KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuDorobek InstytutuPlany zajęć

Instytut Finansów - kierunek finanse i rachunkowość

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Studia podyplomowe
Organizacja i zarządzanie w Krajowej Administracji Skarbowej
z uwzględnieniem aspektu funkcjonowania "Centrum Mandatowego"

>>Organizacja

Tryb kształcenia: niestacjonarne (10 zjazdów w semestrze)
Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin dydaktycznych: 400 godzin
Liczba ECTS: 32
Przewidywany termin rozpoczęcia: marzec 2017
Kryteria kwalifikowania kandydatów: ukończone co najmniej studia pierwszego stopnia
Przewidywana liczba słuchaczy: minimum 20 osób
Kierownik studiów: dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj

>>Cel studiów

Program studiów obejmuje najważniejsze elementy procesu organizacji oraz zarządzania w Krajowej Administracji Skarbowej. Pozwoli on przyszłym pracownikom na przygotowanie się do procesu rekrutacji i służby przygotowawczej, a kadrze zatrudnionej już w KAS na poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania i procesu zarządzania.

Celem studiów jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy dotyczącej:

  • funkcjonowania w KAS służby cywilnej i zagadnień służby celno-skarbowej,
  • praktycznych umiejętności w zakresie aspektów zagadnień organizacyjnych i zarządczych,
  • bezpieczeństwa finansowego Polski i ochrony bezpieczeństwa celnego UE w celu zapewnienia nowoczesnego i przyjaznego wykonywania obowiązków podatkowych i celnych oraz zapewnienia efektywnego poboru danin publicznych.

>>Adresaci studiów

Studia są adresowane do osób legitymujących się wykształceniem wyższym, zainteresowanych uzyskaniem gruntownej wiedzy z zakresu organizacji KAS oraz procesów zarządczych funkcjonujących w KAS. Studia są przeznaczone zarówno dla osób (pracowników lub funkcjonariuszy) już zatrudnionych, zamierzających podjąć pracę lub służbę w IAS, UCS, US oraz innych jednostkach budżetowych lub samorządu terytorialnego, jak i osób nie zatrudnionych w administracji, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu administracji, podatków oraz finansów publicznych.

>>Program studiów

Program studiów łączy wiedzę z zakresu zarządzania, prawa, administracji, finansów, rachunkowości, a także informatyki i bezpieczeństwa informatycznego.

Program studiów obejmuje łącznie 400 godzin zajęć dydaktycznych (32 ECTS).

Na zakończenie studiów słuchacz pisze pracę dyplomową. Zajęcia w ramach studiów odbywają się w soboty i niedziele (10 zjazdów na semestr).

>>Cena
4000 zł za dwa semestry (2000 zł za semestr)

Studia podyplomowe - plakat.pdf


Instytut Finansów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2017    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK