Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Technicznych - informatyka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA
DO OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ

  1. Zaliczenie wszystkich egzaminów oraz uzyskanie zaliczenia z wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów dla danej specjalności.
  2. Zaliczenie praktyki zawodowej.
  3. Wniesienie wszystkich wymaganych opłat ( opłata za zajęcia dydaktyczne, opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów).
  4. Dostarczenie do dziekanatu wersji elektronicznej pracy, w celu sprawdzenia w programie antyplagiatowym. Po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji złożenie jednego egzemplarza archiwalnego pracy dyplomowej zatwierdzonego przez promotora, praca musi być wydrukowana dwustronnie, oprawiona w miękką okładkę, klejona, z płaskim grzbietem, czcionka 12 Times New Roman, odstęp pojedynczy, jako ostatnie strony pracy dyplomowej powinny być umieszczone oświadczenia: oświadczenie o prawach autorskich oraz oświadczenie o udostępnianiu pracy dyplomowej - oświadczenia te powinny być własnoręcznie podpisane, pracę należy dostarczyć również w wersji elektronicznej na płycie CD wraz z przygotowanym oprogramowaniem (w dwóch formatach edytora tekstowego Word i PDF ). Praca na płycie bez oświadczeń!
  5. Wraz z praca dyplomową do Dziekanatu należy dostarczyć 4 fotografie o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm bez nakrycia głowy (do dyplomu w języku obcym dodatkowe zdjęcie), dowód wpłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów oraz kartę obiegową.
  6. 2 egzemplarze pracy dyplomowej student dostarcza promotorowi i recenzentowi. Prace te mają być wydrukowane jednostronnie, czcionka 12 Times New Roman, odstęp półtora wiersza, w miękkiej okładce (po uzgodnieniu z promotorem i recenzentem możliwe dostarczenie pracy tylko w wersji elektronicznej).

Uwagi:

  • opłata za wydanie dyplomu w wysokości 60 zł należy wnieść na konto Uczelni PKO BP S.A. o/Nysa 50 1020 3714 0000 4102 0012 7415 z dopiskiem: opłata za dyplom (dodatkowa opłata za dyplom w języku obcym 40 zł)


Wydział Nauk Technicznych - kierunek informatyka, PWSZ w Nysie © 2019   kontakt z webmasterem:
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK