Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPublikacje WydziałuPlany zajęć

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
- kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
Untitled Document

Prezentacja Pracowników Wydziału


dr hab. Janusz Fałowski, prof. PWSZ w Nysie - Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie PWSZ w Nysie

Historyk, politolog, religioznawca. Wychowanek Uniwersytetu Jagiellońskiego, Doktorat w Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Nauk Społecznych. Habilitacja z dziedziny nauk o polityce w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Stypendysta Instytutu Herdera w Marburgu.
Dorobek naukowy z zakresu bezpieczeństwa kulturowego, historii oraz politologii. Znawca kultur mniejszości etnicznych, językowych, narodowych i wyznaniowych w Europie. Zajmuje się studiami nad parlamentaryzmem w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz w Austro-Węgrzech. Choć jest sądeckim góralem, to jednak najlepiej czuje się nad Adriatykiem, Morzem Egejskim i Jońskim. Hobby to marynistyka.dr Janusz Kawalec - Prodziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie, adiunkt WNoB PWSZ w Nysie

Absolwent historii oraz politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2002r. obronił rozprawę doktorską w Instytucie Politologii na tej uczelni. Następnie pracował w różnych uczelniach jako wykładowca. Od 1 października 2006r. jest pracownikiem PWSZ w Nysie, najpierw w Instytucie Historii, obecnie w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie.
Zajmuje się problematyką politologiczną, kwestiami bezpieczeństwa społecznego (zwłaszcza polityki rodzinnej) oraz prawami człowieka.


prof. dr hab. Romuald Jończy


dr hab. inż. Marek Zbigniew Kulisz, prof. PWSZ w Nysie

W 1985 r. ukończył Wojskową Akademię Techniczną. W 1996 r. obronił rozprawę doktorską w Akademii Obrony Narodowej. W latach 1997-2012 łączył pracę w centralnych organach administracji rządowej, z pracą naukowo-dydaktyczną na kilku uczelniach wyższych. W 2012 r. uzyskał w Akademii Obrony Narodowej tytuł dr hab. nauk o bezpieczeństwie. Od 1 października 2014r. jest pracownikiem Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego PWSZ w Nysie. Specjalizuje się w problematyce zarządzania bezpieczeństwem państwa, w tym zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym.
Jest autorem kilku monografii oraz wielu artykułów z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa, zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym.prof. dr hab. Andrzej Misiuk

Historyk ustroju, przedmiotem zainteresowań naukowych są dzieje instytucji policyjnych i służb specjalnych w Polsce. Jego badania koncentrują się na problematyce związaną z młodą dyscypliną naukową - naukami o bezpieczeństwie. Był w jednym z animatorów jej utworzenia w 2011r. W 2008r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych. Aktualnie pełni funkcję kierownika Katedry Nauk o Bezpieczeństwie Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek od 1990 r. komitetu redakcyjnego "Przeglądu Policyjnego" oraz Światowego Stowarzyszenia Szefów Policji z siedzibą w Nowym Jorku. Zainicjował i przez wiele lat kontynuował pionierskie badania naukowe dotyczące przedwojennej Policji. Utworzył Zakład Historii Policji w Wyższej Szkole Policji, gdzie wiele lat pełnił funkcję dyrektora Instytutu. Brał udział w międzynarodowym zespole historyków, który przygotował dzieje policji Europy okresu międzywojennego. Ponadto brał czynny udział w pracach organizacji społecznych starających się upamiętnić tragiczny los Polaków w Rosji sowieckiej w II wojnie światowej - przede wszystkim przedwojennych policjantów. Jest też autorem pierwszej pełnej monografii historii służb specjalnych II RP. Aktualnie przedmiotem zainteresowania są zagadnienia sprawności działania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i obywateli w naszym kraju na tle innych państw Unii Europejskiej. Uczestniczył w pracach zespołu przygotowujący projekt utworzenia nowego kierunku studiów bezpieczeństwo wewnętrzne. Był także kierownikiem lub uczestnikiem wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych w tej dziedzinie. W 2010r. został wyznaczony przez wiceministra spraw wewnętrznych i administracji A. Rapackiego na przewodniczącego Krajowego Zespołu Ekspertów ds. bezpieczeństwa EURO 2012.
Opublikował 58 książek (w tym 18 jest współautorem) i 200 artykułów naukowych, wydawnictw źródłowych i recenzji oraz kilkunastu artykułów popularnonaukowych. Uczestniczył czynnie w 70 krajowych i międzynarodowych konferencjach i sympozjach naukowych, Jest namiętnym miłośnikiem podróży, literatury szpiegowskiej i czynnego uprawiania sportu, przede wszystkim siatkówki.dr Tadeusz Iwanek, prof. PWSZ w Nysie

W 1978 r. ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Pancernych w Poznaniu. W 1993r. obronił rozprawę doktorską w Akademii Obrony Narodowej. W latach 1978 - 1997 pełnił służbę wojskową w różnych jednostkach WP. W latach 1997-2005 łączył pracę w Wojskowym Instytucie Badań Socjologicznych, z pracą naukowo-dydaktyczną na trzech uczelniach wyższych. W latach 2005 - 2007 pełnił obowiązki dziekana Wydziału Turystyki Wyższej Szkoły zarządzania "Edukacja". Od 1 października 2010r. jest pracownikiem Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie PWSZ w Nysie. Specjalizuje się w problematyce psychologicznych i socjologicznych aspektów zarządzania bezpieczeństwem oraz ochroną osób i mienia.
Jest autorem i współautorem kilku monografii oraz wielu artykułów z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania.dr Grzegorz Chmielewski, adiunkt WNoB PWSZ w Nysie

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych pedagogiki resocjalizacyjnej na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych tej samej Uczelni. Autor trzech monografii i ponad 30 publikacji w języku polskim oraz słowackim dotyczących zarówno prawa konstytucyjnego (ze szczególnym uwzględnieniem instytucji słowackiego prawa konstytucyjnego) jak też pedagogiki. Dwukrotny stypendysta na Uniwersytecie Pavla Jozefa ?afarika w Koszycach, w tym stypendium przyznawanego przez Ministerstwo Oświaty Republiki Słowackiej. Dwukrotnie był stażystą w Sądzie Konstytucyjnym Republiki Słowackiej. Uczestniczył także w szkoleniach w ramach ERASMS+ w Wyższej Szkole Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach czy też na Wydziale Prawa Uniwersytetu Komenskeho w Bratysławie.
Opiekun Koła Naukowego "BWN". Interesuje się historią, fotografią, podróżami a jako absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Brzegu w klasie gitary ceni dobrą muzykę.dr Maria Huchrak – wykładowca WNoB PWSZ w Nysie

W 1997 r. ukończyła WSP w Zielonej Górze. W roku 2000 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Od roku 1991 - 2008 zarządzała placówką oświatową. Od 2000 roku łączyła tę pracę z działalnością naukowo - dydaktyczną w uczelniach wyższych. Od 1 października 2019 roku jest pracownikiem Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie w PWSZ w Nysie. Zajmuje się problematyką komunikacji społecznej oraz bezpieczeństwem w ujęciu socjologicznym i pedagogicznym.
Jest autorką wielu publikacji naukowych z zakresu komunikacji, edukacji i socjologicznej analizy bezpieczeństwa różnych grup społecznych.dr Winicjusz Karwowski - wykładowca WNoB PWSZ w Nysie

Absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2006 roku obronił rozprawę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Łączy pracę zawodową prawnika z pracą dydaktyczną ze studentami. Do października 2014 r. prowadził indywidualną kancelarię adwokacką w Nysie, od października 2014r. do nadal prowadzi kancelarię notarialną w Nysie. Od 1 października 2010 r. zatrudniony na stanowisku wykładowcy w Instytucie Bezpieczeństwa Wewnętrznego PWSZ w Nysie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie karnym, prawie cywilnym oraz prawie nieruchomości.dr Grzegorz Kwaśniak - adiunkt WNoB PWSZ w Nysie

Absolwent Akademii Wojskowej w Brnie. Pracę doktorską na temat "Zarządzanie strategiczne w obszarze Sił Zbrojnych RP w warunkach radykalnych zmian otoczenia" obronił w 2005 r. w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Przez większą część swojej kariery zawodowej służył w pododdziałach bojowych Sił Zbrojnych RP. W latach 2006-2010 pracował w Zarządzie Planowania Strategicznego SG WP oraz AON w Warszawie. Członek zespołu opracowującego Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP-2007 oraz autor wielu artykułów z zakresu zarządzania strategicznego oraz funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego RP. Aktualnie pełni funkcję Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Budowy Obrony Terytorialnej.mgr Józef Barcik - wykładowca WNoB PWSZ w Nysie

W 1979 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskując stopień magistra prawa. Wieloletni funkcjonariusz m.in. Komendy Powiatowej Policji w Nysie w tym przez kilkanaście lat na stanowisku Z-cy i Komendanta Powiatowego Policji. Obecnie na emeryturze. Radny aktualnej kadencji Rady Powiatu Nyskiego, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu, członek Komisji Bezpieczeństwa przy Staroście Nyskim. Od roku akademickiego 2013/2014 zatrudniony w Instytucie Bezpieczeństwa Wewnętrznego PWSZ w Nysie na umowę zlecenia, od 1 października 2015 r. wykładowca tegoż Instytutu.mgr Dariusz Bednarz - wykładowca WNoB PWSZ w Nysie

W 1989 r. ukończył Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa i Administracji. W latach 1989-2011 służył w Policji głównie w pionach kryminalnych. W drodze awansów służbowych otrzymał wyższy stopień oficerski ? podinspektor i został Naczelnikiem Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. Od 1 października 2011 r. jest pracownikiem Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego PWSZ w Nysie. Specjalizuje się w kryminalistyce i zwalczaniu przestępczości. Opiekun Koła Naukowego Studencki Patrol.mgr inż. Marek Makówka - wykładowca WNoB PWSZ w Nysie

St. Bryg. w st.spocz. mgr inż. poż. Marek Makówka z pożarnictwem związany od 1985 roku. Pracował między innymi w: Muzeum Technikiw Warszawie, Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Węgrowie, Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Nysie, Szkole Podoficerskiej PSP w Opolu, Komendzie Powiatowej PSP w Nysie. Dodatkowo pracował w: Zespole Opieki Zdrowotnej w Nysie, Urzędzie Gminy w Nysie, BIOAGRA S.A. Warszawa. W czasie swojej praktyki zawodowej pełnił funkcje związane z stowarzyszeniami ochotniczych straży pożarnych. W trakcie służby i pracy ukończył m.in.: - Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, Dolnośląską Szkołę Wyższą Edukacji we Wrocławiu, Wydział Zarządzania Politechniki Opolskiej, Wyższą Szkołę im. Bogdana Jańskiego w Opolu.
Uczestnik różnego rodzaju działań w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Brał bezpośredni udział w dużych akcjach ratowniczych. Był organizatorem i pomysłodawcą przedsięwzięć związanych z projektami z udziałem środków Unii Europejskiej dotyczących: przeszkolenia strażaków z Polski i Czech, organizacji konferencji naukowych w ramach współpracy transgranicznej dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców, szkolenia strażaków w Firefighter Combat Challenge & Toughest Firefighter Alive oraz udziału w międzynarodowych zawodach.
Ponadto współorganizował Turnieje Wiedzy Pożarniczej organizowanych na poziomie gminy i powiatu oraz zawody sportowo-pożarnicze OSP w gminie i powiecie. Uczestniczył w organizacji i prowadzeniu wielu ćwiczeń praktycznych w ramach współdziałaniaz zarządzaniem kryzysowym na poziomie gminy, powiatu i województwa. Jest opiekunem Koło Naukowe FENIX zajmującego się problematyką bezpieczeństwa przeciwpożarowego i jego popularyzacji.
Zainicjowałi realizował projekt "Ocalić od zapomnienia" związany z propagowaniem działalności straży pożarnych na przełomie XIX i XX wieku. Za wykonywanie obowiązków służbowych, został wyróżniony, nagrodzony i doceniony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK