O projekcie

Tytuł projektu: Prometejska podpowiedź: kształcenie kadr dla sektora usług dla biznesu na kierunku finanse i rachunkowość w PWSZ w Nysie

Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/19

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Okres realizacji projektu: od: 2020-04-01 do: 2023-09-30

Celem głównym projektu jest wykształcenie dyplomowanych specjalistów (kadr) dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC,IT,R&D) na kierunku finanse i rachunkowość (I stopień, studia stacjonarne) w PWSZ w Nysie. Absolwenci kierunku finanse i rachunkowość kształceni zgodnie ze zmodyfikowanym programem studiów, wyposażeni w dodatkowe kwalifikacje zawodowe i kompetencje (językowe, analityczne, umiejętność pracy w grupie, komunikacyjne, zawodowe, w zakresie przedsiębiorczości, informatyczne) oraz realizujący staże w sektorze usług dla biznesu będą stanowiąc duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy oraz przyczynią się do tworzenia warunków sprzyjających lokowaniu usług dla biznesu w mniejszych miastach, posiadających potencjał rozwojowy w tym zakresie. Projekt dotyczy dostosowania (modyfikacji) i realizacji programu studiów na kierunku finanse i rachunkowość do potrzeb społeczno-gospodarczych oraz programu rozwoju kompetencji studentów oczekiwanych od kandydatów do pracy w sektorze usług dla biznesu a także wysokiej jakości programów stażowych. W ramach projektu 40 studentów zostanie objętych programem rozwoju kompetencji niezbędnych do pracy w sektorze usług dla biznesu, 40 studentów zrealizuje w pełni zmodyfikowany program kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość oraz 20 studentów odbędzie 3 miesięczne programy stażowe w sektorze usług dla biznesu. Wszystkie przewidziane w ramach projektu zadania dotyczące sektora usług dla biznesu i zakładają włączanie pracodawców i kadr tegoż sektora w jego realizację m.in poprzez dostosowanie programu kształcenia i realizację zajęć projektowych, szkoleń i wizyt studyjnych w korporacjach oferujących usługi dla biznesu. Okres realizacji projektu wynosi 42 miesiące i trwa do 30.09. 2023 r.

Aktualności


Wizyta studyjna on-line w Taxxo / Columb Technologies S.A.

W dniu 15 stycznia 2021 studenci drugiego roku kierunku finansów i rachunkowość wzięli udział w wizycie studyjnej on-line w Taxxo / Columb Technologies S.A. ul. Łubinowa 1 f/7, 52-210 Wrocław. Wizytę prowadziła Pani Małgorzata Latuszek, Prezes Zarządu.
Misją Taxxo jest wsparcie rozwoju biznesu w Polsce poprzez podniesienie jakości usług księgowych za pomocą wprowadzenia nowoczesnych standardów obsługi oraz innowacyjnych narzędzi do zarządzania. Taxxo zwiększa rentowność usług księgowych dzięki innowacjom oraz zmienia księgowość z kosztownego obowiązku właściciela firmy w wartościową informację do prowadzenia przedsiębiorstwa. Taxxo to sieć partnerskich biur rachunkowych, zlokalizowanych w całej Polsce. Obecnie z Taxxo współpracuje ponad 70 biur, obsługujących kilka tysięcy klientów.
Wizytę zrealizowano w ramach projektu POWER 3.1 „Prometejska podpowiedź: kształcenie kadr dla sektora usług dla biznesu na kierunku finanse i rachunkowość w PWSZ w Nysie”


ECDL ADVANCED A2

Studenci 2 roku studiów stacjonarnych kierunku finanse i rachunkowość uczestniczą w kursie prowadzonym przez dr inż. Adrianę Halikowską przygotowującym do egzaminu ECDL ADVANCED A2. Zajęcia odbywają się w ramach projektu POWER 3.1 „Prometejska podpowiedź: kształcenie kadr dla sektora usług dla biznesu na kierunku finanse i rachunkowość w PWSZ w Nysie”, którego celem głównym jest wykształcenie dyplomowanych specjalistów (kadr) dla sektora usług dla biznesu. Uzyskanie certyfikatu z zakresu ECDL ADVANCED A2 potwierdza następujące kompetencje studenta:

Posiadanie certyfikatu: Świadczy o posiadaniu kluczowych umiejętności niezbędnych do zaawansowanego używania arkusza kalkulacyjnego; Zaświadcza o znajomości efektywnych metod pracy z arkuszem kalkulacyjnym.


Dokumenty do pobrania

Rekrutacja do programów stażowych

Kontakt
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.