KontaktAktualności instytutoweAktualności uczelnianePrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Architektura

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
Untitled Document

 

Realizowany w Instytucie Architektury program kształcenia na kierunku Architektura i Urbanistyka zgodny jest ze standardami określanymi stosownymi rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co potwierdza uzyskana w listopadzie 2006r. pozytywna ocena jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
Począwszy od roku akademickiego 2012/2013, w wyniku zmian legislacyjnych związanych z wdrażaniem Krajowych Ram Kwalifikacji, program kształcenia realizowany jest dla kierunku Architektura. Podstawą wprowadzenia zmiany nazwy kierunku stało się Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. Nr 243, poz. 1445), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury (Dz.U. Nr 207, poz. 1233) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U. Nr 196, poz. 1167).

Celem kształcenia na kierunku Architektura jest przybliżenie i ostatecznie osiągnięcie ogólnej definicji, jaką jest "architektura", a mianowicie dyscyplina organizująca i kształtująca przestrzeń w realnych formach, niezbędnych dla zaspokojenia materialnych, biologicznych, duchowych i użytkowych potrzeb człowieka, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Dla osiągnięcia tego ogólnego celu koncepcja kształcenia w Instytucie Architektury opiera się na:

 • nauce tworzenia projektów architektonicznych i urbanistycznych spełniających wymogi współczesnego człowieka, jego oczekiwania bieżące, jak również ich zaspokojenie w przyszłości w granicach rozsądnego przewidywania potrzeb użytkowych, psychicznych i biologicznych,
 • spełnieniu na każdym etapie edukacji, począwszy od najprostszych form po formy (obiekty) o znacznym stopniu komplikacji, wymogów estetycznych, funkcjonalnych i technicznych,
 • nauce teorii architektury i pokrewnych, jak sztuka i technika tworzenia,
 • wpajaniu szacunku dla zachowanych dzieł architektonicznych minionych epok, jak również nauce rewitalizacji obiektów zabytkowych,
 • nauce planowania oraz budowy miast i siedlisk wiejskich, jak również procesów planowania przestrzennego,
 • wpajaniu etycznych wymogów zawodu, jakim jest architekt, tj. zawodu zaufania publicznego,
 • zrozumieniu kwestii konstrukcyjnych związanych z procesem projektowania architektonicznego,
 • przyswajaniu zagadnień fizyki budowlanej i technologii, wykonawstwa oraz zagadnień energooszczędności i wykorzystania w szerokim zakresie odnawialnych źródeł energii,
 • nauce nowoczesnych metod projektowania, jakimi są elektroniczne narzędzia i programy komputerowego wspomagania projektowania CAD/CAE,
 • zrozumieniu w niezbędnym zakresie zagadnień związanych z organizacją procesów budowania i zarządzania,
 • nauce języków obcych, jak i procesów legislacyjnych, towarzyszących tworzeniu dzieł architektonicznych i urbanistycznych,
 • kreowaniu rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, pozwalających człowiekowi na życie w symbiozie ze środowiskiem naturalnym,
 • kreowaniu architektury poprzez kształtowanie otoczenia przyjaznego człowiekowi, stosowaniu zasad ekologii, ochrony środowiska naturalnego, przywróceniu ekosystemów przyrodniczych, racjonalnego gospodarowania energią i zasobami materiałowymi.

Realizacja tych założeń daje gwarancję wysokich możliwości zatrudnienia w zawodzie oraz ewentualnej kontynuacji kształcenia w tym kierunku na wyższych stopniach przez absolwentów Instytutu Architektury PWSZ w Nysie.
Wyższe studia I-ego stopnia na kierunku Architektura w PWSZ w Nysie prowadzone w Instytucie Architektury trwają 7 semestrów i kończą się obroną pracy dyplomowej oraz uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera architekta. Program kształcenia realizowany jest w formie studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Infrastruktura dydaktyczna

Siedzibą Instytutu Architektury, a zarazem podstawowym zapleczem dydaktycznym jest Budynek "G" - Collegium Artium położony w Nysie przy ul. Obrońców Tobruku 5. Lokalizacja kierunku Architektura w powyższym budynku nie jest przypadkowa. Otoczenie budynku zintegrowane ze środowiskiem naturalnym, w pobliżu zabytkowych obiektów dawnej wieży ciśnień i Fortu Prusy stwarza dogodne warunki do pracy twórczej, w tym również do prac plenerowych z rysunku odręcznego. Budynek, w którym uprzednio mieścił się garnizonowy dom kultury, został przez uczelnię wyremontowany i odnowiony bez naruszenia układu architektonicznego oraz wielkości i rozmieszczenia pomieszczeń. Główna sala wykładowa z dogodnym zapleczem i innymi pracowniami w naturalny sposób stwarza odpowiednie warunki do funkcjonowania kierunku. Budynek posiada bardzo dobrze wyposażone pomieszczenia do prowadzenia zajęć dydaktycznych zarówno wykładów jak i ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych. Wszystkie sale posiadają sprzęt audiowizualny, zasięg Wi-Fi, pozwalający na korzystanie z Internetu w całym budynku. W salach poza sprzętem audio-video dostępne są dla studentów tradycyjne stoły do odręcznego sporządzania projektów, rysunków i prac klauzurowych. Wszystkie sale dydaktyczne posiadają dobre doświetlenie naturalne i sztuczne pozwalające na komfort pracy. Pracownicy kierunku Architektura korzystają w procesie dydaktycznym ze sprzętu komputerowego, który udostępnia uczelnia. W szczególnym przypadku są to wideoprojektory oraz laptopy wykorzystywane w trakcie zajęć do różnego rodzaju prezentacji multimedialnych, a także prezentacji prac studenckich (np. w trakcie obron dyplomów).

Pracownie i laboratoria wykorzystywane w procesie dydaktycznym:

Pracownia komputerowa nr 114G wyposażona jest w serwer (stanowisko nauczyciela) oraz 18 stanowisk studenckich. Prowadzone w pracowni zajęcia laboratoryjne i projektowe z technologii informacyjnych, grafiki komputerowej oraz konstrukcji budowlanych I wykorzystują najnowocześniejsze oprogramowanie komputerowego wspomagania projektowania CAD/CAE - jako najważniejsze należy tu wymienić: AutoCad, Autodesk Revit, Autodesk Robot Structural Analysis Professional, Autodesk 3ds Max Design, Photoshop oraz Specbud.

Laboratorium budownictwa ogólnego i materiałoznawstwa znajduje się w sali nr 14G, wyposażone jest w podstawową aparaturę, pozwalającą wykonywać podstawowe badania materiałów budowlanych, niezbędnych w zrozumieniu ich właściwości fizycznych i mechanicznych: betoniarka laboratoryjna, wytrząsarka z zestawem sit do analizy składu ziarnowego kruszywa, stożek opadowy do badania konsystencji betonu, aparat Nowikowa do badania konsystencji zapraw budowlanych, aparat Vicata do badania czasu wiązania zaczynów cementowych i gipsowych, zestaw form ze stołem wibracyjnym do próbek betonowych, młotek Schmidt’a, wagi laboratoryjne oraz zestaw minerałów wzorcowych do badania twardości wg skali Mohsa.

Pracownia rysunku i malarstwa zlokalizowana jest w sali nr 22G o powierzchni 70 m2. Pomieszczenie na planie prostokąta jest doświetlone z trzech stron (od wschodu, zachodu i północy) przez duże okna, w których zamontowano rolety w neutralnym kolorze. Podczas zajęć wieczornych pracownia jest oświetlona lampami jarzeniowymi. W części pracowni znajdują się otwarte regały służące do gromadzenia większych prac oraz jako podręczny magazyn rekwizytów. Na wyposażeniu znajdują się sztalugi i deski ze sklejki służące jako podkład do rysownia. Prace bieżące i archiwalne gromadzone są w 2 szafach z szufladami. W pracowni realizowane są ćwiczenia z zakresu kompozycji rysunkowych i malarskich.

Pracownia rzeźby znajduje się w piwnicy budynku w sali nr 010G, dysponuje ona dwoma pomieszczeniami - głównym i pomocniczym. Pierwsza pracownia o powierzchnię 30 m2 jest wyposażona w stoły oraz kawalety rzeźbiarskie, na których w ramach technik plastycznych realizowane są ćwiczenia z rzeźby. Druga pracownia o powierzchni 23m2 jest podobnie wyposażona. Pomieszczenia są oświetlone przez niewielkie okna dlatego muszą być doświetlane światłem sztucznym jarzeniowym. W rozszerzonym fragmencie korytarza znajdują się pojemniki na glinę, gips oraz miejsce na podręczne narzędzia rzeźbiarskie. Do dyspozycji studentów jest także węzeł sanitarny. W pracowni jest możliwa realizacja kompozycji z gliny, odlewów gipsowych a także kompozycji przestrzennych z drutu, plastiku, tektury i innych materiałów.
Zajęcia dydaktyczne odbywają się również w innych budynkach, np. część wykładów w Budynku "A", lektoraty z języków obcych w Budynku "F" - Collegium Philologicum, natomiast zajęcia z wychowania fizycznego na salach gimnastycznych w Budynkach "X" i "O".

 

Instytut Architektury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK