Tytuł: Vademecum Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wyzwania dla bezpieczeństwa publicznego

Redakcja: Marek Z. Kulisz
ISBN: 978-83-60081-96-9
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2020

Liczba stron: 281

Cena: 25 PLN

Spis treści - pobierz (.pdf)

Do rąk Czytelników trafia czwarty tom z cyklu Vademecum Bezpieczeństwa Wew- nętrznego, tym razem całkowicie poświęcony wyzwaniom bezpieczeństwa pojawia- jącym się w przestrzeni publicznej.
(…) celem niniejszego dzieła jest umożliwienie zaprezentowania swoich poglądów, a nawet dylematów dotyczących wieloaspektowych wyzwań dla bezpieczeństwa publicznego. W ten cel wpisują się rozważania doświadczonej kadry Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie PWSZ w Nysie, a także zaprzyjaźnionych osób, doświad- czonych teoretyków i praktyków z innych uczelni.
Zgodnie z przyjętą konwencją Vademecum, w ten cel wpisują się również rozwa- żania młodych, początkujących adeptów nauki. Niewątpliwie tak sformułowany cel stawia olbrzymie wyzwanie przed młodymi ludźmi. Na co dzień zajęci są zdobywaniem wiedzy, umiejętności i praktyki w procesie uczenia się na kolejnych latach studiów licencjackich i magisterskich. Są jednak nieprzeciętnie pracowici, a dzięki swoim mentorom chętnie podejmują z nimi polemikę. Mają bardzo często odmienne spojrzenie na życie, a ich logika rozwiązywania problemów w połączeniu z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi zdobytymi podczas studiów i praktyk studenckich, dają asumpt do nowego spojrzenia na problemy bezpieczeństwa wewnętrznego. Tym samym, to młode pokolenie powinno mieć swój głos w tej publikacji i wypowiadać się na temat wyzwań bezpieczeństwa publicznego. (...)
Część   pierwsza   poświęcona  została  na  ukazanie  dylematów  kadry   naukowej i   praktyków zawartych w ośmiu twórczych, syntetycznych opracowaniach.
Druga część opracowania zawiera sześć artykułów poświęconych rozważaniom młodych adeptów nauki o wybranych aspektach bezpieczeństwa publicznego.
Reasumując, do rąk Czytelników trafia zbiór przemyśleń, rozważań, a nawet dylematów kadry naukowej i dydaktycznej, w tym  głównie   praktyków,  ale   także i studentów, młodych adeptów nauki. Treści prezentowane w poszczególnych fragmentach dzieła dotyczą różnorodnej tematyki, ale łączy je jeden aspekt - publiczny wymiar bezpieczeństwa (ze wstępu).