Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie - Wydział Nauk Medycznych -  kierunek "Pielęgniarstwo"

 Niniejsza strona  Internetowa zawiera informacje

 porządkujące  nauczanie kilku przedmiotów

 oraz opracowywanie  pracy licencjackiej oraz

 magisterskiej na kierunku nauczania - pielęgniarstwo.

 

Strona jest udostępniana, aby zapewnić  możliwość szybkiego przekazywania studentom  istotnych, aktualnych informacji.

 

Najważniejsze praktyczne  informacje  dotyczą tego jak : (1) opracować pracę licencjacką i

jak (2) opracować pracę magisterska. Szczegóły tych danych podaje w dwóch dodatkowych,

powiązanych  witrynach dostępnych pod.:

http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/licencjat.htm
http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/magisterium.htm 

 

 

Uwaga ! Obok po prawej podaję dla wygody ważne źródła informacji o aktualnych wydarzeniach

na świecie. Jeśli wpisać  niniejszą stronę  do tzw. : "ulubionych" i ustawić skrót na pasku to z łatwością można dokonać  przeglądu tych witryn

 

                                                                                                                                                 - >   

Best Music from Around the World  - http://beehy.pe/ 

BBC  http://www.bbc.co.uk/news/ 

CNN  http://edition.cnn.com/ 

Euro News - http://www.euronews.com/news/streaming-live/ 

Euro-news - http://www.euronews.com/

The Guardian https://www.theguardian.com/international

The Warsaw Voice   http://www.warsawvoice.pl/WVpage/pages/index.php 

The New York Times   http://www.nytimes.com/

Washington Post  http://www.washingtonpost.com/

Financial Times http://www.ft.com/home/europe  

The Economist  http://www.economist.com/ 

The Christian Science Monitor  http://www.csmonitor.com/ 

Le Monde http://www.lemonde.fr/

Le Figaro http://www.lefigaro.fr/

Suddeutsche Zeitung http://www.sueddeutsche.de/

Gazeta Wyborcza http://wyborcza.pl/0,0.html 

Polityka http://www.polityka.pl/   

Wprost http://www.wprost.pl/

Wprost – forum http://www.wprost.pl/forum/

Przekrój http://www.przekroj.pl/   

Newsweek.pl http://www.newsweek.pl/

Zwierciadło http://zwierciadlo.pl/zwierciadlo

==========================================

Scientific American http://www.scientificamerican.com/

New Scientist http://www.newscientist.com/

Świat Nauki http://www.swiatnauki.pl/ 

Nature http://www.nature.com/nature/index.html

Science  http://www.sciencemag.org/

==========================================

Google translate http://translate.google.pl/#

Słownik http://www.ling.pl/

Grupa dyskusyjna "Nauka" http://forum.gazeta.pl/forum/f,32,Nauka.html

PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Korektor interpunkcji   https://languagetool.org/pl/

Słownik synonimów https://www.synonimy.pl/

  Uwaga ! Obok  podaję poniżej link do strony "homepage", która zawiera liczne linki do publikacji

niżęj podpisanego, dotyczących także pielęgniarstwa.

 

  http://www.angelfire.com/ga3/gean/homepage.htm 

 

Rodzaje   studiów  z  zakresu pielęgniarstwa  realizowane obecnie w PWSZ w Nysie   

Studia   stacjonarne (dzienne)  I stopnia.   Podstawowy rodzaj studiów !  Jak wszystkie inne dzienne studia w naszym kraju,  realizowane w szkołach państwowych  studia takie są nieodpłatne. Studia z zakresu pielęgniarstwa wyróżniają się jednak pewną specyfika. Szkoły realizujące nauczanie pielęgniarstwa są zobowiązane aby przestrzegać standardów nauczania narzuconych przez dyrektywy UE. Standardy te przewidują bardzo dużą  ilość godzin nauczania, a mianowicie  ok. 4800.

Studia stacjonarne  I stopnia, realizowane głównie w ostatnie, weekendowe  dni tygodnia. Studia takie są całkowicie równoważne  zwykłym studiom stacjonarnym I stopnia. Także są nieodpłatne i obejmują taką samą ilość godzin.  Grafik zajęć dla tych studiów ułożono jednak tak, aby było możliwe ukończyć takie studia jednocześnie pracując ( o ile pracodawca  sprzyja swoim zatrudnionym ).  Bardziej szczegółowo studia te są zorganizowane następująco.:

Zajęcia teoretyczne będą odbywać się w czasie 12 zjazdów teoretycznych w ciągu semestru, trwających od piątku do niedzieli. Zajęcia będą rozpoczynać się o godzinie 15:00 w piątki zjazdowe oraz o godzinie 8:00 w soboty i niedziele zjazdowe.

Zajęcia praktyczne i ćwiczenia praktyczne będą odbywać się w blokach (około 3-5 bloków w semestrze). Dane bloki zajęciowe będą trwały od poniedziałku do soboty, a zajęcia praktyczne będą się rozpoczynać o godzinie 7:15.  Praktyka zawodowa może być realizowana w placówkach wskazanych przez Uczelnię lub w placówkach indywidualnie wybranych przez studenta.

Studia magisterskie (studia II stopnia)  na Wydziale Nauk Medycznych PWSZ w Nysie trwają 2 lata (4 semestry). Dotyczy to zarówno studiów stacjonarnych (dziennych), jak i niestacjonarnych (zaocznych).  Absolwent uzyskuje tytuł magistra pielęgniarstwa, a wiążące się z tym kwalifikacje zgodne są ze standardami Unii Europejskiej w zakresie pielęgniarstwa.

Zajęcia teoretyczne będą odbywać się w czasie 12 zjazdów teoretycznych w ciągu semestru, trwających od piątku do niedzieli. Zajęcia będą rozpoczynać się o godzinie 15:00 w piątki zjazdowe oraz o godzinie 8:00 w soboty i niedziele zjazdowe.

Zajęcia praktyczne i ćwiczenia praktyczne będą odbywać się w blokach (około 3-5 bloków w semestrze). Dane bloki zajęciowe będą trwały od poniedziałku do soboty, a zajęcia praktyczne będą się rozpoczynać o godzinie 7:15.

Praktyka zawodowa może być realizowana w placówkach wskazanych przez Uczelnię lub w placówkach indywidualnie wybranych przez studenta.

W zakresie godzin kształcenia,  określanych  przez Uczelnię uwzględniliśmy  współczesne potrzeby wynikające z tzw. starzenia się społeczeństwa. Kształcenie dotyczy więc,   w znacznym zakresie  problematyki  profesjonalnej opieki geriatrycznej z zakresie pielęgniarstwa oraz  opieki i leczenia osób  w  placówkach  opiekuńczych i  opieki domowej.   i mobilnej.  osobami starszymi.   

Obecnie studia drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo realizujemy w trybie stacjonarnym oraz   weekendowym. Studiowanie w trybie weekendowym jest także bezpłatne. Liczba godzin kształcenia wynosi 1335, w tym 530 godzin przypada na praktyczną naukę zawodu.

 

Dlaczego warto studiować  pielęgniarstwo

Kierunek podejmowanych studiów powinien być zgodny z osobistymi predyspozycjami. Studiowanie powinno być  zajęciem ciekawym, wciągającym. Uczenie się jest przyjemne i efektywne gdy przyswajane  treści są pasjonujące. Oczywiście powinno się podejmować takie studia, po których bez trudu znajdziemy pracę.

Studiowanie pielęgniarstwa może być pasjonujące. Ten kierunek nauczania to mniej więcej te same treści jak na wydziale lekarskim – uzupełnione o różne aspekty opieki nad człowiekiem włączając w to  oddziaływania na jego psychikę i stan ducha.

Zdobywanie  wiedzy  o budowie i funkcjonowaniu  organizmu człowieka  to zapoznawanie się z strukturą i działaniem najbardziej złożonego układ jaki istnieje w Wszechświecie. Studiując medycynę i pielęgniarstwo chcąc nie chcąc dotykamy tajemnicy życia biologicznego i  świadomości. Toteż studia te mogą być pasjonujące. Studiując pielęgniarstwo możemy zrealizować tkwiące w niektórych z nas potrzeby pomagania bliźniemu.     

Programy studiów, treść wykładów, przewodniki opracowywania prac dyplomowych

Student rozpoczynający swoją aktywność na Uczelni powinien poznać kilka ułatwień stworzonych przez administrację  szkoły i wykładowców. Zwracam więc uwagę, że pod    http://www.pwsz.nysa.pl/bip/pliki/2/files/pielegniarstwo_I_stopnia_2019_2020.pdf  i
http://www.pwsz.nysa.pl/bip/pliki/2/files/pielegniarstwo_II_stopnia_2019_2020.pdf  znajdują  się  programy studiów oraz dokładne określenie treści wykładanych przedmiotów.  W opisach przedmiotów są stosowane takie pojęcia jak  samokształcenie (praca własne studenta), e - learning. Poniżej staram się przybliżyć istotę tych pojęć.  Sposób opracowywania pracy licencjackiej jest określony pod: http://www.pwsz.nysa.pl/sitecontent/pielegniarstwo/pliki/przewodnik_dla_dyplomanta.pdf 

Sposób opracowania pracy magisterskiej jest określony pod:
http://www.pwsz.nysa.pl/sitecontent/pielegniarstwo/pliki/przewodnik_do_napisania_pracy_magisterskiej.pdf

 

Uwagi o realizacji, weryfikacji i dokumentowaniu tzw. samokształcenia.  

   Wielowiekowe wręcz doświadczenia w zakresie kształcenia wykazują, iż  celem  pewnego nauczyciela  określonego przedmiotu nauczania  lub uczelni kształcącej w pewnym zakresie jest  to aby studenci opanowali w sposób wystarczający treści pewnego przedmiotu. Czasami może być to oparte jedynie o wysłuchanie wykładów. Doświadczenia  wykładowców  przemawiają  jednak za tym,    ze wzglądu na niepełną  koncentrację uwagi na wykładach i zawodną pamięć – wysłuchanie wykładów nie wystarcza.

    Dlatego od dawna zakłada się, że studenci mają dostęp (kupili albo wypożyczyli) podręcznik do danego przedmiotu. Umożliwia im to ponowne przyswojenie a nawet uzupełnienie treści dotyczących tematów wykładów. Korzystanie z podręczników po to aby utrwalić treści przedmiotu jest więc podstawową  formą   i celem   tzw. samokształcenia.

     Czasami celem samokształcenia może być sięgnięcie do tematów,  które są  istotne dla wiedzy z danego przedmiotu, lecz które nie mieszczą się w ramach czasu dostępnego na wykładach. Jest to bardzo częsta okoliczność.

     Samokształcenie ma więc na celu .: (1) bądź  utrwalenie  treści wyłożonych na wykładach, bądź (2)  poszerzenie obszaru wiedzy – co do którego zakłada się,  że jest on niezbędny dla  „opanowania”  niezbędnego dla danego przedmiotu zakresu wiedzy.

      Program – procedura zrealizowania nauczania z zakresu pewnego przedmiotu, słusznie zakłada że – to czy student realizował samokształcenie i czy owe samokształcenie przyniosło pozytywne rezultaty powinno być zweryfikowane przez nauczyciel  akademickiego odpowiedzialnego za nauczanie tego przedmiotu.

     Należy zauważyć, że wobec omówionych wyżej celi  samokształcenia, ta weryfikacja może albo wręcz powinna sprowadzać się do „zwykłej procedury oceny wchłoniętej, opanowanej wiedzy”. Jeśli więc chcemy weryfikować czy zrealizowano cel (1) – to należy sprawdzić  opanowanie wiedzy z tematyki  wykładów,  która jak wspomniano jest także omówiona w odpowiednio dobranych podręcznikach. Jeśli chcemy weryfikować  czy  zrealizowano cel (2) – to  należy sprawdzić  czy student czytał lub opanował – dodatkowe   niejako  rozdziały podstawowego  lub  dodatkowego podręcznika (lub innych źródeł wiedzy).

    Wydaje się że zlecanie studentowi napisania referatu lub np. wykonania prezentacji multimedialnej  jest co prawda pewną formą sprawdzenia czy student zajmował się omawianymi tu podstawowymi lub  dodatkowymi obszarami wiedzy, ale istnienie takiego spisanego referatu nie jest ważne z punktu widzenia weryfikowania zrealizowania samokształceni. Ta weryfikacja może się ograniczyć do sprawdzenia, czy student zna istotne treści z rozważanych obszarów wiedzy.

     Z istoty samokształcenia zmierzającego do realizacji celu (2 – poszerzenie obszaru wiedzy) wynika jednak, że wyznaczając samokształcenie, koniecznie musimy określić  źródła z których student ma  zaczerpnąć wiedzę, tak abyśmy mogli stawiać pytania weryfikujące, które będą w odczuciu (ocenie) studenta zasadne.  

    Z niniejszego wywodu wynika więc, że nie jest potrzebne zlecanie opracowywania rozległych referatów, co oczywiście sprowadza się do powielania (przepisywania) treści z jakiś materiałów. Przeciwko takim żądaniom protestują studenci, argumentując iż sporządzanie takich pisemnych,  rozległych referatów zabiera im czas na  rzeczywistą naukę.

     Wydaje się więc, że wystarczą krótkie raporty jedno – kartkowe  (np. krótkie testy sprawdzianowe). Powinny one natomiast odnosić się do źródeł wiedzy dostępnych zarówno dla wykładowcy jak i studenta. Jeśli student nie ma dostępu do podręcznika z którego korzysta wykładowca, to dobrze jest oprzeć się o jakiś  podręcznik dostępny on-line,  w Internecie. 

     Jest jednak pewnym problemem, że posługiwanie się krótkimi  testami  sprawdzianowymi (testów)  jest utrudnione, gdyż  wcześniejsze  ogłoszenie ich  spowoduje efekt odpisywania właściwych wyników od kolegów.

    To sprawia, że  efektywną formą  jest ustne postawienie pytań.  Tu jednak napotykamy  na kolejną  trudność wynikającą  z konieczności udokumentowania prowadzenia weryfikacji zrealizowanego samokształcenia.

    Niżej  podpisany sądzi więc, że  właściwym sposobem udokumentowania jest wskazanie na konkretne źródło, np. rozdział podręcznika, prezentację multimedialną (wydrukowanie pierwszej strony tego nośnika wiedzy)  i postawienie stopni cząstkowych za  odpowiedzi na pytania z zakresu tego materiału.

    Tak więc sformułowanie zakresu i sposobu zweryfikowania  samokształcenia  - [  przy założeniu że będzie ono miało cel typu (2) – poszerzenie obszaru wiedzy ] powinno brzmieć  mniej więcej następująco:   " Opanowanie wiedzy (nauczenie się) oraz sporządzenie krótkiego (nie więcej niż jedna kartka) raportu z realizacji samokształcenia,  wskazującego na źródło wiedzy (tytuł podręcznika, prezentacji multimedialnej, witryny internetowej ) – najlepiej kserokopia początkowego fragmentu wykorzystywanego materiału – na temat ( na tematy) …: "

     Przy odbiorze takich krótkich raportów nauczyciel akademicki stawia pytania i wystawia ocenę cząstkową na kartce papieru, stanowiącą w/w raport. Raport ten jest ową  konieczna dokumentacją z realizacji samokształcenia.

    Niżej podpisany,   aby określić  takie wspólne ( łatwo dostępne)  dla wykładowcy i studentów materiały o które może być oparte samokształcenie  - umieścił w swojej witrynie internetowej prezentacje multimedialne, które są ogólnie dostępne pod adresami .:

http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/Genetyka-1.htm  .

http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/Genetyka-20.htm 

 

http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/Filozofia-1.htm

http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/Filozofia-14.htm    

 ( Uwaga ! jest to osobisty, szczególny sposób zorganizowania się. Inni nauczyciele mogą określić to w inny sposób podając tytuły rozdziałów, konkretnego podręcznika).

    Na wskutek spisania niniejszego wywodu  zmodyfikowano (w części dotyczącej samokształcenia)  -  ustalony wcześniej wzór  formularza protokołu z egzaminu z zakresu genetyki.    

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak  -  wykładowca Wydziału Nauk Medycznych PWSZ w  Nysie   

Uwagi o nauczaniu zdalnym w trakcie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2   

Jak wiadomo w semestrze letnim 2019/2020 od dnia 13 marca 2020 zawieszono z powodu nastania epidemi koronawirusa realizowanie wszystkich zajęć kontaktowych. Przywrócono je w małym zakresie w miesiącu czerwcu. Dane epidemiologiczne  przemawiają za przewidywaniem, że w semsestrze zimowym toku akademickiego 2020/2021 epidemia będzie trwała.

[ Obszerne omówienie sytuacji epidemiologiczneh znajduje się między innymi w obrębie platformy e-learningowej. Wsród licznych tematów przedmiotu Zdrowie Publiczne, w szczególności polecam wykład e-learningowy: "ZP-Temat-11 - Przegląd wiedzy o pandemii i możliwościach wystąpienia drugiej fali" ]

W chwili obecnej obowiązuje decyzja Pana Rektora [ http://www.pwsz.nysa.pl/?p=1&ak=1,8208,0  ] o przywróceniu od 1.10.2020 wszystkich zajęć kontaktowych. Ze względu na przewidywania dotyczące tzw. "drugiej falii" należy jednak mikeć na względzie, że zdalne formy nauczania będą jednak stosowane w znacznie szerszym zakresie aniżeli wcześniej.

Apeluję więc do studentów,  aby przeglądali już teraz treści zasobów platformy e-learningowej. Ważna jest także  umiejętność posługiwania się komunikatorem Microsoft'u "Teams", którego stosowanie jest dostępne dla każdego studenta PWSZ w Nysie.

Uwagi o możliwościach korzystania z platformy e – learningowej

   Zwracam uwagę studentom wszystkich lat  studiów I i II stopnia o  możliwości korzystania z platformy e –learningowej http://elearning.pwsz.nysa.pl/ 

   Niżej podpisany przedstawia tam liczne  kursy, między innymi z takich przedmiotów jak: Genetyka, Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki, Psychologia, Zdrowie publiczne, Badania naukowe w pielęgniarstwie.    Przypominam, że  aby korzystać   z w/w platformy e-learningowej należy wejść na stronę.: http://elearning.pwsz.nysa.pl   Kurs prezentowane przez niżej podpisanego nie są  obwarowany żadnymi  hasłami.

    Możliwości e-learningu są poszerzone przez istniejąca od dawna platformę poświęconą zdalnemu nauczaniu dostępna pod.: http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/e-learning.htm  oraz   http://www.angelfire.com/ga3/gean/homepage.htm  Na stronach tych znajdują się m.inn. linki do publikacji niżej podpisanego, dostępnych on-line oraz  wielu witryn prezentujących wykłady w językach angielskim i francuskim  przedstawione przez niżej podpisanego na uczelniach zagranicznych.   

Uwagi o możliwościach współuczestniczenia w działalności naukowej Instytutu Pielęgniarstwa

Szczegółowe informacje  o możliwościach podjęcia pracy naukowej należy pozyskać  poprzez zapisanie się do Studenckiego Koła naukowego działającego przy Wydziale Nauk Medycznych PWSZ w Nysie. Tutaj   zwracamy jedynie uwagę na dwie ważne aktywności  WNM. Otóż .:

1. Kilku pracowników Instytutu Pielęgniarstwa bierze stale czynny udział w grupie dyskusyjnej nauka dostępnej  pod.:   http://forum.gazeta.pl/forum/f,32,Nauka.html . Zalecamy studentom WNM  PWSZ śledzenia toczących się tam dyskusji. Jest to skuteczny sposób aby wdrożyć  się w dysputy na tematy naukowe. Oczywiście można zabrać tam głos.

2. Na Wydziale Nauk Medycznych w Nysie utworzono pracownię badań naukowych o nazwie " Pracownia Badań Psycho - fizycznych, Psychometrycznych i Audiometrii". Pracownia ta jest podstawowym elementem istotnym dla zrealizowania  projektu naukowego,  który dotyczy badań nad problematyką skutków "starzejącego się społeczeństwa". Pracownia ta będzie włączona do struktury tworzonego Centrum Symulacji Medycznych. 

Istotne linki.:
 
Witryna  pomocna  w trakcie opracowywania pracy licencjackiej  

http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/licencjat.htm
  Witryna  pomocna  w trakcie opracowywania pracy magisterskiej  
http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/magisterium.htm
 
 
Homepage  autora niniejszej strony
http://www.angelfire.com/ga3/gean/homepage.htm


 
Witryny porządkujące nauczanie przedmiotów realizowane przez
prof. dr hab. n. med. Andrzeja Brodziaka.:
http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/przedmiot-genetyka.htm
http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/przedmiot-filozofia.htm
http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/przedmiot-psychologia.htm 
http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/przedmiot-zdrow-publ.htm
http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/przedmiot-bad-piel.htm  
 


  Przykładowe witryny zawierające prezentacje pod Power Point'em dla  realizacji samokształcenia z zakresu genetyki.:

http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/Genetyka-1.ppt
...
http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/Genetyka-20.ppt 

Witryny zawierające prezentacje pod Power - point'em dla  realizacji samokształcenia z zakresu  przedmiotu.: Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki.:

http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/Filozofia-1.ppt
...
http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/Filozofia-14.ppt    
 
 

Kontakt.:  e-mail   andrzejbrodziak@wp.pl aldandrew@gmail.com  
                 
telefony   Dziekanat +48 77 435 59 51    Sekretariat Collegium Medicum   +48 77 409 16 60