ZAWODOWA: OBÓZ SPRAWNOŚCIOWY I ROK STUDIÓW - 80 godzin - 2 punkty ECTS

 

PRAKTYKA ZAWODOWA WAKACYJNA I ROK STUDIÓW - 5 tygodni / 200 godzin – 5 punktów ECTS

 

RODZAJ PRAKTYKI I JEJ ZAKRES:

 

- OBÓZ SPRAWNOŚCIOWY –  80 godzin

Cel praktyki – umiejętności zawodowe:

- rozwija ogólną sprawność fizyczną

- opanowuje sprawność w zakresie ratownictwa wodnego, górskiego i wysokościowego

- nabywa umiejętności holowania w wodzie, ewakuacji poszkodowanego z wody, prowadzenia sztucznego oddychania w wodzie

- opanowuje umiejętność ewakuacji z wysokości przy wykorzystaniu technik alpinistycznych

- potrafi działać w zespole realizując zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, szczególnie w trudnych warunkach terenowych w dzień i w nocy oraz w warunkach obciążenia fizycznego i psychicznego

- potrafi postępować z osobą agresywną – zapoznanie z zasadami samoobrony

Treści programowe praktyki – gry zespołowe – piłka nożna, siatkówka, koszykówka; biegi terenowe; techniki samoobrony. Sporty wodne – żeglarstwo, pływanie, holowanie poszkodowanego w wodzie, ewakuacja poszkodowanego z wody, prowadzenie sztucznego oddychania w wodzie. Ratownictwo górskie i wysokościowe: ćwiczenia na ściance wspinaczkowej, ewakuacja poszkodowanego z wysokości przy wykorzystaniu technik alpinistycznych. 

 

Deskryptory efektów kształcenia dla kierunku:

K_W11, KU_01, K_U02, K_U11, K_U17, K_U20, K_U23, K_U28, K_K01, K_K05, K_K06, K_K08, K_K10

 

Obóz sprawnościowy organizowany jest przez Studium Wychowania Fizycznego PWSZ w Nysie we współpracy z Nyskim Ośrodkiem Rekreacji. Uczelnia posiada dwie hale sportowe, ściankę wspinaczkową, dwie siłownie oraz łódź żaglową kabinową. Na terenie Nysy znajdują się baseny kryty i odkryty, do których Uczelnia ma stały dostęp. Ponadto Nysa położona jest nad jeziorem, gdzie znajdują się ośrodki sportów wodnych.

 

 

- PRAKTYKA W JEDNOSTCE TERENOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (PSP) – 2 tygodnie / 80 godzin

 

Cel praktyki – umiejętności zawodowe:

-potrafi zastosować indywidualne środki ochrony przeciwogniowej i przeciwchemicznej

- potrafi bezpiecznie posługiwać się sprzętem ratownictwa drogowego i technicznego

- potrafi przyjmować i kwalifikować zgłoszenie alarmowe oraz dysponować zespołami ratownictwa drogowego, chemicznego, przeciwpożarowego w zależności od rodzaju zdarzenia

- obsługuje środki łączności stanowiska dyspozytorskiego i prowadzi dokumentację dyspozytora

- obsługuje agregaty prądotwórcze, kompresory spalinowe, poduszki średnio – i wysokociśnieniowe

 - potrafi montować i obsługiwać kabinę dekontaminacyjną

 

Treści programowe praktyki - poznanie organizacji i funkcjonowania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (JRG) ; poznanie zasad dysponowania jednostkami PSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych; poznanie wyposażenia technicznego PSP, taktyki działań gaśniczych -organizacji akcji ratowniczej, prowadzenia ewakuacji, ratownictwa i dekontaminacji; poznanie bezpieczeństwa działań ratowniczych, wyposażenia zestawu ratowniczego PSP oraz środków łączności.

 

Deskryptory efektów kształcenia dla kierunku:

K_W12, KU_01, K_U02, K_U03, K_U11, K_U20, K_U21, K_U23, K_U29, K_K01, K_K02, K_K03, K_K06, K_K08, K_K10

 

PRAKTYKA: ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH - 1 tydzień (40 godzin)

 

Cel praktyki – umiejętności zawodowe:

- poznaje strukturę i działanie oddziału internistycznego

- potrafi zebrać wywiad z pacjentem

- wykonuje badanie EKG, pomiar glukozy, pomiar tętna i ciśnienia

- zna sposoby podawania leków w oddziale internistycznym

Treści programowe:

- Struktura, specyfika i hierarchia oddziału internistycznego

- Dokumentacja medyczna w oddziale internistycznym,

- Leki w oddziale internistycznym

- Wywiad lekarski w oddziale internistycznym

- Wywiad pielęgniarski w oddziale internistycznym

- Wizyta lekarska w oddziale internistycznym  - asysta

- Kontrola parametrów pacjenta w oddziale internistycznym

- Badanie EKG, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar tętna, pomiar glukozy

- Pobieranie krwi do badań laboratoryjnych

- Podaż leków w oddziale internistycznym – asysta

- Pomoc w toalecie pacjenta

 

 Deskryptory efektów kształcenia dla kierunku:

 K_U02, K_U03, K_U11, K_U12, K_U13, K_U20, K_U21, K_U23, K_U29, K_K01, K_K02, K_K03,K_K04,  K_K06, K_K08, K_K09

 

PRAKTYKA: ODDZIAŁ CHORÓB DZIECI -  1 tydzień (40 godzin)

 

Cel praktyki – umiejętności zawodowe:

- poznaje strukturę i działanie oddziału pediatrycznego

- potrafi zebrać wywiad z rodzicami/opiekunami dziecka

- wykonuje badanie fizykalne

- zna sposoby podawania leków w oddziale pediatrycznym

Treści programowe:

- Struktura, specyfika i hierarchia oddziału pediatrycznego

- Dokumentacja medyczna w oddziale pediatrycznym

- Leki w oddziale pediatrycznym

- Wizyta lekarska w oddziale pediatrycznym

- Wywiad lekarski w oddziale pediatrycznym – asysta

- Wywiad pielęgniarski w oddziale internistycznym – asysta

- Kontrola parametrów pacjenta w oddziale pediatrycznym – asysta

- Podaż leków dożylnych i domięśniowych w oddziale pediatrycznym – asysta

- Podaż leków doustnych w oddziale pediatrycznym – asysta

- Toaleta i karmienie dzieci w oddziale pediatrycznym - asysta

 

Deskryptory efektów kształcenia dla kierunku:

K_U02, K_U03, K_U11, K_U12, K_U13, K_U20, K_U21, K_U23, K_U29, K_K01, K_K02, K_K03,K_K04,  K_K06, K_K08, K_K09

 

PRAKTYKA: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY -  1 tydzień (40 godzin)

Cel praktyki – umiejętności zawodowe:

- poznaje strukturę i działanie SOR

- Poznaje prowadzenie dokumentacji w SOR

- potrafi zebrać wywiad z pacjentem

- zna sposoby podawania leków w SOR

- zapoznaje się z czynnościami diagnostycznymi i terapeutycznymi w SOR

Treści programowe:

- Poznanie struktury, specyfiki hierarchii SOR

- ZRM i część stacjonarna SOR

- Dokumentacja SOR 

- Leki w SOR

- Segregacja medyczna w SOR 

- Wywiad lekarski w SOR – asysta

- Kontrola parametrów pacjenta w SOR -asysta

- Diagnostyka obrazowa - asysta

- Drobne zabiegi chirurgiczne w SOR – asysta

- Podaż leków w SOR – asysta

-  Współpraca SOR z pozostałymi jednostkami szpitala

 

Deskryptory efektów kształcenia dla kierunku:

K_U02, K_U03, K_U11, K_U12, K_U13, K_U20, K_U21, K_U23, K_U29, K_K01, K_K02, K_K03,K_K04,  K_K06, K_K08, K_K09

 

PRAKTYKA ZAWODOWA WAKACYJNA II ROK STUDIÓW - 6 tygodni / 240 godzin –

 -6 punktów ECTS

 

RODZAJ PRAKTYKI I JEJ ZAKRES:

 

- PRAKTYKA:  SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY – 3 tygodnie / 120 godzin

 

Cele praktyki – umiejętności zawodowe – potrafi samodzielnie wykonywać medyczne czynności ratunkowe:

- rozpoznaje stany nagłego zagrożenia zdrowotnego

- ocenia stan pacjenta w celu ustalenia postępowania

- układa pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń

- prawidłowo interpretuje  za pomocą monitora lub EKG mechanizmy zatrzymania krążenia

- wykonuje defibrylację manualną zgodnie z zasadami bezpieczeństwa

- wykonuje defibrylację automatyczną zgodnie z zasadami bezpieczeństwa

- wykonuje badanie EKG

- monitoruje czynności układu oddechowego

- monitoruje czynności układu krwionośnego

- prowadzi podstawowe i zaawansowane techniki RKO zgodnie z najnowszymi wytycznymi ERR u osób dorosłych, dzieci, niemowlaków oraz noworodków.

- bezprzyrządowo przywraca drożność dróg oddechowych

- przyrządowo zabezpiecza drożność dróg oddechowych z zastosowaniem rurki u-g oraz rurki n-g

- udrażnia  przyrządowo drogi oddechowe za pomocą: rurki dotchawiczej, rurki krtaniowej, maski krtaniowej, konikopunkcji

- prowadzi wentylację zastępczą z użyciem zastawki oddechowej, worka samorozprężalnego oraz respiratora transportowego

- wykonuje tlenoterapię bierną

- wykonuje kaniulację żył obwodowych kończyn górnych, dolnych oraz żyły szyjnej zewnetrznej

- podaje leki drogą: dożylną, doszpikową, dotchawiczą, domięśniową, podskórną oraz wziewną

- wykonuje cewnikowanie pęcherza moczowego

- pobiera krew żylną i włośniczkową do badań laboratoryjnych

- oznacza stężenie glukozy za pomocą glukometru

- przeprowadza płynoterapię

- przeprowadza ewakuację niemedyczną oraz medyczną z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu: kamizelki KED, noszy ortopedycznych z zestawem unieruchamiającym głowę, noszy podbierających.

- unieruchamia złamania, zwichnięcia, skręcenia, urazy kręgosłupa a szczególnie odcinka szyjnego

- opatruje rany

- przygotowuje pacjenta do transportu oraz zapewnia opiekę medyczną

- zabezpiecza ranę chirurgicznie - szycie

- prowadzi podstawowe i zaawansowane techniki RKO zgodnie z najnowszymi wytycznymi ERR u kobiet ciężarnych

- wykonuje dekompresję odmy opłucnowej prężnej potwierdzonej badaniem fizykalnym

- potrafi ustabilizować wiotką klatkę piersiową

- potrafi ustabilizować miednicę

- ocenia świadomość pacjenta według skal: AVPU, Glasgow,

- ocenia szerokość źrenic oraz ich reakcji na światło

- przeprowadza segregację medyczną w przypadku zdarzeń masowych i katastrof (w ramach symulacji)

- posługuje się specjalistycznym sprzętem ratunkowym w wypadkach drogowych

- zakłada sondę żołądkową

- przeprowadza płukanie żołądka

- podejmuje działania profilaktyczne w celu ograniczenia negatywnych skutków zdrowotnych zdarzenia

 

Treści programowe praktyki: poznanie zasad funkcjonowania i prowadzenia dokumentacji medycznej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym: poznanie sprzętu ratowniczego oraz leków będących na wyposażeniu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym; udział w procedurach ratunkowych u chorych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego umożliwiający nabycie umiejętności wymienionych w celach praktyki; poznanie zasad funkcjonowania wszystkich obszarów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego; udział w zabiegach medycznych wykonywanych we wszystkich obszarach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;

 

Deskryptory efektów kształcenia dla kierunku:

KU_01-15, K_U18- 21, K_U23, K_U28, K_U29, K_K01-10

 

- PRAKTYKA: ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO „S” i „P” –

2 tygodnie / 80 godzin

Cele praktyki – umiejętności zawodowe –

- potrafi przyjmować zgłoszenia ratunkowe, zbierać wywiad, oceniać zdarzenia pozaszpitalne, kwalifikować zdarzenia masowe i katastrofy

- obsługuje środki  łączności telefonicznej, radiowej, teleinformatycznej oraz program dyspozytorski Centrum Powiadamiania Ratunkowego

- dysponuje zespołami ratownictwa medycznego.

- obsługuje i potrafi zastosować nosze samojezdne, krzesełka kardiologiczne, nosze podbierakowe, deskę ortopedyczną

- potrafi zastosować  kołnierze ortopedyczne

- obsługuje defibrylator, kardiomonitor przenośny, respirator przenośny

Potrafi wymienić butlę tlenową i reduktor

- stosuje szyny próżniowe i nosze próżniowe

 

Treści programowe praktyki – obejmują czynności umożliwiające nabycie umiejętności wymienionych powyżej w celach praktyki: poznanie zasad funkcjonowania i prowadzenia dokumentacji medycznej w zespole ratownictwa medycznego i u dysponenta zespołów ratownictwa medycznego; poznanie sprzętu ratowniczego oraz leków będących na wyposażeniu ambulansów; udział w wyjazdach interwencyjnych ambulansów; udział w medycznych czynnościach ratunkowych u osób w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego; poznanie zasad pracy dyspozytora medycznego i przyjmowanie wezwań pod nadzorem dyspozytora medycznego.

 

Deskryptory efektów kształcenia dla kierunku:

KU_01-15, K_U18- 21, K_U23, K_U28, K_U29, K_K01-10

 

- PRAKTYKA: CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO i/lub

CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO i lub DYSPONENT ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO - 1 tydzień /40 godzin

 

Cele praktyki – umiejętności zawodowe:

- przyjmuje zgłoszenia ratunkowe

- zbiera wywiad

- ocenia zdarzenie pozaszpitalne

- kwalifikuje wyjazdy w odpowiednim kodzie pilności,

- kwalifikuje zdarzenia masowe oraz katastrofy

- prowadzi instruktarz postępowania ratowniczego świadkowi zdarzenia

- obsługuje środki łączności telefoniczne, radiowe, teleinformatyczne

- posługuje się programem dyspozytorskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego

- prowadzi obowiązującą dokumentację

- dysponuje Zespołami Ratownictwa Medycznego

- współpracuje zgodnie z zasadami z innymi służbami ratowniczymi

 

Treści programowe praktyki:

- Poznanie zasad funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego i/lub Centrum Zarządzania Kryzysowego i prowadzenia dokumentacji

- Poznanie zasad pracy dyspozytora i przyjmowanie wezwań pod nadzorem dyspozytora medycznego

 

Deskryptory efektów kształcenia dla kierunku:

KU_01-15, K_U18- 21, K_U23, K_U28, K_U29, K_K01-10

PROGRAM PRAKTYK

  1. Student realizuje praktyki zgodnie z planem studiów. Istnieje możliwość odbywania praktyk w trakcie trwania roku akademickiego z jednoczesnym zachowaniem wymiaru praktyk w przeliczeniu na liczbę dni na wniosek studenta za zgodą Dyrektora Instytutu.
  2. Przed rozpoczęciem praktyki student powinien podpisać umowę i przygotować się do jej odbycia, poprzez zapoznanie się z celem praktyki, regulaminem praktyk, podstawowymi przepisami prawa pracy, rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi praktyk.
  3. Program praktyk obejmuje:

-   zapoznanie się z organizacją, funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej, w której realizowane są praktyki studenckie;

-   wykonywanie    konkretnych    zadań   i czynności określonych w Harmonogramie Praktyk Zawodowych. 

 

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ:

 Praktyki zawodowe są  zaliczane i oceniane przez opiekuna praktyk - pracownika zakładu pracy wyznaczonego przez kierownika jednostki.

Zaliczenie i wpisu oceny z praktyki zawodowej do protokołu dokonuje opiekun praktyk wyznaczony przez Dyrektora Instytutu - nauczyciel akademicki .

Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest dostarczenie wykazu umiejętności wykonywanych czynności, wyszczególnionych w Dzienniku Praktyk, zaświadczenia o odbytej odpowiedniej liczbie godzin  praktyki zawodowej.

Wykaz umiejętności jak również zaświadczenie są podpisane i podbite przez opiekuna praktyki zawodowej w wybranej placówce.

 

 

NADZÓR NAD ODBYWANIEM PRAKTYK ZAWODOWYCH

Komisja ds. Praktyk Zawodowych Instytutu dla kierunku Ratownictwo medyczne jest w kontakcie  z placówkami, w których studenci odbywają praktyki i sprawuje nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad tokiem odbywania tych praktyk.

Instytutowa Komisja ds. Praktyk Zawodowych według harmonogramu na dany rok akademicki przeprowadza okresowe kontrole przebiegu praktyk zawodowych.

Powołuje pracowników do:

  1. przeprowadzenia hospitacji praktyk zawodowych
  2. przeprowadzenia kontroli telefonicznych w placówkach odległych oraz okresowych wizytacji.

 

Wydział Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK