Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie - Instytut Pielęgniarstwa

 Niniejsza strona  Internetowa zawiera informacje

 porządkujące  nauczanie kilku przedmiotów

 oraz opracowywanie  pracy licencjackiej

 na kierunku nauczania  - pielęgniarstwo.

 

Strona jest redagowana przez Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa, który w ten sposób

zapewnia sobie  możliwość szybkiego przekazywania studentom  istotnych, aktualnych informacji.

 

Najważniejsze praktyczne  informacje  dotyczą tego jak : (1) opracować pracę licencjacką i

jak (2) opracować pracę magisterska. Szczegóły tych danych podaje w dwóch dodatkowych,

powiązanych  witrynach dostępnych pod.:

http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/licencjat.htm
http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/magisterium.htm 

 

 

Uwaga ! Obok po prawej podaję dla wygody ważne źródła informacji o aktualnych wydarzeniach

na świecie. Jeśli wpisać  niniejszą stronę  do tzw. : "ulubionych" i ustawić skrót na pasku to z łatwością można dokonać  przeglądu tych witryn

 

                                                                                                                                                 - >   

Best Music from Around the World  - http://beehy.pe/ 

BBC  http://www.bbc.co.uk/news/ 

CNN  http://edition.cnn.com/ 

Euro News - http://www.euronews.com/news/streaming-live/ 

Euro-news - http://www.euronews.com/

The Warsaw Voice   http://www.warsawvoice.pl/WVpage/pages/index.php 

The New York Times   http://www.nytimes.com/

Washington Post  http://www.washingtonpost.com/

Financial Times http://www.ft.com/home/europe  

The Economist  http://www.economist.com/ 

The Christian Science Monitor  http://www.csmonitor.com/ 

Le Monde http://www.lemonde.fr/

Le Figaro http://www.lefigaro.fr/

Suddeutsche Zeitung http://www.sueddeutsche.de/

Gazeta Wyborcza http://wyborcza.pl/0,0.html 

Polityka http://www.polityka.pl/

Polityka – forum http://www.polityka.pl/forum

Wprost http://www.wprost.pl/

Wprost – forum http://www.wprost.pl/forum/

Przekrój http://www.przekroj.pl/   

Newsweek.pl http://www.newsweek.pl/

Zwierciadło http://zwierciadlo.pl/zwierciadlo

==========================================

Scientific American http://www.scientificamerican.com/

New Scientist http://www.newscientist.com/

Świat Nauki http://www.swiatnauki.pl/ 

Nature http://www.nature.com/nature/index.html

Science  http://www.sciencemag.org/

==========================================

Google translate http://translate.google.pl/#

Słownik http://www.ling.pl/

Grupa dyskusyjna "Nauka" http://forum.gazeta.pl/forum/f,32,Nauka.html

PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Wyszukiwarka prac http://www.sabiosciences.com/sciglobe.php

  

 

Rodzaje   studiów  z  zakresu pielęgniarstwa  realizowane obecnie w PWSZ w Nysie   

Studia   stacjonarne (dzienne)  I stopnia.   Podstawowy rodzaj studiów !  Jak wszystkie inne dzienne studia w naszym kraju,  realizowane w szkołach państwowych  studia takie są nieodpłatne. Studia z zakresu pielęgniarstwa wyróżniają się jednak pewną specyfika. Szkoły realizujące nauczanie pielęgniarstwa są zobowiązane aby przestrzegać standardów nauczania narzuconych przez dyrektywy UE. Standardy te przewidują bardzo dużą  ilość godzin nauczania, a mianowicie  ok. 4800.

Studia stacjonarne  I stopnia, realizowane głównie w ostatnie, weekendowe  dni tygodnia. Studia takie są całkowicie równoważne  zwykłym studiom stacjonarnym I stopnia. Także są nieodpłatne i obejmują taką samą ilość godzin.  Grafik zajęć dla tych studiów ułożono jednak tak, aby było możliwe ukończyć takie studia jednocześnie pracując ( o ile pracodawca  sprzyja swoim zatrudnionym ).  Bardziej szczegółowo studia te sa zorganizowane następująco.:

Zajęcia teoretyczne będą odbywać się w czasie 12 zjazdów teoretycznych w ciągu semestru, trwających od piątku do niedzieli. Zajęcia będą rozpoczynać się o godzinie 15:00 w piątki zjazdowe oraz o godzinie 8:00 w soboty i niedziele zjazdowe.

Zajęcia praktyczne i ćwiczenia praktyczne będą odbywać się w blokach (około 3-5 bloków w semestrze). Dane bloki zajęciowe będą trwały od poniedziałku do soboty, a zajęcia praktyczne będą się rozpoczynać o godzinie 7:15.  Praktyka zawodowa może być realizowana w placówkach wskazanych przez Uczelnię lub w placówkach indywidualnie wybranych przez studenta.

Studia magisterskie (studia II stopnia)  w Instytucie Pielęgniarstwa PWSZ w Nysie będą trwały 2 lata (4 semestry). Dotyczy to zarówno studiów stacjonarnych (dziennych), jak i niestacjonarnych (zaocznych).  Absolwent uzyskuje tytuł magistra pielęgniarstwa, a wiążące się z tym kwalifikacje zgodne są ze standardami Unii Europejskiej w zakresie pielęgniarstwa.

Zajęcia teoretyczne będą odbywać się w czasie 12 zjazdów teoretycznych w ciągu semestru, trwających od piątku do niedzieli. Zajęcia będą rozpoczynać się o godzinie 15:00 w piątki zjazdowe oraz o godzinie 8:00 w soboty i niedziele zjazdowe.

Zajęcia praktyczne i ćwiczenia praktyczne będą odbywać się w blokach (około 3-5 bloków w semestrze). Dane bloki zajęciowe będą trwały od poniedziałku do soboty, a zajęcia praktyczne będą się rozpoczynać o godzinie 7:15.

Praktyka zawodowa może być realizowana w placówkach wskazanych przez Uczelnię lub w placówkach indywidualnie wybranych przez studenta.

W zakresie godzin kształcenia,  określanych  przez Uczelnię uwzględniliśmy  współczesne potrzeby wynikające z tzw. starzenia się społeczeństwa. Kształcenie dotyczy więc,   w znacznym zakresie  problematyki  profesjonalnej opieki geriatrycznej z zakresie pielęgniarstwa oraz  opieki i leczenia osób  w  placówkach  opiekuńczych i  opieki domowej.   i mobilnej.  osobami starszymi.   

Studia drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo stacjonarne i niestacjonarne trwają 4 semestry. Liczba godzin kształcenia wynosi 1335, w tym 530 godzin przypada na praktyczną naukę zawodu.

 

Dlaczego warto studiować  pielęgniarstwo

Kierunek podejmowanych studiów powinien być zgodny z osobistymi predyspozycjami. Studiowanie powinno być  zajęciem ciekawym, wciągającym. Uczenie się jest przyjemne i efektywne gdy przyswajane  treści są pasjonujące. Oczywiście powinno się podejmować takie studia, po których bez trudu znajdziemy pracę.

Studiowanie pielęgniarstwa może być pasjonujące. Ten kierunek nauczania to mniej więcej te same treści jak na wydziale lekarskim – uzupełnione o różne aspekty opieki nad człowiekiem włączając w to  oddziaływania na jego psychikę i stan ducha.

Zdobywanie  wiedzy  o budowie i funkcjonowaniu  organizmu człowieka  to zapoznawanie się z strukturą i działaniem najbardziej złożonego układ jaki istnieje w Wszechświecie. Studiując medycynę i pielęgniarstwo chcąc nie chcąc dotykamy tajemnicy życia biologicznego i  świadomości. Toteż studia te mogą być pasjonujące. Studiując pielęgniarstwo możemy zrealizować tkwiące w niektórych z nas potrzeby pomagania bliźniemu.    

Student rozpoczynający swoją aktywność na Uczelni powinien poznać kilka ułatwień stworzonych przez administrację  szkoły i wykładowców.Zwracam więc uwagę, że pod http://www.pwsz.nysa.pl/dwm/index.php?l=1&id_j=8&id_p=/katalog.php  (kliknij na Katalog przedmiotów)znajduje się dokładne określenie treści wykładanych przedmiotów.  W opisach przedmiotów są stosowane takie pojęcia jak  samokształcenie, e - learning. Poniżej staram się przybliżyć istotę tych pojęć.

 

Uwagi o realizacji, weryfikacji i dokumentowaniu tzw. samokształcenia.  

   Wielowiekowe wręcz doświadczenia w zakresie kształcenia wykazują, iż  celem  pewnego nauczyciela  określonego przedmiotu nauczania  lub uczelni kształcącej w pewnym zakresie jest  to aby studenci opanowali w sposób wystarczający treści pewnego przedmiotu. Czasami może być to oparte jedynie o wysłuchanie wykładów. Doświadczenia  wykładowców  przemawiają  jednak za tym,    ze wzglądu na niepełną  koncentrację uwagi na wykładach i zawodną pamięć – wysłuchanie wykładów nie wystarcza.

    Dlatego od dawna zakłada się, że studenci mają dostęp (kupili albo wypożyczyli) podręcznik do danego przedmiotu. Umożliwia im to ponowne przyswojenie a nawet uzupełnienie treści dotyczących tematów wykładów. Korzystanie z podręczników po to aby utrwalić treści przedmiotu jest więc podstawową  formą   i celem   tzw. samokształcenia.

     Czasami celem samokształcenia może być sięgnięcie do tematów,  które są  istotne dla wiedzy z danego przedmiotu, lecz które nie mieszczą się w ramach czasu dostępnego na wykładach. Jest to bardzo częsta okoliczność.

     Samokształcenie ma więc na celu .: (1) bądź  utrwalenie  treści wyłożonych na wykładach, bądź (2)  poszerzenie obszaru wiedzy – co do którego zakłada się,  że jest on niezbędny dla  „opanowania”  niezbędnego dla danego przedmiotu zakresu wiedzy.

      Program – procedura zrealizowania nauczania z zakresu pewnego przedmiotu, słusznie zakłada że – to czy student realizował samokształcenie i czy owe samokształcenie przyniosło pozytywne rezultaty powinno być zweryfikowane przez nauczyciel  akademickiego odpowiedzialnego za nauczanie tego przedmiotu.

     Należy zauważyć, że wobec omówionych wyżej celi  samokształcenia, ta weryfikacja może albo wręcz powinna sprowadzać się do „zwykłej procedury oceny wchłoniętej, opanowanej wiedzy”. Jeśli więc chcemy weryfikować czy zrealizowano cel (1) – to należy sprawdzić  opanowanie wiedzy z tematyki  wykładów,  która jak wspomniano jest także omówiona w odpowiednio dobranych podręcznikach. Jeśli chcemy weryfikować  czy  zrealizowano cel (2) – to  należy sprawdzić  czy student czytał lub opanował – dodatkowe   niejako  rozdziały podstawowego  lub  dodatkowego podręcznika (lub innych źródeł wiedzy).

    Wydaje się że zlecanie studentowi napisania referatu lub np. wykonania prezentacji multimedialnej  jest co prawda pewną formą sprawdzenia czy student zajmował się omawianymi tu podstawowymi lub  dodatkowymi obszarami wiedzy, ale istnienie takiego spisanego referatu nie jest ważne z punktu widzenia weryfikowania zrealizowania samokształceni. Ta weryfikacja może się ograniczyć do sprawdzenia, czy student zna istotne treści z rozważanych obszarów wiedzy.

     Z istoty samokształcenia zmierzającego do realizacji celu (2 – poszerzenie obszaru wiedzy) wynika jednak, że wyznaczając samokształcenie, koniecznie musimy określić  źródła z których student ma  zaczerpnąć wiedzę, tak abyśmy mogli stawiać pytania weryfikujące, które będą w odczuciu (ocenie) studenta zasadne.  

    Z niniejszego wywodu wynika więc, że nie jest potrzebne zlecanie opracowywania rozległych referatów, co oczywiście sprowadza się do powielania (przepisywania) treści z jakiś materiałów. Przeciwko takim żądaniom protestują studenci, argumentując iż sporządzanie takich pisemnych,  rozległych referatów zabiera im czas na  rzeczywistą naukę.

     Wydaje się więc, że wystarczą krótkie raporty jedno – kartkowe  (np. krótkie testy sprawdzianowe). Powinny one natomiast odnosić się do źródeł wiedzy dostępnych zarówno dla wykładowcy jak i studenta. Jeśli student nie ma dostępu do podręcznika z którego korzysta wykładowca, to dobrze jest oprzeć się o jakiś  podręcznik dostępny on – line,  w Internecie. 

     Jest jednak pewnym problemem, że posługiwanie się krótkimi  testami  sprawdzianowymi (testów)  jest utrudnione, gdyż  wcześniejsze  ogłoszenie ich  spowoduje efekt odpisywania właściwych wyników od kolegów.

    To sprawia, że  efektywną formą  jest ustne postawienie pytań.  Tu jednak napotykamy  na kolejną  trudność wynikającą  z konieczności udokumentowania prowadzenia weryfikacji zrealizowanego samokształceni.

    Niżej  podpisany sądzi więc, że  właściwym sposobem udokumentowania jest wskazanie na konkretne źródło, np. rozdział podręcznika, prezentację multimedialną (wydrukowanie pierwszej strony tego nośnika wiedzy)  i postawienie stopni cząstkowych za  odpowiedzi na pytania z zakresu tego materiału.

    Tak więc sformułowanie zakresu i sposobu zweryfikowania  samokształcenia  - [  przy założeniu że będzie ono miało cel typu (2) – poszerzenie obszaru wiedzy ] powinno brzmieć  mniej więcej następująco.:   " Opanowanie wiedzy (nauczenie się) oraz sporządzenie krótkiego (nie więcej niż jedna kartka) raportu z realizacji samokształcenia,  wskazującego na źródło wiedzy (tytuł podręcznika, prezentacji multimedialnej, witryny internetowej ) – najlepiej kserokopia początkowego fragmentu wykorzystywanego materiału – na temat ( na tematy) …: "

     Przy odbiorze takich krótkich raportów nauczyciel akademicki stawia pytania i wystawia ocenę cząstkową na kartce papieru, stanowiącą w/w raport. Raport ten , jest ową  konieczna dokumentacją z realizacji samokształcenia.

    Niżej podpisany,   aby określić  takie wspólne ( łatwo dostępne)  dla wykładowcy i studentów materiały o które może być oparte samokształcenie  - umieścił w swojej witrynie internetowej prezentacje multimedialne, które są ogólnie dostępne pod adresami .:

http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/Genetyka-1.htm .

http://pwsz.nysa.pl/andrzej.brodziak/Genetyka-20.htm

 

http://pwsz.nysa.pl/andrzej.brodziak/Filozofia-1.htm

http://pwsz.nysa.pl/andrzej.brodziak/Filozofia-14.htm    

 ( Uwaga ! jest to osobisty, szczególny sposób zorganizowania się. Inni nauczyciele mogą określić to w inny sposób podając tytuły rozdziałów, konkretnego podręcznika).

    Na wskutek spisania niniejszego wywodu  zmodyfikowano (w części dotyczącej samokształcenia)  -  ustalony wcześniej wzór  formularza protokołu z egzaminu z zakresu genetyki. Obowiązujący protokół zamieszczono powyżej.   

Prof. Andrzej Brodziak  -  Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa PWSZ w  Nysie

Uwagi o możliwościach korzystania z platformy e – learningowej

   Zwracam uwagę studentom wszystkich lat  studiów stacjonarnym, oraz studentom studiów pomostowych o możliwości korzystania z platformy e –learningowej.

   Niżej podpisany przedstawia tam kursy z przedmiotów.: Genetyka, Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki, Psychologia, Zdrowie publiczne, Badania naukowe w pielęgniarstwie.    Przypominam, że  aby korzystać   z w/w platformy e-learningowej należy wejść na stronę.: http://elearning.pwsz.nysa.pl   Kurs prezentowane przez niżej podpisanego nie są  obwarowany żadnymi  hasłami.

    Możliwości e-learningu są poszerzone przez istniejąca od dawna platformę poświęconą zdalnemu nauczaniu dostępna pod.: http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/e-learning.htm  Na stronie tej znajdują się m.inn. linki do wielu witryn prezentujących wykłady w językach angielskim i francuskim  przedstawione przez niżej podpisanego na uczelniach zagranicznych.   

Uwagi o możliwościach współuczestniczenia w działalności naukowej Instytutu Pielegniarstwa

Szczegółowe informacje  o możliwościach podjęcia pracy naukowej należy pozyskać  poprzez zapisanie się do Studenckiego Koła naukowego działającego przy  Instytucie Pielęgniarstwa PWSZ w Nysie. Tutaj   zwracamy jedynie uwagę na dwie ważne aktywności IP. Otóż .:

1. Kilku pracowników Instytutu Pielęgniarstwa bierze stale czynny udział w grupie dyskusyjnej nauka dostępnej  pod.:   http://forum.gazeta.pl/forum/f,32,Nauka.html . Zalecamy studentom IP PWSZ śledzenia toczących się tam dyskusji. Jest to skuteczny sposób aby wdrożyć  się w dysputy na tematy naukowe. Oczywiście można zabrać tam głos.

2. We wrześniu IP PWSZ w Nysie utworzono pracownię badań naukowych. Jej nazwa to - > { " Pracownia Badań Psycho - fizycznych, Psychometrycznych i Audiometrii  IP PWSZ w Nysie "}.  Pracownia ta jest podstawowym elementem istotnym dla zrealizowania  projektu naukowego zleconego przez MNiSzW, który dotyczy badań nad problematyką skutków "starzejącego się społeczeństwa.".   Pracownia mieści się  na terenie Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii przy PWSZ w Nysie, mieszczącym się w budynku przy Collegium Artium  - ul. Obrońców Tobruku 548-300 Nysa

Zadanie dydaktyczne wyznaczone.

 

Opisać strukturę i  działalność placówki w której  P.T. student studiów pomostowych pracuje.

Opracowanie nie powinno przekraczać 2 stron ( 1 kartka).

Zadanie będzie częścią działań niezbędnych dla uzyskania zaliczenia z przedmiotu

 Badania naukowe w pielęgniarstwie.  

1. Historia rozwoju szpitala ( poradni, hospicjum , itp. )

2. Struktura placówki

3.  Charakterystyka kadry szpitala  (placówki)

4. Główne typy usług zdrowotnych

5. Procedury ( modele ) działań pielęgniarskich stosowane w placówce

6.  Formy doskonalenia zawodowego 

Istotne linki.:
 
Witryna  pomocna  w trakcie opracowywania pracy licencjackiej  

http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/licencjat.htm
  Witryna  pomocna  w trakcie opracowywania pracy magisterskiej  
http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/magisterium.htm 
  


 
Witryny porządkujące nauczanie przedmiotów realizowane przez
prof. dr hab. n. med. Andrzeja Brodziaka.:
http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/przedmiot-genetyka.htm
http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/przedmiot-filozofia.htm
http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/przedmiot-psychologia.htm 
http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/przedmiot-zdrow-publ.htm
http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/przedmiot-bad-piel.htm  
 


 Witryny zawierające prezentacje pod Power - point'em dla  realizacji samokształcenia
z zakresu genetyki.:

http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/Genetyka-1.ppt
...
http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/Genetyka-20.ppt 

Witryny zawierające prezentacje pod Power - point'em dla  realizacji samokształcenia
z zakresu  przedmiotu.: Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki.:

http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/Filozofia-1.ppt
...
http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/Filozofia-14.ppt    
 
 

Kontakt.:   andrewwader@gmail.com