KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek dietetyka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH
NA KIERUNKU DIETETYKA


Niniejszy Regulamin Praktyk zawodowych określa zasady i formę odbycia praktyki zawodowej. Praktyki zawodowe, przewidziane w planach studiów na kierunku dietetyka, pełnią ważną funkcję w procesie przygotowania zawodowego absolwentów. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.


§1
POSTANOWIENIE OGÓLNE

 1. Student ma obowiązek odbycia i zaliczenia wszystkich praktyk programowych przewidzianych w planie studiów
 2. Program i sposób zaliczania praktyk studenckich określa niniejszy regulamin praktyk.
 3. Praktyki studenckie mogą być realizowane w kraju i za granicą.
 4. Łączna liczba godzin realizowanych praktyk wynosi 520.


§2
CELE PRAKTYK

Celem studenckich praktyk zawodowych jest kształcenie umiejętności:

-współpracy z zespołem leczącym
-stosowania zasady postępowania dietetycznego u pacjentów z typowymi jednostkami chorobowymi
-rozpoznawania i rozwiązywania problemów zgodnie z zasadami etyki podczas wykonywania zadań zawodowych
-zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktyce
-poznanie własnych możliwości na rynku pracy
-nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie przygotowania pracy licencjackiej oraz poszukiwania pracy


§3
PROGRAM PRAKTYK

 1. Student realizuje praktyki w okresie wakacyjnym oraz w trakcie trwania III semestru. Istnieje możliwość odbywania praktyk w trakcie trwania roku akademickiego z jednoczesnym zachowaniem wymiaru praktyk w przeliczeniu na liczbę godzin na wniosek studenta za zgodą Dyrektora Instytutu.
 2. Przed rozpoczęciem praktyk student powinien podpisać umowę i przygotować się do jej odbycia, poprzez zapoznanie się z celem praktyki, regulaminem praktyk, podstawowymi przepisami prawa pracy, rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi praktyk.
 3. program praktyk obejmuje:
  -zapoznanie się z organizacją, funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej w której realizowane są praktyki studenckie
  -wykonywanie konkretnych zadań i czynności określonych w Harmonogramie Praktyk Zawodowych, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu
 4. Zakres praktyk powinien być zgodny z realizowanym planem studiów na kierunku Dietetyka, a także powinien stwarzać możliwość gromadzenia materiałów, wiedzy i doświadczenia niezbędnego przy pisaniu pracy licencjackiej.

§4
ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYK

 1. Student samodzielnie wskazuje jednostkę organizacyjną, która wyrazi gotowość jego przyjęcia na praktykę.
 2. Umowa z jednostką organizacyjną, w której realizowane będą praktyki studenckie zostaje podpisana przed rozpoczęciem praktyk.
 3. Dokumentację dotyczącą praktyk, stanowiącą podstawę zaliczenia praktyk, stanowią dziennik praktyk i świadectwo odbycia praktyki.
 4. Podczas praktyki student realizuje zadania zgodnie z przyjętym planem praktyk.
 5. Student prowadzi na bieżąco dokumentację w dzienniku praktyk, w postaci cotygodniowych zapisów czynności wykonywanych podczas praktyki potwierdzoną czytelną pieczątką placówki i podpisem Zakładowego Opiekuna Praktyki.
 6. Nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad praktykami sprawuje Instytutowy Opiekun Praktyk, wybrany z pośród nauczycieli akademickich.
 7. Do zadań Instytutowego Opiekuna Praktyk należy w szczególności:
  -nadzór nad przebiegiem praktyk,
  -ocena dokumentacji dostarczonej przez studentów z odbytych praktyk,
  -zaliczenie praktyk poprzez dokonanie wpisu do indeksu i dziennika praktyk.
 8. Nauczyciele akademiccy, wyznaczeni przez Dyrektora Instytutu, mają prawo do kontroli praktyki zawodowej w miejscu jej wykonywania.

§5
WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI

 1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie praktyki oraz przedłożenie przez studenta stosownej dokumentacji.
 2. Praktykę zalicza nauczyciel akademicki będący opiekunem praktyk zawodowych z ramienia uczelni na podstawie dziennika praktyki i karty oceny praktyki.
 3. Praktyki zawodowe wpisuje się do indeksu elektronicznego i karty okresowych osiągnięć wraz z innymi zajęciami dydaktycznymi ustalonymi planem studiów.
 4. Zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia semestru, którego program przewiduje realizacje tych zajęć.
 5. Na wniosek studenta Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na odbycie praktyk w innym terminie.
 6. Instytutowa Komisja ds. Praktyk może zwolnic studenta z praktyki jeżeli:
  -zatrudnienie studenta i charakter pracy spełniają wymogi programu praktyki
  -inne formy aktywności zawodowej potwierdzają spełnienie wymogów programu praktyk miedzy innymi świadczenie pracy na innych podstawach prawnych (np. wolontariat).
  -zaliczenie praktyk w ramach toku studiów innej Uczelni, jeśli zrealizowana praktyka spełnia wymogi programu praktyk na kierunku dietetyka.
 7. Zaliczenie pracy jako praktyki następuje na pisemny wniosek studenta. Do wniosku powinny być dołączone dokumenty uzasadniające prośbę studenta, a w szczególności zaświadczenie potwierdzające realizowanie pracy zawodowej wskazujące na zakres realizowanych zadań i czynności w trakcie pracy zawodowej.
 8. Dyrektor Instytutu określa skutki wynikające z odwołania studenta na wniosek zakładu pracy z praktyki zawodowej.
 9. Student, który nie odbył wszystkich wymaganych w planach studiów praktyk, nie może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego.
 10. Wszelkie sytuacje nie objęte regulaminem praktyk lub studiów są rozpatrywane przez Dyrektora Instytutu.
  
Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK