KontaktAktualności instytutoweAktualności uczelnianePrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Architektura

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

REGULAMIN DYPLOMOWANIA

Niniejszy regulamin jest zbiorem zasad realizowania procesu dyplomowania w Instytucie Architektury i Urbanistyki PWSZ w Nysie. Oparty jest na „Regulaminie Studiów PWSZ w Nysie” oraz uwzględnia specyficzne zasady dla kierunku studiów Architektura.

PRACA DYPLOMOWA
§ 1

Praca Dyplomowa w Instytucie Architektury realizowana jest, jako „Inżynierska”. Student wykonuje ją na podstawie Seminarium Dyplomowego. Zakłada się, że dyplomant przystępujący do opracowania Pracy Dyplomowej ma wiedzę i umiejętność konstruowania Pracy Dyplomowej, w tym logicznej analizy tematycznie zbliżonych obiektów architektonicznych i planów urbanistycznych, oraz potrafi wykorzystywać tę wiedzę, jako element inspiracji twórczej i inspiracji w zakresie rozwiązań technicznych.
Ponadto ma wiedzę w zakresie wykorzystania literatury przedmiotu i innych źródeł, a także potrafi prezentować wyniki swojej pracy w formie publicznej obrony.

§ 2

 1. Praca Dyplomowa w Instytucie Architektury opracowywana jest w semestrze VII-mym i powinna zawierać projekt z zakresu architektury lub urbanistyki.
 2. Podstawą wykonania Pracy Dyplomowej są wyniki pracy na Seminarium Dyplomowym w semestrze VI-tym zawierające: określenie stanu wiedzy w zakresie wybranego tematu, założenia programowe, podkłady geodezyjno-kartograficzne w postaci map w skali i treści ustalonej indywidualnie dla poszczególnych tematów, dokumentację fotograficzną i niezbędne analizy (historyczno-konserwatorskie, środowiskowo-przyrodnicze i inne)
 3. Pracę Dyplomowa opracowuje każdy student indywidualnie. Wyjątkowo na wniosek promotora za zgodą dyrektora instytutu możliwe są też opracowania w zespołach 2-osobowych. w takim przypadku należy jednak dokładnie określić zakres, za który odpowiada każdy z dyplomantów
 4. Projekt dyplomowy (część graficzna pracy) powinien być wykonany w technice trwałej na usztywnionych planszach formatu 100x70 cm (min.6 plansz) i złożony w teczce.
 5. Integralną częścią Pracy Dyplomowej jest część opisowa o objętości 20-40 stron tekstu.
 6. Część opisowa winna zawierać:
  • stronę tytułową,
  • spis treści,
  • wprowadzenie (ogólną informację o przedmiocie pracy),
  • krótką analizę terenu w granicach opracowania,
  • opis przyjętego rozwiązania z wyodrębnieniem funkcji, konstrukcji i formy oraz wykazem projektowanych powierzchni użytkowych, powierzchni ogólnej i kubatury dla tematów architektonicznych lub bilansu terenu i wartości wskaźników intensywności zabudowy dla tematów urbanistycznych,
  • wykaz literatury i wykorzystanych w pracy materiałów źródłowych (tylko prace cytowane przez autora a w przypadku stron internetowych materiały, których źródła są znane),
  • do opisu należy dołączyć komplet pomniejszonych do formatu A3 plansz z części graficznej pracy,
  • Oświadczenie, o którym mowa w § 3.
  • do każdego egzemplarza pracy dołączyć całość Pracy Dyplomowej w wersji elektronicznej, tj. na nośniku CD lub DVD.
 7. Część opisową należy wykonać w 3-ch egzemplarzach. Jeden egzemplarz przeznaczony dla celów archiwalnych należ złożyć w dziekanacie Instytutu Architektury najpóźniej na 7 dni przed terminem Egzaminu Dyplomowego. Musi on być wydrukowany dwustronnie i oprawiony w miękką okładkę z płaskim grzbietem, metodą klejoną.
 8. Dwa pozostałe egzemplarze Pracy Dyplomowej student dostarcza promotorowi i recenzentowi nie później niż 7 dni przed przewidywanym terminem egzaminu i obrony Pracy Dyplomowej.
 9. Wymagania edytorskie części opisowej: czcionka Times New Roman, wielkość czcionki podstawowej 12 pkt., pojedynczy odstęp między wersami, marginesy 2,5 cm, wyrównanie tekstu do marginesów, tytuły rozdziałów czcionka 14 pkt pogrubiona, strony numerowane.

§ 3

Przed obroną pracy dyplomowej student wypełnia Oświadczenie (wg podanego wzoru) dotyczące samodzielności wykonania pracy oraz zgodności treści pracy zapisanej na nośniku elektronicznym z treścią zawartą w wydrukowanej wersji pracy przedstawionej do obrony.
Oświadczenie to powinno stanowić ostatnią stronę w każdym egzemplarzu Pracy Dyplomowej.

§ 4

 1. Zgodnie z § 43 ust.1 Regulaminu studiów PWSZ w Nysie student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązany jest złożyć Pracę Dyplomową nie później niż do dnia 28 lutego każdego roku.
 2. W uzasadnionych przypadkach, niezależnych od studenta możliwe jest złożenie pracy w terminie późniejszym. O przesunięciu terminu złożenia Pracy Dyplomowej decyduje Dyrektor Instytutu. Termin, o którym mowa może być przesunięty nie więcej niż o trzy miesiące od terminu określonego w pkt. 1.
 3. W przypadku, gdy data obrony zostanie wyznaczona wcześniej niż 28 luty, student zobowiązany jest złożyć komplet wyżej wymienionych w „Warunkach przystąpienia do Egzaminu Dyplomowego” (Zał. 1)dokumentów, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem Egzaminu Dyplomowego.

§ 5

W przypadku stwierdzenia popełnienia plagiatu w Pracy Dyplomowej, Instytut niezwłocznie wszczyna procedury zmierzające do odebrania autorowi plagiatu nieuczciwie uzyskanego tytułu zawodowego inżyniera

ZASADY I KRYTERIA OCENY PRAC DYPLOMOWYCH
§ 6

 1. Prace Dyplomowe oceniane są dwustopniowo, to znaczy przez:
  • promotora oraz recenzenta wyznaczonego przez Dyrektora Instytutu spośród profesorów lub wykładowców,
  • Komisję Egzaminu Dyplomowego.
 2. Opinie promotora i recenzenta są opracowane na odpowiednich formularzach w formie wydruku komputerowego.
 3. Opinie te powinna być sporządzone i podane do wiadomości studenta za pośrednictwem dziekanatu Instytutu Architektury nie później niż 3 dni przed terminem obrony tej pracy.

§ 7

Podstawowymi kryteriami oceny Prac Dyplomowych stosowanymi w tych opiniach są:

 1. Zgodność treści pracy z tematem.
 2. Układ pracy i jej kompletność.
 3. Merytoryczna treść pracy.
 4. Oryginalność pracy.
 5. Sposób doboru i wykorzystania materiałów źródłowych.
 6. Formalna poprawność pracy.

§ 8

Zasadniczymi kryteriami oceny pracy stosowanymi przez Komisję Egzaminu Dyplomowego są:

 1. Poprawność rozwiązania funkcjonalnego.
 2. Czytelność układu konstrukcyjnego.
 3. Cechy formalne i kompozycyjne projektowanego obiektu, demonstrujące zdolności dyplomanta do samodzielnego rozwiązywania zadań projektowych z zakresu architektury i urbanistyki.

§ 9

 1. Przy ocenie Prac Dyplomowych stosuje się oceny podane w Regulaminie Studiów PWSZ w Nysie.
 2. Ocena z Pracy Dyplomowej jest średnią arytmetyczną ocen pracy recenzenta i promotora. W przypadku różnic o ocenie rozstrzyga Przewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego.

EGZAMIN DYPLOMOWY
§ 10

 1. Do Egzaminu Dyplomowego student przystępuje po spełnieniu wszystkich warunków przystąpienia do Egzaminu Dyplomowego (Zał. 1)
 2. Egzamin Dyplomowy jest egzaminem ustnym lub pisemno-ustnym
 3. Egzamin polega na prezentacji pracy oraz na odpowiedzi na 2 wylosowane pytania Spośród podanych w Zał. 2, oraz na dodatkowe pytania ustne Komisji Egzaminu Dyplomowego związane z prezentowaną przez studenta Pracą Dyplomową.
 4. Po zakończeniu Egzaminu Dyplomowego komisja ustala końcową ocenę Pracy Dyplomowej, uwzględniając ocenę promotora pracy i recenzenta oraz sposób zreferowania i Obrony pracy.
 5. Przy ustalaniu końcowej oceny Pracy Dyplomowej oraz przy ocenie odpowiedzi na pytania stosuje się oceny określone w Regulaminie studiów PWSZ w Nysie.
 6. Ostateczny wynik studiów ustala Komisja Egzaminu Dyplomowego. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
  • średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń,
  • ocena Pracy Dyplomowej,
  • końcowa ocena Egzaminu Dyplomowego.
 7. Komisja Egzaminu Dyplomowego sporządza Protokół Egzaminu Dyplomowego wg ustalonego dla PWSZ w Nysie wzoru.

§ 11

 1. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej wyłącznie części dotyczącej podanych zagadnień ze studiów w Egzaminie Dyplomowym, student zdaje powtórny egzamin tylko z tej części.
 2. Dla studenta, który uzyskał z Egzaminu Dyplomowego ocenę niedostateczną, lub nie przystąpił do tego egzaminu, z przyczyn nieusprawiedliwionych, Dyrektor Instytutu wyznacza drugi termin egzaminu, jako ostateczny.
 3. Powtórny egzamin nie może się odbyć później niż w terminie do trzech miesięcy od daty egzaminu pierwszego.
 4. W przypadku nie zdania Egzaminu Dyplomowego w drugim terminie, Dyrektor Instytutu postanawia o powtórzeniu ostatniego semestru studiów, z wyłączeniem praktyki zawodowej, lub decyduje o skreśleniu z listy studentów.
 5. Powtórzenie zajęć dydaktycznych jest odpłatne, zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach odrębnych

§ 12

 1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu Egzaminu Dyplomowego z wynikiem, co najmniej dostatecznym.
 2. W terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego Uczelnie sporządza i wydaje absolwentom dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami oraz suplementem do dyplomu.
 3. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, inżyniera architekta.

ARCHIWIZOWANIE PRAC DYPLOMOWYCH
§ 13

 1. Prace dyplomowe są archiwizowane w postaci papierowej (w teczce akt osobowych absolwenta) jak również w wersji elektronicznej (CD) dołączonej do pracy.
 2. Wyróżniające się prace dyplomowe są ponadto archiwizowane w części graficznej (sztywne plansze o wymiarach 100x70 cm złożone w teczkach).
 3. Fakt archiwizacji tej części prac następuje po pisemnym stwierdzeniu przez promotora i recenzenta we wzorze „Oceny pracy dyplomowej”, że „plansze o wymiarach 100x70 cm należy również zarchiwizować”.
 4. Archiwizacją plansz zajmuje się dziekanat Instytutu Architektury.
Instytut Architektury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK