Kontrast:

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy

Oferty konkursowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pn: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno- informacyjne w województwie opolskim" nr umowy RPOP.05.03.01-16-0024/16-00 z 6.10.2017 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3.Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury Poddziałanie 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe i kultura.

Prosimy o zapoznanie się regulaminem konkursu i złożenie ofert do dnia 10.11.2017 roku.

Regulamin.pdf
Formularz.pdf

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK