Kontrast:

KontaktAktualności wydziałowePracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Technicznych - ARCHITEKTURA

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

ZASADY PROWADZENIA PROCESU DYPLOMOWANIA

Praca dyplomowa inżynierska jest najważniejszą samodzielną pracą studenta, kończącą cykl dydaktyczny studiów na kierunku architektura pierwszego stopnia i powinna dotyczyć problematyki zgodnej ze specyfiką kierunku nauczania, w szczególności obranej przez studenta specjalności. W pracy dyplomowej powinna być wykorzystana wiedza zdobyta uprzednio w ramach wykładów, ćwiczeń tablicowych, seminariów, a także zajęć laboratoryjnych i projektowych. Praca dyplomowa jest sprawdzianem stopnia opanowania tej wiedzy, umiejętności syntezy wiadomości i zastosowania ich do rozwiązywania konkretnych problemów.

Zgodnie z harmonogramem realizacji programu studiów dla kierunku architektura praca dyplomowa inżynierska opracowywana jest:

Harmonogram realizacji

Przedmiot

Studia rozpoczęte w roku akademickim 2019/2020 i wcześniej

semestr 6

semestr 7

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

Studia rozpoczęte w roku akademickim 2020/2021 i później

semestr 7

semestr 8

Seminarium dyplomowe

Projektowanie dyplomowe


Koncepcja pracy dyplomowej wynika z ogólnych założeń sylwetki absolwenta kierunku architektura, obranej specjalności dyplomowania oraz Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Praca dyplomowa powinna być opracowaniem podejmującym rozwiązanie konkretnego problemu lub zadania projektowego o charakterze architektonicznym, urbanistycznym lub planistycznym w odniesieniu do lokalnych uwarunkowań środowiska przyrodniczego, społeczno-kulturowego i zbudowanego. W przypadkach szczególnych dopuszcza się również prace o charakterze teoretycznym rozwijające lub pogłębiające stosowane w dziedzinie architektury metody projektowania, teoretyczne rozwiązania techniczne, itp.

Student przystępujący do opracowania pracy dyplomowej ma wiedzę i umiejętność konstruowania pracy dyplomowej, w tym logicznej analizy obiektów architektonicznych, zespołów urbanistycznych i planów zagospodarowania przestrzennego o funkcjach zbliżonych do podjętej w pracy dyplomowej problematyki.

Szczegółowe warunki realizacji pracy dyplomowej, zaliczenia seminarium dyplomowego, zasady i kryteria oceny prac dyplomowych, warunki przystąpienia do obrony pracy dyplomowej oraz przeprowadzenia egzaminu dyplomowego określa Regulamin Dyplomowania:

Regulamin dyplomowania dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2020/2021 i później
Regulamin dyplomowania dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2019/2020 i wcześniej

Wydział Nauk Technicznych - kierunek architektura, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:   
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK