Kontrast:

Komunikat dotyczący realizacji praktyk zawodowych 

W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń w funkcjonowaniu firm i organizacji związanych z wirusem COVID-19, otrzymujemy coraz liczniejsze sygnały o gotowości pracodawców do przyjmowania studentów na praktyki zawodowe. Priorytetem jest realizacja praktyk zgodnie z wymogami określonymi w programach studiów poszczególnych kierunków. W przypadku trudności ze znalezieniem firmy lub instytucji gotowej do przyjęcia studenta na praktykę zawodową, prosimy o poinformowanie o tym fakcie opiekuna praktyk zawodowych. Znając skalę problemu, opiekun praktyk zwróci się do Biura Praktyk Zawodowych, którego pracownicy skontaktują się z przedstawicielami firm i instytucji, z którymi Uczelnia współpracuje celem rozpoznania możliwości realizacji praktyk w tych firmach i instytucjach.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące realizacji praktyk zawodowych, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie wydał zarządzenie w sprawie wytycznych dotyczących organizacji praktyk zawodowych w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19.

Zgodnie z zarządzeniem, umożliwia się realizowanie praktyk zawodowych zaplanowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, czyli do 30 września 2020 r., z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w formie dodatkowych ćwiczeń, projektów itp. W przypadku studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela (filologiaspecjalizacja nauczycielska, jazz i muzyka estradowaedukacja w jazzie i muzyce estradowej) praktyki w takiej formie dopuszczalne są tylko dla studentów kończących studia w roku ak. 2019/2020. W przypadku kierunków pielęgniarstwo (wszystkie roczniki) oraz ratownictwo medyczne (I rok) realizacja zajęć praktycznych i praktyk zawodowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ograniczona jest do 40% liczby punktów ECTS określonej dla tych zajęć w programie studiów przewidzianych do realizacji w roku ak. 2019/2020.

Decyzję o możliwości realizacji na danym kierunku studiów praktyk zawodowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość podejmuje Dziekan Wydziału mając na uwadze specyfikę kierunku oraz praktyk. Dziekan Wydziału określa również warunki oraz sposób realizacji tych praktyk.

W przypadku braku możliwości realizacji zaplanowanych lub kontynuacji już rozpoczętych praktyk zawodowych przewidzianych w programie studiów w semestrze letnim roku ak. 2019/2020 dopuszcza się:

  1. uznanie dotychczas zrealizowanej praktyki zawodowej zaplanowanej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, bądź nadal realizowanej w ramach wykonywanej pracy zawodowej lub prowadzonej działalności gospodarczej za zaliczoną (lub częściowo zaliczoną) pod warunkiem osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się przypisanych dla danej praktyki,
  2. skrócenie czasu trwania praktyk z możliwością osiągnięcia efektów uczenia się w alternatywny sposób (np. ćwiczenia, laboratoria – prowadzone zdalnie lub w pomieszczeniach Uczelni),
  3. przeniesienie niezrealizowanej praktyki lub części praktyki na kolejny semestr (nie dotyczy ostatniego semestru studiów).

W tej sprawie Dziekan Wydziału podejmuje decyzję po zapoznaniu się z wnioskiem studenta złożonym na formularzu stanowiącym załącznik do zarządzenia, przygotowanym w porozumieniu i zaopiniowanym przez nauczyciela akademickiego sprawującego opiekę nad praktykami zawodowymi na danym kierunku studiów.

Studenci kierunków pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne, którzy w okresie zawieszenia kształcenia na studiach wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem COVID-19, mogą ubiegać się o zaliczenie części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne na warunkach określonych przez Dziekana Wydziału Nauk Medycznych.

Studenci kierunków studiów filologia oraz jazz i muzyka estradowa specjalności edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, którzy w okresie zawieszenia kształcenia na studiach lub czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wykonywali czynności wspomagające nauczycieli przedszkoli, szkół lub placówek systemu oświaty w prowadzeniu lekcji lub zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, mogą ubiegać się o zaliczenie części praktyk zawodowych na warunkach określonych przez Dziekanów odpowiednio Wydziału Neofilologii oraz Wydziału Jazzu.

ZARZĄDZENIE NR 54/2020 w sprawie wytycznych dotyczących organizacji praktyk zawodowych w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pans.nysa.pl
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie © 2022. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik