Kontrast:

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy

PRAKTYKI KONSERWATORSKIE I  SZKOLENIA W PROJEKCIE 

Prace konserwatorskie i renowacyjne obiektów realizowane były w ramach nieodpłatnego specjalistycznego szkolenia praktycznego przez zrekrutowane do projektu osoby zainteresowane ochroną zabytków, w tym również przez studentów PWSZ w Nysie w ramach praktyk na kierunku architektura (specjalność konserwacja i ochrona zabytków) oraz stałych pracowników Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków PWSZ w Nysie. 

Osoby te odbyły kurs teoretyczny z zakresu historii sztuki, architektury, malarstwa i zagadnień konserwatorskich, uwarunkowań prawnych ochronny zabytków w Polsce, elementów konserwacji rzeźb, nowoczesnych technologii oraz zasad BHP, a następnie odbyły szkolenie praktyczne przy obiektach z parku w Pokoju pod nadzorem dyplomowanych konserwatorów zabytków zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków.

Cykl szkolenia objął łącznie: 60 godzin zajęć teoretycznych oraz 120 godzin zajęć praktycznych. 

Wszystkie zajęcia prowadzone były przez dyplomowanych konserwatorów zabytków, ekspertów oraz niekwestionowane autorytety w dziedzinie analizy konserwatorskiej. Koordynacją szkoleń zajmowało się CBEKZ PWSZ w Nysie we współpracy z WUP w Opolu. Po ukończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające nabycie umiejętności pomocniczych w konserwacji zabytków, materiałoznawstwa konserwatorskiego, podstaw teorii konserwacji zabytków i zastosowania różnych technik i metod konserwacji kamiennych. 

Dla 5 osób, które wykazały się najlepszymi umiejętnościami w ramach projektu zagwarantowano miejsca pracy w konserwacji zabytków po zakończeniu projektu przy jednoczesnym wsparciu ich zatrudnienia. 

Prace praktyczne przy rzeźbach polegały m.in.: 

 • na usunięciu luźnych nawarstwień z powierzchni obiektów,
 • dezynfekcji powierzchni,
 • umycia rzeźb wodą pod ciśnieniem,
 • odsoleniem obiektów metodą migracji swobodnej do środowiska rozszerzonego
 • wzmocnienia strukturalnego kamienia
 • uzupełnienia ubytków w powierzchni rzeźb
 • scaleniu kolorystycznym
 • hydrofobizacji obiektów

PROGRAM KURSU 

 1. Wprowadzenie do problematyki, założeń i celów projektu oraz spraw formalno-organizacyjnych
 2. Specyfika działalności CBEKZ PWSZ w Nysie (projekty, możliwości współpracy, wizyta studyjna w laboratoriach CBEKZ i demonstracja użytkowania aparatury badawczej i konserwatorskiej)
 3. Wizja lokalna w założeniu parkowym w Pokoju
 4. Zasady ogólne BHP w konserwacji zabytków
 5. Wprowadzenie do tematyki ochrony i konserwacji zabytków. Co jest zabytkiem? Dlaczego chronimy zabytki? (podstawowe pojęcia i informacje o ochronie prawnej)
 6. Wprowadzenie do konserwacji oraz restauracji zabytków. Formy ochrony prawnej zabytków
 7. Konserwacja zrównoważona jako podstawa działań konserwatorskich
 8. Ocena stanu zachowania zabytku oraz ustalanie celu i zakresu konserwacji (czynniki niszczące i procesy destrukcji zabytków)
 9. Metodyka badań zabytków - istotny czynnik ich ochrony i konserwacji (Metody badań i ich wpływ na proces konserwacji)
 10. Zabezpieczanie zabytku przed konserwacją
 11. DREWNO - Specyfika i konserwacja
 12. KAMIEŃ – Specyfika i konserwacja
 13. KAMIEŃ – Wstępne zabiegi konserwatorskie
 14. KAMIEŃ – Oczyszczanie i odsalanie
 15. KAMIEŃ – Wzmacnianie i hydrofobizacja
 16. MALARSTWO ŚCIENNE I SZTALUGOWE - Specyfika i konserwacja
 17. Indywidualna praca przy obiektach pod nadzorem konserwatorów zabytków oraz konsultacje
 18. Udział uczestników w konferencji „Rewitalizacja krajobrazu kulturowego -szanse i zagrożenia”, 2020
 19. Udział uczestników w konferencji. „Piękno w Architekturze. Harmonia miejsca” 2021

Programy szkoleń:

 1. zjazd 1
 2. zjazd 2
 3. zjazd 3
 4. zjazd 4
Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK