Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPublikacje WydziałuPlany zajęć

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
- kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
Untitled Document

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie

 • Bezpieczeństwo ekonomiczne
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Kryminologia i kryminalistyka
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa
 • NOWOŚĆ!!! - penitencjarystyka

Współczesny świat, staje się coraz bardziej burzliwy, zmienny i nieprzewidywalny, a tym samym coraz bardziej niebezpieczny. Sytuacja ta, wymusza na wszystkich działających w naszym państwie organizacjach, w tym szczególnie organach administracji rządowej i samorządowej, Policji, służbach, strażach i inspekcjach dokonywanie głębokich zmian organizacyjny oraz podjecie trudu wykształcenia swoich obecnych i przyszłych pracowników w zakresie umiejętności zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom, w tym szczególnie - reagowania w sytuacjach kryzysowych.

W tej sytuacji, ze względu na swoje specyficzne położenie, władze Dolnego i Górnego Śląska stanęły przed niezwykle trudnym zadaniem. Aby zagwarantować sprzyjające warunki dla bezpiecznego rozwoju naszego regionu, muszą wykształcić w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego tysiące pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorców.

Dlatego PWSZ w Nysie, jako jedyna uczelnia na Opolszczyźnie, podjęła się tego trudnego zadania i od roku akademickiego 2010/2011 otworzyła nowy kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne oraz, w celu zapewnienia kształcenia na najwyższym poziomie, utworzyła nową specjalistyczną jednostkę organizacyjną: Wydział Nauk o Bezpieczeństwie.


Misją naszego wydziału jest wykształcenie, na Dolnym i Górnym Śląsku (w tym szczególnie na Opolszczyźnie), nowoczesnych pracowników administracji publicznej, którzy poprzez swoje kompetencje i zaangażowanie wniosą nową jakość do jej funkcjonowania.

Absolwent kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, tworząc podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Powinien rozumieć i umieć analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali: globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Absolwent powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu: nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa ? jego ustroju i struktury. Powinien znać podział władzy w państwie oraz zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, w tym usytuowanie i rolę administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne. Absolwent powinien znać zagadnienia związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, a w szczególności regulacje prawne w tym zakresie. Powinien znać zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Powinien umieć rozwiązywać proste problemy zawodowe oraz uczestniczyć w pracy zespołowej. Powinien umieć: kierować małymi zespołami ludzkimi, komunikować się z otoczeniem oraz zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych, odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

Specjalność: bezpieczeństwo ekonomiczne

Studenci decydując się na wybór tej specjalności poznają zagadnienia: makroekonomiczne i mikroekonomiczne, bezpieczeństwa ekonomicznego, administracji i finansów publicznych, ryzyka finansowego, społecznych i ekonomicznych konsekwencji migracji, najnowszej historii gospodarczej Polski, globalizacji i regionalizacji oraz komunikowania, międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, etyki gospodarczej. Zdobędą wiedzę na temat roli państwa w warunkach globalizacji rynków oraz narastania integracji regionalnej, z dziedziny międzynarodowych stosunków gospodarczych, z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, bezpieczeństwa finansowego, energetycznego, żywnościowego, transportowego (komunikacyjnego) oraz surowcowego państwa. Poznają zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, techniki zapobiegania sytuacjom kryzysowym. Ukończenie tej specjalności stwarza możliwość zatrudnienia w sektorze bankowym, w przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych, firmach konsultingowych, różnego typu instytucjach i organizacjach, administracji państwowej i samorządowej. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Specjalność: bezpieczeństwo systemów informatycznych

Studenci, którzy zdecydują się na wybór tej specjalizacji, zdobędą wiedzę w zakresie: ochrony oraz bezpieczeństwa informacji, ochrony informacji niejawnych, zasad udostępniania informacji publicznej, bezpieczeństwa teleinformatycznego. Studenci zapoznają się z takimi zagadnieniami jak: bezpieczeństwo informacyjne w dobie globalizacji, współczesne zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego państwa, prawne i technologiczne aspekty bezpieczeństwa informacyjnego państwa, instytucji i organizacji, informacyjne aspekty zarządzania kryzysowego, metody pozyskiwania informacji o zagrożeniach, jak również ochrona informacji w organizacjach i instytucjach oraz polityka bezpieczeństwa informacyjnego RP. W programie znajdą się również zajęcia z prawa oraz etyki. Absolwenci znajdą zatrudnienie w organach administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego, organach kontroli państwowej i ochrony prawa, służbach mundurowych oraz w przedsiębiorstwach i spółkach w działach zarządzania i przetwarzania informacji. Będą mogli pracować na stanowiskach związanych z zarządzaniem i inspekcją bezpieczeństwa teleinformatycznego w bankach, siłach zbrojnych, w państwowych instytucjach i jednostkach organizacyjnie zobowiązanych do ochrony i archiwizacji informacji niejawnych i danych osobowych, w przedsiębiorstwach, jednostkach naukowych, badawczo-rozwojowych oraz innych podmiotach archiwizujących i zabezpieczających informacje niejawne i dane osobowe.

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Specjalność: kryminalistyka i kryminologia

Studenci, którzy zdecydują się na wybór tej specjalności posiądą szczegółową wiedzę w zakresie technik kryminalistycznych, prewencji kryminalnej jak również polityki karnej. Plan studiów obejmuje również zagadnienia z zakresu postępowania w sprawach nieletnich oraz postępowania przygotowawczego, co pozwoli absolwentom na posiadanie ugruntowanej wiedzy prawniczej regulującej proces karny. Dodatkowo zajęcia z wiktymologii oraz negocjacji policyjnych i mediacji sprawi, że studenci nabędą kompetencje zgodne z najnowszymi oczekiwaniami pracodawców. Szeroko zakrojona oferta edukacyjna uczyni absolwentów tej specjalności dobrze wykształconymi kandydatami do pracy w służbach mundurowych, organach administracji państwowej, ale również w instytucjach prywatnych zajmujących się zagadnieniami ochrony osób, mienia, usługami detektywistycznymi, a także pomocą ofiarom przestępstw. Ukończenie tej specjalności stwarza także szansę na kontynuację rozwoju naukowego w jednostkach badawczych zajmujących się problematyką doskonalenia sposób wykrywania przestępstw.

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Specjalność: zarządzanie systemami bezpieczeństwa

Oferta edukacyjna specjalności zarządzanie systemami bezpieczeństwa stwarza studentom możliwość zapoznania się z problematyką filozofii bezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa, a także szczegółowymi zagadnieniami z zakresu zarządzania systemami bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa ekonomicznego, narodowego i wewnętrznego. Student zapozna się także z prawnymi regulacjami dotyczącymi postępowania w sytuacjach kryzysowych, w tym w stanach nadzwyczajnych. Tak wielowątkowe omówienie zagadnień związanych z zarządzaniem systemami bezpieczeństwa stworzy możliwość zatrudnienia absolwentom w organach administracji rządowej i samorządowej, bankach, przedsiębiorstwach zajmujących się wdrażaniem systemów bezpieczeństwa lub ich stosowaniem, a także firmach konsultingowych mających w swej ofercie zarządzanie systemami bezpieczeństwa. Dodatkowo przedmiot poświęcony organizacjom pozarządowym w systemie bezpieczeństwa stwarza możliwość zatrudnienia w sektorze instytucji działających pro publico bono. Zagadnienia tej specjalności obejmują szeroki aspekt problematyki zaczynając od zarzadzania systemami bezpieczeństwa w aspekcie lokalnym poprzez problematykę międzynarodową. Daje to szansę na poszukiwanie zatrudnienia nie tylko na rynku lokalnym ale również w instytucjach o charakterze centralnym.

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Specjalność: penitencjarystyka

Studenci, którzy zdecydują się na wybór tej specjalności posiądą wiedzę w zakresie prawnych podstaw resocjalizacji, funkcjonowania jednostek penitencjarnych, zadań Służby Więziennej, pedagogiki penitencjarnej, pragmatyki i etyki zawodowej funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz zarządzania jednostkami penitencjarnymi. Studenci zapoznają się nie tylko z regulacjami dotyczącymi polskiego systemu penitencjarnego, ale również tego który funkcjonuje w krajach Unii Europejskiej oraz na świecie. Szerokie spektrum zagadnień obejmujące zarówno aspekty ustrojowe, prawne, psychologiczne, logistyczne jak również charakterystyczne dla dziedziny zarządzania , co stwarza szanse na zatrudnienie nie tylko w jednostkach penitencjarnych, ale również w wymiarze sprawiedliwości w charakterze kuratorów więziennych. Zdobyta wiedza pozwoli również na podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się pracą z osobami dotkniętymi wykluczeniem społecznym czy to w ramach pracy jednostkach samorządu terytorialnego czy w instytucjach społecznych.

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia

Ponadto studenci rozpoczynający studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne będą mieć zapewnione zajęcia z obsługi dronami (dla każdej specjalności!)


Studia II stopnia (magisterskie)

Studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne z założenia są ukierunkowane na doskonalenie profilu zawodowego osoby, która ukończyła studia pierwszego stopnia, a swoje życie zawodowe chce realizować w ramach procesu przeciwdziałania szeroko rozumianym wyzwaniom bezpieczeństwa XXI wieku w ramach wewnętrznego funkcjonowania państwa, a także dowolnej organizacji.

Studia te są również ofertą edukacyjną dla pracowników i kandydatów na funkcjonariuszy służb mundurowych, inspekcji, formacji ochronnych i innych organizacji o podobnym charakterze. Ponadto z oferty edukacyjnej mogą skorzystać żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, w zakresie współpracy na poziomie lokalnym ze służbami bezpieczeństwa wewnętrznego.

Ukończenie studiów II stopnia na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie PWSZ w Nysie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne predysponuje absolwentów do pracy na samodzielnych stanowiskach w organach administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjach, organach i firmach związanych z zagadnieniami szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego.

Studia te dają możliwość ukierunkowania się absolwenta w ramach preferowanych dwóch specjalności:

 • bezpieczeństwo społeczności lokalnych,
 • służby i formacje ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego.

Dobór specjalności wynika z badania rynku pracy oraz preferencji lokalnych pracodawców. Przez instytucje publiczne, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa poszukiwani są menadżerowie bezpieczeństwa, osoby, które potrafią nim zarządzać w skali lokalnej. Zapotrzebowanie jest również na funkcjonariuszy, których poszukują organizacje odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa, czyli Policja, Służba Więzienna, Straż Miejska czy Wojsko Polskie.

Zdobyta wiedza merytoryczna, nabyte praktyczne umiejętności, a także kompetencje społeczne pozwolą absolwentowi studiów drugiego stopnia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, z tytułem zawodowym magistra, znaleźć zatrudnienie przede wszystkim w atrakcyjnych zawodach związanych z pracą w komórkach ds. bezpieczeństwa przedsiębiorstw, firm, organizacji, administracji publicznej (głównie w strukturach zarządzania kryzysowego administracji rządowej i samorządowej), w agencjach ochrony osób i mienia, firmach zajmujących się instalowaniem i realizowaniem monitoringu, biurach detektywistycznych, w wywiadowniach gospodarczych itp. instytucjach. Możliwość zatrudnienia dla absolwentów o najwyższych kwalifikacjach wynika z potrzeb kadrowych służb, straży i inspekcji (np. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Celnej, Służby Więziennej, Służby Ochrony Kolei, Służby Sanitarno-epidemiologicznej, Centrów Pomocy Rodzinie itp.).

Oceny potrzeb rynku pracy dokonywane okresowo na podstawie ankiet przez Uczelnię (Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy) wskazują, że środowisko zawodowe i przyszli pracodawcy oczekują, że absolwenci studiów II stopnia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne będą realizować zadania typowe dla:

 • konsultantów z zakresu bezpieczeństwa;
 • kreatorów projektów bezpiecznego bytu i rozwoju,
 • menedżerów systemów bezpieczeństwa,
 • specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa,
 • planistów i bezpośrednich organizatorów pracy lub koordynatorów grup wykonawców zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego.

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK