KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
Untitled Document

Prezentacja Pracowników Instytutu


dr hab. Janusz Fałowski, prof. PWSZ w Nysie- Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego PWSZ w Nysie

Historyk, politolog, religioznawca. Wychowanek Uniwersytetu Jagiellońskiego, Doktorat w Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Nauk Społecznych. Habilitacja z dziedziny nauk o polityce w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Stypendysta Instytutu Herdera w Marburgu.

Dorobek naukowy z zakresu bezpieczeństwa kulturowego, historii oraz politologii. Znawca kultur mniejszości etnicznych, językowych, narodowych i wyznaniowych w Europie. Zajmuje się studiami nad parlamentaryzmem w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz w Austro – Węgrzech. Choć jest sądeckim góralem, to jednak najlepiej czuje się nad Adriatykiem, Morzem Egejskim i Jońskim. Hobby to marynistyka.


dr Grzegorz Chmielewski – z-ca Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, starszy wykładowca

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych pedagogiki resocjalizacyjnej na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych tej samej Uczelni. Autor trzech monografii i ponad 30 publikacji w języku polskim oraz słowackim dotyczących zarówno prawa konstytucyjnego (ze szczególnym uwzględnieniem instytucji słowackiego prawa konstytucyjnego) jak też pedagogiki. Dwukrotny stypendysta na Uniwersytecie Pavla Jozefa Šafarika w Koszycach, w tym stypendium przyznawanego przez Ministerstwo Oświaty Republiki Słowackiej. Dwukrotnie był stażystą w Sądzie Konstytucyjnym Republiki Słowackiej. Uczestniczył także w szkoleniach w ramach ERASMS+ w Wyższej Szkole Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach czy też na Wydziale Prawa Uniwersytetu Komenskeho w Bratysławie.

Opiekun Koła Naukowego „BWN”. Interesuje się historią, fotografią, podróżami a jako absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Brzegu w klasie gitary ceni dobrą muzykę.


prof. dr hab. Romuald Jończy


dr hab. inż. Marek Zbigniew Kulisz, prof. PWSZ w Nysie

W 1985 r. ukończył Wojskową Akademię Techniczną. W 1996 r. obronił rozprawę doktorską w Akademii Obrony Narodowej. W latach 1997-2012 łączył pracę w centralnych organach administracji rządowej, z pracą naukowo-dydaktyczną na kilku uczelniach wyższych. W 2012 r. uzyskał w Akademii Obrony Narodowej tytuł dr hab. nauk o bezpieczeństwie. Od 1 października 2014r. jest pracownikiem Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego PWSZ w Nysie. Specjalizuje się w problematyce zarządzania bezpieczeństwem państwa, w tym zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym.

Jest autorem kilku monografii oraz wielu artykułów z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa, zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym.


prof. dr hab. Andrzej Misiuk


dr Tadeusz Iwanek- starszy wykładowca IBW PWSZ w Nysie

W 1978 r. ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Pancernych w Poznaniu. W 1993r. obronił rozprawę doktorską w Akademii Obrony Narodowej. W latach 1978 – 1997 pełnił służbę wojskową w różnych jednostkach WP. W latach 1997-2005 łączył pracę w Wojskowym Instytucie Badań Socjologicznych, z pracą naukowo-dydaktyczną na trzech uczelniach wyższych. W latach 2005 - 2007 pełnił obowiązki dziekana Wydziału Turystyki Wyższej Szkoły zarządzania ,,Edukacja”. Od 1 października 2010r. jest pracownikiem Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego PWSZ w Nysie. Specjalizuje się w problematyce psychologicznych i socjologicznych aspektów zarządzania bezpieczeństwem oraz ochroną osób i mienia.

Jest autorem i współautorem kilku monografii oraz wielu artykułów z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania.


dr Winicjusz Karwowski- wykładowca IBW PWSZ w Nysie

Absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2006 roku obronił rozprawę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Łączy pracę zawodową prawnika z pracą dydaktyczną ze studentami. Do października 2014 r. prowadził indywidualną kancelarię adwokacką w Nysie, od października 2014r. do nadal prowadzi kancelarię notarialną w Nysie. Od 1 października 2010 r. zatrudniony na stanowisku wykładowcy w Instytucie Bezpieczeństwa Wewnętrznego PWSZ w Nysie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie karnym, prawie cywilnym oraz prawie nieruchomości.


dr Janusz Kawalec- wykładowca IBW PWSZ w Nysie

Absolwent historii oraz politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2002r. obronił rozprawę doktorską w Instytucie Politologii na tej uczelni. Następnie pracował w różnych uczelniach jako wykładowca. Od 1 października 2006r. jest pracownikiem PWSZ w Nysie, najpierw w Instytucie Historii, obecnie w Instytucie Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Zajmuje się problematyką politologiczną, kwestiami bezpieczeństwa społecznego (zwłaszcza polityki rodzinnej) oraz prawami człowieka.


dr Grzegorz Kwaśniak – starszy wykładowca IBW PWSZ w Nysie

Absolwent Akademii Wojskowej w Brnie. Pracę doktorską na temat „Zarządzanie strategiczne w obszarze Sił Zbrojnych RP w warunkach radykalnych zmian otoczenia” obronił w 2005 r. w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Przez większą część swojej kariery zawodowej służył w pododdziałach bojowych Sił Zbrojnych RP. W latach 2006-2010 pracował w Zarządzie Planowania Strategicznego SG WP oraz AON w Warszawie. Członek zespołu opracowującego Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP-2007 oraz autor wielu artykułów z zakresu zarządzania strategicznego oraz funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego RP. Aktualnie pełni funkcję Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Budowy Obrony Terytorialnej.


mgr Barcik Józef- wykładowca IBW PWSZ w Nysie

W 1979 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskując stopień magistra prawa. Wieloletni funkcjonariusz m.in. Komendy Powiatowej Policji w Nysie w tym przez kilkanaście lat na stanowisku Z-cy i Komendanta Powiatowego Policji. Obecnie na emeryturze. Radny aktualnej kadencji Rady Powiatu Nyskiego, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu, członek Komisji Bezpieczeństwa przy Staroście Nyskim. Od roku akademickiego 2013/2014 zatrudniony w Instytucie Bezpieczeństwa Wewnętrznego PWSZ w Nysie na umowę zlecenia, od 1 października 2015 r. wykładowca tegoż Instytutu.


mgr Dariusz Bednarz- wykładowca IBW PWSZ w Nysie

W 1989 r. ukończył Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa i Administracji. W latach 1989-2011 służył w Policji głównie w pionach kryminalnych. W drodze awansów służbowych otrzymał wyższy stopień oficerski – podinspektor i został Naczelnikiem Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. Od 1 października 2011 r. jest pracownikiem Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego PWSZ w Nysie. Specjalizuje się w kryminalistyce i zwalczaniu przestępczości. Opiekun Koła Naukowego „Studencki Patrol”.

mgr inż. Marek Makówka- wykładowca IBW PWSZ w Nysie

Z ochroną przeciwpożarową związany od1985 roku. W latach 2009- 2013 roku pełnił funkcję Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie jako st. bryg. Opiekun Koła Naukowego „Fenix”

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK