Kontrast:

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku architektura

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną ocenę programową dla kierunku architektura na Wydziale Nauk Technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Taka ocena, wydana na pełen, sześcioletni okres, wskazuje, że kierunek architektura PWSZ w Nysie jest bardzo dobrze przygotowany do prowadzenia procesu dydaktycznego pod względem kadry, treści programowych oraz infrastruktury dydaktycznej.

- Przyjęta przez Wydział Nauk Technicznych strategia szerokiej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem Opolskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, organów samorządu terytorialnego oraz krajowych i zagranicznych uczelni partnerskich, daje możliwość całościowego przygotowania absolwentów do wejścia na współczesny rynek pracy - podkreśla prof. Włodzimierz Stanisławski, Dziekan Wydziału Nauk Technicznych PWSZ w Nysie.

Podczas wizytacji Zespołu Oceniającego PKA, ocenie podlegał program studiów i warunki jego realizacji, w tym: doświadczenie i kwalifikacje kadry dydaktycznej, wykorzystywane zasoby i infrastruktura, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, umiędzynarodowienie procesu kształcenia, a także wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym oraz wejściu na rynek pracy.

W uzasadnieniu oceny Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza m. in., że:

(...) Treści kształcenia na ocenianym kierunku powiązano z potrzebami środowiska lokalnego w zakresie szeroko pojętego projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Studenci mają możliwość wyboru specjalności, co pozwala na kształtowanie indywidualnej ścieżki rozwoju.

a także:

(...) Metody kształcenia są zorientowane na studentów i motywują ich do aktywnego udziału w procesie uczenia się.

Ponadto Zespół Oceniający PKA wskazuje na dobre praktyki prowadzenia studiów na kierunku architektura w PWSZ w Nysie:

Umiejętne włączenie do obiegu programowego środowisk kształcenia innowacyjnych (cyfrowych) technik i technologii wspomagania artystycznego w architekturze, w tym artystycznej ekspozycji architektury poprzez iluminację architektoniczną, technologię laserową i wideoprojekcję, umożliwiające ich nowatorską implementację w dydaktyce i praktyce architektonicznej oraz rozwijanie przedmiotów specjalnościowych.

oraz:

Bardzo dobra transmisja praktyki projektowej w formie międzynarodowych warsztatów służąca wzajemnej wymianie doświadczeń praktycznych, niezbędnych do wykonywania zawodu architekta, mająca wpływ na późniejszą skuteczność działania studentów i absolwentów na zagranicznych rynkach pracy, pozwalająca również na ustawiczne doskonalenie realizowanego programu studiów i ich treści programowych, w aspekcie zapewnienia konkurencyjności, innowacyjności i progresywności oferty edukacyjnej Uczelni.

- Tak wysoka ocena daje nam dużo satysfakcji i motywacji do dalszej pracy dydaktycznej i organizacyjnej oraz staje się podstawą dalszego, systematycznego rozwoju kierunku i całej Uczelni – podsumowuje Prodziekan Wydziału Nauk Technicznych - mgr inż. Marcin Zdanowicz.

Filmy na kanale YouTube PWSZ w Nysie na temat kierunku architektura: 

REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik