Kontrast:

KontaktAktualności wydziałowePracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Technicznych - ARCHITEKTURA

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Realizowany w Instytucie Nauk Technicznych program kształcenia na kierunku architektura zgodny jest ze standardami określanymi stosownymi rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co potwierdzają uzyskane dwukrotnie pozytywne oceny jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Począwszy od roku akademickiego 2012/2013, w wyniku zmian legislacyjnych związanych z wdrażaniem Krajowych Ram Kwalifikacji, program kształcenia realizowany jest dla kierunku architektura. Podstawą wprowadzenia zmiany nazwy kierunku stało się Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. Nr 243, poz. 1445), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury (Dz.U. Nr 207, poz. 1233) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U. Nr 196, poz. 1167).

Celem kształcenia na kierunku architektura jest przybliżenie i ostatecznie osiągnięcie ogólnej definicji, jaką jest "architektura", a mianowicie dyscyplina organizująca i kształtująca przestrzeń w realnych formach, niezbędnych dla zaspokojenia materialnych, biologicznych, duchowych i użytkowych potrzeb człowieka, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Dla osiągnięcia tego ogólnego celu koncepcja kształcenia na kierunku architektura opiera się na:

 • nauce tworzenia projektów architektonicznych i urbanistycznych spełniających wymogi współczesnego człowieka, jego oczekiwania bieżące, jak również ich zaspokojenie w przyszłości w granicach rozsądnego przewidywania potrzeb użytkowych, psychicznych i biologicznych,
 • spełnieniu na każdym etapie edukacji, począwszy od najprostszych form po formy (obiekty) o znacznym stopniu komplikacji, wymogów estetycznych, funkcjonalnych i technicznych,
 • nauce teorii architektury i pokrewnych, jak sztuka i technika tworzenia,
 • wpajaniu szacunku dla zachowanych dzieł architektonicznych minionych epok, jak również nauce rewitalizacji obiektów zabytkowych,
 • nauce planowania oraz budowy miast i siedlisk wiejskich, jak również procesów planowania przestrzennego,
 • wpajaniu etycznych wymogów zawodu, jakim jest architekt, tj. zawodu zaufania publicznego,
 • zrozumieniu kwestii konstrukcyjnych związanych z procesem projektowania architektonicznego,
 • przyswajaniu zagadnień fizyki budowlanej i technologii, wykonawstwa oraz zagadnień energooszczędności i wykorzystania w szerokim zakresie odnawialnych źródeł energii,
 • nauce nowoczesnych metod projektowania, jakimi są elektroniczne narzędzia i programy komputerowego wspomagania projektowania CAD/CAE,
 • zrozumieniu w niezbędnym zakresie zagadnień związanych z organizacją procesów budowania i zarządzania,
 • nauce języków obcych, jak i procesów legislacyjnych, towarzyszących tworzeniu dzieł architektonicznych i urbanistycznych,
 • kreowaniu rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, pozwalających człowiekowi na życie w symbiozie ze środowiskiem naturalnym,
 • kreowaniu architektury poprzez kształtowanie otoczenia przyjaznego człowiekowi, stosowaniu zasad ekologii, ochrony środowiska naturalnego, przywróceniu ekosystemów przyrodniczych, racjonalnego gospodarowania energią i zasobami materiałowymi.

Realizacja tych założeń daje gwarancję wysokich możliwości zatrudnienia w zawodzie oraz kontynuacji kształcenia w tym kierunku na wyższych stopniach przez absolwentów.
Wyższe studia I-ego stopnia na kierunku architektura w PWSZ w Nysie prowadzone w Instytucie Nauk Technicznych - kierunek architektura, trwają 7 semestrów i kończą się obroną pracy dyplomowej oraz uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera architekta. Program kształcenia realizowany jest w formie studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Infrastruktura dydaktyczna

Siedzibą Instytutu Nauk Technicznych - kierunek architektura, a zarazem podstawowym zapleczem dydaktycznym jest Budynek "G" - Collegium Artium położony w Nysie przy ul. Obrońców Tobruku 5. Lokalizacja kierunku architektura w powyższym budynku nie jest przypadkowa.

Otoczenie budynku zintegrowane ze środowiskiem naturalnym, w pobliżu zabytkowych obiektów dawnej wieży ciśnień i Fortu Prusy stwarza dogodne warunki do pracy twórczej, w tym również do prac plenerowych z rysunku odręcznego. Budynek, w którym uprzednio mieścił się garnizonowy dom kultury, został przez uczelnię wyremontowany i odnowiony bez naruszenia układu architektonicznego oraz wielkości i rozmieszczenia pomieszczeń.

Główna sala wykładowa z dogodnym zapleczem i innymi pracowniami w naturalny sposób stwarza odpowiednie warunki do funkcjonowania kierunku. Budynek posiada bardzo dobrze wyposażone pomieszczenia do prowadzenia zajęć dydaktycznych zarówno wykładów jak i ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych.

Wszystkie sale posiadają sprzęt audiowizualny, zasięg Wi-Fi, pozwalający na korzystanie z Internetu w całym budynku. W salach poza sprzętem audio-video dostępne są dla studentów tradycyjne stoły do odręcznego sporządzania projektów, rysunków i prac klauzurowych. Wszystkie sale dydaktyczne posiadają dobre doświetlenie naturalne i sztuczne pozwalające na komfort pracy.

Pracownicy kierunku architektura korzystają w procesie dydaktycznym ze sprzętu komputerowego, który udostępnia uczelnia. W szczególnym przypadku są to wideoprojektory oraz laptopy wykorzystywane w trakcie zajęć do różnego rodzaju prezentacji multimedialnych, a także prezentacji prac studenckich (np. w trakcie obron dyplomów).

Wybrane pracownie i laboratoria wykorzystywane w procesie dydaktycznym:

Pracownia komputerowa wyposażona jest w serwer (stanowisko nauczyciela) oraz 18 stanowisk studenckich. Prowadzone w pracowni zajęcia laboratoryjne i projektowe z technologii informacyjnych, grafiki komputerowej oraz konstrukcji budowlanych i wykorzystują najnowocześniejsze oprogramowanie komputerowego wspomagania projektowania CAD/CAE - jako najważniejsze należy tu wymienić: AutoCad, AutodeskRevit, Autodesk Robot Structural Analysis Professional, Photoshop oraz Specbud.

Laboratorium budownictwa ogólnego i materiałoznawstwa, wyposażone jest w podstawową aparaturę, pozwalającą wykonywać podstawowe badania materiałów budowlanych, niezbędnych w zrozumieniu ich właściwości fizycznych i mechanicznych: betoniarka laboratoryjna, wytrząsarka z zestawem sit do analizy składu ziarnowego kruszywa, stożek opadowy do badania konsystencji betonu, aparat Nowikowa do badania konsystencji zapraw budowlanych, aparat Vicata do badania czasu wiązania zaczynów cementowych i gipsowych, zestaw form ze stołem wibracyjnym do próbek betonowych, młotek Schmidta, wagi laboratoryjne oraz zestaw minerałów wzorcowych do badania twardości wg skali Mohsa.

Pracownie rysunku i malarstwa doświetlone są z trzech stron (od wschodu, zachodu i północy) przez duże okna. W części pracowni znajdują się otwarte regały służące do gromadzenia większych prac oraz jako podręczny magazyn rekwizytów. Na wyposażeniu znajdują się sztalugi i deski ze sklejki służące jako podkład do rysownia. W pracowni realizowane są ćwiczenia z zakresu kompozycji rysunkowych i malarskich.

Pracownia rzeźbydysponuje dwoma pomieszczeniami - głównym i pomocniczym. Pierwsza pracownia o powierzchnię 30 m2 jest wyposażona w stoły oraz kawalety rzeźbiarskie, na których w ramach technik plastycznych realizowane są ćwiczenia z rzeźby. Druga pracownia o powierzchni 23m2 jest podobnie wyposażona. W rozszerzonym fragmencie korytarza znajdują się pojemniki na glinę, gips oraz miejsce na podręczne narzędzia rzeźbiarskie. Do dyspozycji studentów jest także węzeł sanitarny. W pracowni jest możliwa realizacja kompozycji z gliny, odlewów gipsowych a także kompozycji przestrzennych z drutu, plastiku, tektury i innych materiałów.
Zajęcia dydaktyczne odbywają się również w innych budynkach, np. część wykładów w Budynku "A", lektoraty z języków obcych w Budynku "F" - Collegium Philologicum, natomiast zajęcia z wychowania fizycznego na salach gimnastycznych w Budynkach "X" i "O".

Collegium Artium przeszło lifting - teraz studentom będzie znacznie wygodniej i studiować i odpoczywać między zajęciami. Przyszli architekci mogą korzystać nie tylko z profesjonalnych pracowni, ale także z sal do pracy własnej, wyposażonych w niezbędny sprzęt.

Wydział Nauk Technicznych - kierunek architektura, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:   
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK