Jak rozpocząć i kontynuować przewód magisterski w Instytucie Pielęgniarstwa PWSZ w Nysie.
 

 

    Jak opracować i obronić pracę magisterską z zakresu pielęgniarstwa?

 Wstęp.

    Studia z zakresu pielęgniarstwa - II stopnia kończą się opracowaniem, przedłożeniem i obroną pracy magisterskiej.  Działania te są jednym z najważniejszych elementów  studiów II stopnia.

   W odróżnieniu od pracy licencjackiej, praca magisterska powinna nosić  cech pracy oryginalnej, badawczej bądź  autorskiego krytycznego, koncepcyjnego wywodu teoretycznego o dużym znaczeniu dla pogłębienia obranego zagadnienia z zakresu pielęgniarstwa  lub holistycznego podejścia w medycynie  lub ochronie zdrowia. Powinno to być oryginalne opracowanie studenta, dokonane w oparciu o pomoc promotora pracy.    

   Zaleca się, aby pracę nad rozprawą magisterską rozpocząć juz na początku studiów II stopnia. Przeciętna objętości rozprawy to kilkudziesięciu stron. Rozprawa powinna być przedkładaną w maszynopisie  i  w formie zdigitalizowanej pod edytorem Word.

 

Tematyka prac.  

    Tematyka pracy może dotyczyć wielu różnych obszarów. Między innymi może ona dotyczyć następujących typów zagadnień: 

1. Przedstawienie wyczerpującej 'historii choroby konkretnego pacjenta' poznanego w trakcie odbywania praktyki studenckiej. Praca magisterska o charakterze kazuistycznym  powinna  być opracowaniem dokładnym i dotyczyc żadkiego przypadku chorobowego. Praca taka powinna obejmować nie tylko zapis wywiadu, badania fizykalnego, badań dodatkowych, rozpoznanie i epikryzę, lecz także rozważania z zakresu tzw. diagnostyki różnicowej, omówienia sytuacji rodzinnej, społecznej i różnych wyznaczników kondycji psychicznej pacjenta. Co najważniejsze praca tego typu powinna zawierać omówienie procesu opieki nad chorym, omówionego w sposób krytyczny, tzn. wskazujący nie tylko na zaistniałe fakty ale i możliwości jego udoskonalenia.

 2. Przedstawienie własnych obserwacji poczynionych poprzez badanie ankietowe, analizę danych statystycznych, badania psychofizyczne lub laboratoryjne dotyczących  pewnego działu metod pielęgnowania chorych, pozostających w określonych sytuacjach klinicznych (np. pielęgnowanie osób starszych, osób z demencją, osób nieprzytomnych, chorych po udarze mózgu, chorych po urazach, itp.) wraz z własnymi, oryginalnymi rozważaniami dotyczącymi historii i możliwości przyszłego rozwoju tych metod. 

3. Przedstawienie relacji z własnej próby rozwinięcia modelu (teorii) pielęgnowania określonych sytuacji klinicznych,  takich jak opieka nad chorymi umysłowo w stanach nagłych, pielęgniarstwo ratunkowe, pielęgniarstwo wobec głuchoniemych, pielęgniarstwo w uzdrowiskach itp   wraz z własnymi, oryginalnymi rozważaniami dotyczącymi możliwości przyszłego rozwoju w tym zakresie.

4. Przedstawienie relacji z własnej próby doskonalenia opieki nad chorymi lub szczególnymi grupami osób (np. młodociani, osoby starsze, uczniowie) pozostających w określonych sytuacjach klinicznych lub okolicznościach bytowych poprzez metody wynikające z nauk społecznych takich nauk jak socjologia, psychologia kliniczna, zdrowie publiczne, organizacja opieki społecznej, geriatria.

5. Przedstawienie relacji z własnej próby usprawnienia działań z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki, rehabilitacji, edukacji prozdrowotnej, opieki społecznej.

6.  Prace o charakterze badawczym, w trakcie których dokonywane są pewne pomiary biochemiczne, funkcjonalne  lub badania obrazowe lub  inne.    

 

Jak poszukiwać inspiracji do sformułowania tematu pracy magisterskiej ?     

    Zwracamy tu usilnie uwagę, że przystępując do rozważania tematu własnej pracy licencjackiej należy poświęcić wiele czasu na dokonanie przeglądu piśmiennictwa fachowego pielęgniarskiego i ewentualnie także lekarskiego. Należy rozpocząć od  odwiedzin w  Bibliotece Uczelnianej i  zapoznać się z czasopismami sprowadzanymi do naszej biblioteki. Niektóre z nich są jednocześnie czasopismami typu "open acess" dostępnymi on-line. Przykładem może być czasopismo "Pielęgniarka XXI wieku"  http://www.piel21w.umlub.pl/  lub "Nursing Research"  http://journals.lww.com/nursingresearchonline/pages/default.aspx 

    Poprzez witrynę Biblioteki PWSZ w Nysie   http://biblioteka.pwsz.nysa.pl/  są dostępne liczne bazy danych literteraturowych.

    Niezwykle pomocnych narzędziem jest ogólnodostępna wersja tzw. Systemu Medline (tytuły i streszczenia  opublikowanych prac medycznych) zwana PubMED dostępna pod http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi

    Nasza konkretna rada dla każdego studenta to wprowadzić do okienka witryny PubMed dwa słowa: nursing i jakieś dodatkowe hasło określające swoje własne zainteresowania.  Automat wskaże setki o ile nie tysiące prac dotyczące tak zakreślonego tematu.   

Niezbędna oryginalność własnej pracy magisterskiej       

    Niektóre, zapewne tylko nieliczne  prace,  które będą powstawały we współpracy z lekarzami i laboratoriami  medycznymi  i  będą  referowały wyniki pomiarów  dokonywanych metodami  biochemicznymi  lub funkcjonalnymi i obrazowymi.

    Podobny, badawczy charakter mogą mieć jednak  liczne prace  dotyczące  interdyscyplinarnych  zagadnień z pogranicza pielęgniarstwa i takich dziedzin jak psychologia, socjologia, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe, demografia, wyspecjalizowana opieka zdrowotna, zarządzanie służbą zdrowia, ekonomika ochrony zdrowia.

    Badawcza metodologia naukowa może być  wtedy oparta o badania  ankietowe (tzw. sondażowe badanie ankietowe) badania psycho-fizyczne, różne  formy testów neuro- psychologicznych, psychometrycznych jak i odpowiednie narzędzia  badań socjologicznych. Można wykorzystywać także zestawienia danych dokonywane przez instytucje medyczne, np. karty statystyczne z pobytów szpitalnych, dane o przyjęciach do pewnego oddziału szpitalnego, zakładu opiekuńczo - leczniczego, przychodni, itp.

    Charakter badawczy  można uzyskać dla  niemal każdego zagadnienia  z zakresu pielęgniarstwa, jeśli tylko zaplanować porównanie rozważanych metod pomiędzy praktyką miejscowych  oddziałów szpitalnych i zakładów opieki medycznej a analogicznymi  ośrodkami, poznanym w trakcie praktyki zawodowej w innych miastach  lub zagranicą.   

    Część prac magisterskich  z zakresu pielęgniarstwa, jak wspomnieliśmy wyżej może mieć charakter "autorskiego krytycznego, koncepcyjnego wywodu teoretycznego o dużym znaczeniu dla pogłębienia obranego zagadnienia z zakresu pielęgniarstwa  lub holistycznego podejścia w medycynie  lub ochronie zdrowia". Pace te, po przedstawieniu opinii  innych autorów publikacji, poznanych z  piśmiennictwa  fachowego  muszą więc przedstawiać pogląd własny autora pracy magisterskiej ( !!! ), wynikający z  dyskusji  i wnioskowania opartego po części na własnych  danych.

  Uwaga ! Praca magisterska musi być napisana całkowicie samodzielnie, jakkolwiek można oczywiście jej treść dyskutować z koleżankami i kolegami  i korzystać z pomocy promotora. Wręcz zaleca się aby sformułowany tekst pracy dać do przeczytania innej osobie, która poprawnie formułuje zdania w języku polski.  Niedopuszczalne jest natomiast zlecanie opracowania całości pracy  innej osobie. Nie dopuszczalne są jakiekolwiek formy plagiatu (przepisywania z innych źródeł nie określając tego wyraźnie w tekście pracy licencjackiej). 

    Aby spełnić  wymogi  rzetelności  autora pracy naukowej  oraz również dla  uchronienia się przed  zarzutem popełnienia plagiatu należy wyraźnie określić,  iż dany fragment jest cytatem oraz zaznaczyć to przez ujęcie tego fragmentu w cudzysłowy [ "..." ] a po nim określić dane o tym zapożyczeniu poprzez podanie odnośnika do odpowiedniej  pozycji zamieszczonej w spisie piśmiennictwa (i witryn internetowych) zamieszczonych w końcowej części pracy. Cytowane fragmenty tekstów obcych nie powinny być dłuższe niż  kilka (maksymalnie 10) linijek tekstu, co z kolei zabezpiecza autora przed naruszeniem praw autorskich.

    Oczywiście można omawiać poglądy lub fakty podane przez innych autorów własnymi słowami, lecz w tym wypadku także należy podać po takim omówieniu odnośnik do pozycji zamieszczonej w spisie wykorzystywanej literatury podanej  w jednym z końcowych rozdziałów pracy licencjackiej.   

   Można cytować dłuższe fragmenty tekstu tylko w wypadku uzyskania pisemnej zgody autora cytowanego tekstu.   

   Uwaga  !!! popełnienie plagiatu  w sporządzaniu pracy licencjackiej, jest poważnym przekroczeniem i grozi nie zaliczeniem całości studiów !

Uwaga !!! Ważna informacja metodyczna dla studentów opracowujących prace magisterskie. Niezbędne jest nabycie elementarnych umiejętności z zakresu statystyki doświadczalnictwa.
 

Metody statystyczne są omówione i dostępne on line pod adresem:
http://www.mp.pl/artykuly/index.php?lid=356

W księgarni medbook.com.pl można zakupić następujące, użyteczne podręczniki:

Irena Roterman-Konieczna. Statystyka na receptę- Wprowadzenie do statystyki medycznej

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010
Cezary Watała.: 
Biostatystyka - wykorzystanie metod statystycznych w pracy badawczej w naukach biomedycznych, Alfa Medica Press,Bielsko-Biała, 2012;

Cezary Watała, Marcin Różalski, Magdalena Boncler .: Badania i publikacje w naukach biomedycznych (tom 1-2) Alfa Medica Press Wydawnictwo
Bielsko-Biała 2011  


Wiesław Jędrychowski
.: Zasady planowania i prowadzenia badań naukowych w medycynie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2004, wyd. 1

Wymagana  struktura pracy magisterskiej  

     Instytut Pielęgniarstwa,  aby sprostać wymogom środowiska naukowego jak i wymogom Instytucji akredytujących  naszą działalność dydaktyczną musi wymagać aby sporządzona i później prezentowana  w trakcie obrony praca  miała odpowiednia formę.

    Prócz, określonego  wyżej,  właściwego zakresu tematycznego pracy oraz wymogu jej oryginalności  następne, inne  wymogi dotyczą struktury pracy, sposobu cytowania danych literaturowych  i sposobu jej zapisania.  

A. Struktura sporządzanej na piśmie pracy licencjackiej.  

Postać strony tytułowej:  

    Poniżej logo uczelni i napisów "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie" i napisów.: "Instytut: Pielęgniarstwa, Kierunek: pielęgniarstwo" oraz napisu "Praca magisterska"   należy podać  tytułu pracy a następnie frazy "Promotor:..." ; "Autor:.... " oraz napis "Nysa 2011". 

    Postać strony tytułowej jest  określona przez  regulamin  studiów  i jest dostępna pod : http://www.pwsz.nysa.pl/aktualnosci/1_strona_pracy.doc   Tym nie mniej  przytaczamy poniżej tutaj ten wzór, dostosowany do okoliczności studiów pielęgniarskich.  

.

 

Instytut: Pielęgniarstwa

Kierunek: pielęgniarstwo

 

Praca  magisterska


Czynniki ryzyka demencji u osób  zamieszkujących tereny wiejskie

 

Promotor: dr n. med. Alicja Majewska       Autor: Zofia Kowalska


Nysa 2015

 

 

     Nie jest wymagana twarda okładka.  Rozprawa magisterska może być  oprawiona w  przejrzyste  folie.

 

 

A. Struktura pracy magisterskiej o charakterze badawczym (pracy referującej wyniki pozyskane przy pomocy ankiet, zestawień statystycznych z dokumentacji medycznej, pomiarów psychofizycznych, pomiarów przy pomocy  testów neuro -psychologicznych,  oznaczeń biochemicznych lub innych pomiarów)

 

    Spis treści

1. Wstęp

2. Cel pracy

3. Metody *

4. Materiał (grupy badanych osób) ** 

5. Wyniki ##

6. Omówienie wyników i dyskusja

7. Wnioski

8. Piśmiennictwo (pozycje literaturowe oraz dowiązania witryn Internetowych).

9. Streszczenie w języku polskim.

10. Streszczenie w języku angielskim.

11. Oświadczenie dotyczące przestrzegania praw autorskich.   

* Uwaga 1 ! Niektóre prace magisterskie  mogą dotyczyć zagadnień, które można omówić na podstawie danych pobranych poprzez odpowiednie ankiety od studentów (niejako od koleżanek i kolegów). Przykładowe tytuły.:
1. Pomiary psychometryczne i oszacowania kategorii osobowościowych u studentów pielęgniarstwa PWSZ w Nysie

2. Ocena korzystania studentów pielęgniarstwa z ogólnych zasobów kulturowych.   

**  Uwaga 2 !  W pracach z zakresu pielęgniarstwa odpowiednikiem eksperymentu lub oznaczeń biochemicznych są często obserwacje studenta  dokonane w pewnym oddziale szpitalnym, w pewnej przychodni, domu opieki itp.  Narzędziem  rejestrującym stan faktyczny jest często opracowana przez studenta ankieta lub wzór na przeprowadzenie rozmowy. Zebranie danych, realizowane w taki sposób,  często dotyczy pewnego modelu pielęgniarstwa, stosowanego w konkretnych sytuacjach klinicznych i konkretnych instytucjach.  

**  Uwaga 3 ! W pracach badawczych, dopuszczalne jest aby połączyć  rozdziały nr 3 i 4 w jeden i określić go podtytułem "Materiał i metody". Aby tak postąpić  zalec wiele czasopism naukowych w swoich  regulaminach publikowania prac.

##  Uwaga 4 !   W  pracach o charakterze badawczym,  w rozdziale wyniki powinny się znaleźć także dane o dokonanym opracowaniu statystycznym uzyskanych wyników (patrz poniżej rozdział " Opracowanie statystyczne danych")

###  Przykłady tytułów : 

1. Porównanie wyników oceny wydolności  kognicyjnej wybranej grupy osób starszych przy pomocy  skal  MMSE  i  MOCA   

2. Oceny  trajektorii  życiowych  oraz  odporności na stres  wybranej grupy osób   w starszym  wieku.  

3. Oszacowanie umiejętności podejmowania współpracy poprzez badanie ankietowe  w kilku   grupach studenckich  

4. Oszacowanie  umiejętności podejmowania współpracy poprzez badanie ankietowe w kilku  zespołach pielęgniarskich.  

5.  Próba  obiektywnego wykazanie różnic osobowościowych w wybranych grupach   rodzeństwa  

Uwaga !  Również  w  pracach typu A (typ najprostszy) , w rozdziałach : Wstęp, Cel pracy i Dyskusja - autorka powinna omówić   do czego posłużą zbierane wyniki pomiarów, tzn. wskaże  w jakim zagadnieniu (problemie) z zakresu opieki zdrowotnej uzyskane wyniki będą pomocne.

 

B. Zalecana struktura pracy licencjackiej o charakterze poglądowym i koncepcyjnym ( autorski krytyczny, koncepcyjny  wywód  teoretycznego o dużym znaczeniu dla pogłębienia obranego zagadnienia z zakresu pielęgniarstwa  lub holistycznego podejścia w medycynie  lub ochronie zdrowia  ) - uzupełnione badaniami własnymi dotyczącymi metod pielęgnowania chorych w określonych sytuacjach klinicznych, stosowanych w wyróżnionych instytucjach:

     Spis treści

1. Wstęp ( Wprowadzenie do tematyki związanej z rozważanym problemem.
Uwaga ! Wstęp nie powinien być rozdziałem bardziej obszernym niż 1- 1,5 strony )

2. Cel pracy ( Krótkie, ale precyzyjne określenie celu pracy z podkreśleniem oryginalnego aspektu zaplanowanych działań własnych. Rozdział ten nie powinien być dłuższy aniżeli 1/2 - 1 strony )

3. Metodologia

   3.1  Źródła informacji i wykorzystanej wiedzy ( przedmioty kształcenia, praktyka zawodowa, doświadczenia osobiste )
   3.2  Metody wykonania zaplanowanego oszacowania *
         3.2.1 Ankieta nr 1 opracowana dla dokonania badania sondażowego pośród ..
         3.2.2 Ankieta nr 1 opracowana dla dokonania badania sondażowego pośród .. 
 

4.  Przegląd zagadnień niezbędnych dla osiągnięcia celu pracy

5. Rezultat pracy

5. 1   Wyniki badań własnych
 ##
            oraz
5.2 - Podrozdział o dość różnym tytule lecz zwykle formułowanym na wzór podanych niżej kilku przykładów.:
        5. 2 Kompendium dla pielęgniarek współuczestniczących w procesie..
        5. 2 Poradnik dla pielęgniarek pracujących w ...
        5. 2 Opracowany zbiór zasad zalecanych personelowi pielęgniarskiemu realizującemu..
        5. 2 Opracowany model pielęgniarstwa w sytuacji klinicznej ...

[
Uwaga ! Podział materiału pomiędzy rozdziały 4 i 5 jest dowolny. Czasami w rozdziale " 5. Kompendium .. Poradnik .. Opracowany zbiór zasad .. Opracowany model .. można odwoływać się do przeprowadzonego w rozdziale 4. Przeglądu literatury omawiając tylko krótko implikacje ważne dla pielęgniarek, które będą pracować w podobnych okolicznościach ]

6. Dyskusja

7. Wnioski

8. Piśmiennictwo (pozycje literaturowe oraz dowiązania witryn Internetowych)

9. Streszczenie w języku polskim.

10. Streszczenie w języku angielskim.

11. Oświadczenie dotyczące przestrzegania praw autorskich.

[ * Uwaga  ! Jest pożądane aby student zawarł w swojej pracy o charakterze 'poglądowym i koncepcyjnym' część eksperymentalną, polegającą np. na wykonaniu 'sondażowego badania ankietowego'. Opracowana ankieta powinna być przedstawiona wtedy w rozdziale 'Metodologia' a wyniki uzyskane przy pomocy opracowanego narzędzia powinny być przedstawione w rozdziale 5. Rezultat pracy - w dodatkowym podrozdziale zatytułowanym 5.2 Wyniki badań własnych. ]

[ ## Uwaga !  W  pracach  typu B, zawierających wyniki " oszacowania własnego", mimo iż uzyskane na ogół poprzez sondażowe badanie ankietowe - powinny się znaleźć także dane o dokonanym opracowaniu statystycznym uzyskanych wyników ( patrz poniżej rozdział " Opracowanie statystyczne danych " ) ]  

### Przykłady tytułów :

1.  Przegląd teorii  objaśniających przyczyny narkomanii  

2.  Przegląd teorii wyjaśniających predyspozycje i przyczyn  samobójstw.

2.  Organiczne i psychologiczne czynniki ryzyka  otępienia  

3.  Użyteczność praktyczna pojęcia tzw. rezerwy kognicyjnej  

4.  Przegląd teorii  i danych dotyczących stanu psychicznego  osób w starszym wieku.  

5. Przegląd teorii i danych dotyczących źródeł odporności na stres u osób starszych.    

Uwaga !   Główna wartość pracy typu B  wynika z szerokiego omówienia zagadnienia wskazanego w tytule. W ten sposób powstanie  rodzaj podręcznika, kompendium, poradnika dla pewnej grupy osób. Autorka   powinna przemyśleć i napisać w pracy  do jakiej grupy odbiorców kieruje swoją rozprawę.  Tak jak wspomniano  praca powinna mieć część poświęconą  przedstawieniu uzyskanych badań własnych. Tym nie mniej,  wyniki  własne  mogą  dotyczyć, zazwyczaj  tylko cząstkowego zagadnienia – na tle całości problemu określonego w tytule.  Istotne jest więc  zdawanie sobie sprawy, że główny wysiłek i pomyślny rezultat pracy wynika z  wnikliwego i dogłębnego opracowania części teoretycznej.   

    

C. Struktura pracy magisterskiej, z zakresu pielęgniarstwa - o charakterze pracy kazuistycznej *.

Przykłady tytułów:

T.: (a) Procedury pielęgniarskie zastosowane w rzadkim przypadku chorego na...
      (b) Model pielęgniarstwa realizowany w rzadkim przypadku pacjenta cierpiącego na ...
      (c) Przebieg procesu pielęgnacyjnego w pewnym rzadkim przypadku choroby ...
      (d) Studium przypadku pacjenta cierpiącego na...

      (e) Opis rozpoznawania, leczenia i pielęgnacji pacjenta cierpiącego na....  


1. Wstęp

 

2. Cel pracy


3. Prezentacja historii choroby pacjenta XX cierpiącego na ...
    3.1 Wywiad
    3.2 Badanie fizykalne w dniu przyjęcia do szpitala ( hospitalizacja pierwsza...)
    3.3 Wyniki badań dodatkowych laboratoryjnych 
    3.4 Wynika badań dodatkowych obrazujących zmiany narządowe
    3.5 Zapisy opinii konsultantów
    3.6 Plan leczenia i opis zastosowanego leczenia ( zlecenia )
    3.7 Wyciąg istotnych danych z dekursusu lekarskiego
    3.8 Kliniczne rozpoznanie lekarskie po pobycie szpitalnym
    3.9 Epikryza lekarska

4. Teoria procesu chorobowego rzadkiego przypadku chorego na ...
    4.1 Przegląd danych literaturowych dotyczących zachorowań na .....
    4.1.1 Dane dotyczące etologii
    4.1.2 Dane dotyczące patogenezy choroby
    4.1.3 Dane dotyczące rozpoznawania choroby ..
    4.1.4 Dane dotyczące leczenia schorzenia ...
    4.1.5 Dane literaturowe dotyczące pielęgnowania pacjentów z..

5. Opis procedur zastosowanych w przypadku pielęgnacji i leczenia pacjenta .. XX
    5.1 Procedury realnie stosowane..
    5.2 Rzeczywisty, odnotowany 'dekursus pielęgniarski'
    5.2 Procedury zalecane, wynikające z danych literaturowych

7. Dyskusja dotycząca zastosowanych procedur pielęgnacyjnych

8. Wnioski

9. Piśmiennictwo (pozycje literaturowe oraz dowiązania witryn Internetowych)
10. Streszczenie w języku polskim.
11. Streszczenie w języku angielskim. 
12. Oświadczenie dotyczące przestrzegania praw autorskich.


* Zalecany sposób wszczęcia działań, zmierzających do uzyskania danych niezbędnych dla pracy magisterskiej  o charakterze kazuistycznym.

Student starający się o rozpoczęcie ' przewodu magisterskiego ' - takiego który miałby charakter opisu przypadku kazuistycznego - powinien zwrócić się do któregoś z wykładowców Instytutu Pielęgniarstwa, który prowadzi zajęcia  w szpitalu (jest praktykującym  klinicystą, lub prowadzi zajęcia ze studentami przy chorych)

Czasami praca kazuistyczna może byś oparta o dane posiadane przez studenta dotyczące członka jego rodziny. 

 

 

 

D. Praca typu .: " Ocena i prezentacja stanu zdrowia wybranej grupy pacjentów ". Zwracamy uwagę iż  przedmiotem pracy magisterskiej  może być ocena i prezentacja obranej grupy pacjentów. Może to być rodzaj poszerzonej pracy kazuistycznej  w której student opisze kilku pacjentów cierpiących na pewne schorzenie. Może to być także np. charakterystyka grupy pacjentów, którymi opiekuje się pielęgniarka środowiskowa lub pielęgniarka opieki długoterminowej. Studenci mogą wykorzystać dla realizacji tego typu prac narzędzie opracowane w Instytucie Pielęgniarstwa PWSZ w Nysie . Z istotą tego narzędzia można się zapoznać poprzez przestudiowanie tekstu dostępnego pod    http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/narz-terap-i-piel-srod.doc [ wraz z rysunkami dostępnymi pod

 http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/rys-1.JPG , http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/rys-2.JPG , http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/rys-3.JPG  lub przez przestudiowanie prezentacji dostępnej pod.:

http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/met-prezent-st-zdrowia.ppt    

E. Prace  magisterskie  typu .:  Analiza struktury i działalności Szpitala w.... pod kątem wymogów prawidłowej opieki pielęgniarskiej  i możliwości pełnienia funkcji dydaktycznych  

Zalecana struktura tego typu pracy jest następująca.:  

1. Wstęp

2. Cel

3. Metodyka

4. Dane o opisywanej  placówce medycznej

    4.1  Historia  rozwoju szpitala (  poradni, hospicjum , itp. )

    4.2  Struktura szpitala

    4.3  Charakterystyka kadry szpitala

    4.4  Główne typy usług zdrowotnych

    4.5  Procedury ( modele )  działań pielęgniarskich  stosowane w szpitalu

    4.6   Formy doskonalenia zawodowego

    4.7   Udział szpitala w procesach dydaktycznych

  

5. Omówienie dokonanego rozeznania  z uwzględnieniem rozpowszechnionych,

     zalecanych wymogów..

6. Wnioski

7. Piśmiennictwo.. 

 


 

   

Opracowanie statystyczne danych  

W pracach licencjackich typu A i C  są  prezentowane dane uzyskane od  badanych grup osób. Dla spełnienia właściwych dla pracy naukowych wymogów jest  celowe i  pożądane aby przedstawiane dane opracować statystycznie. Zwracamy uwagę,  że  niemal w każdej pracy typu A lub C można dostrzec plan eksperymentu typu.:  

1. Zrandomizowane próba z grupą kontrolna ( Randomized controlled trial  -  RCT )

     [ inna nazwa to:  Losowe badanie kontrolowane  ]

2. Badanie obserwacyjne retrospektywne (  Case  - control study  - CCS )

     [ inna nazwa  to  Badanie kliniczno kontrolne ]

3. Badanie obserwacyjne prospektywne ( Cohort study )

     [ inna nazwa to: badanie kohortowe ]

3. Badanie dotyczące oceny procedur diagnostycznych ( trafność, czułość , swoistość testu, itp. )

 

 Dla wszystkich tych typów badań zebrane dane liczbowe  są zestawiane w tzw. tablicy 2x2

Obrazuje to następujący rysunek.:

 

 

 Wynik działań nr 1 i 2  

 

 Wydarzenie

 Brak wydarzenia

Ekspozycja na

 Działanie nr 1 ( np. leczenie )

 

 a

 b

 a+b = n1

Działanie nr 2 ( np. placebo )   

 c

 d

 c+d = n2

 

 a+c

b+d

 

 

Zwracamy uwagę, iż  nawet najprostsze zestawienie  liczbowe może być  scharakteryzowane przez takie parametry statystyczne jak:   

1. Częstość  wydarzenia w grupie  eksperymentalnej  ( dla działania nr 1 )

    Ra = a/n1 lub  a/(a+b)  

2. Częstość   wydarzenia  w grupie kontrolnej ( dla działania nr 2 )

    Rc = c/n2 lub c/(c+d)   

3. Ryzyko  względne ( relative risk  - RR )  RR = Ra/ Rc  

4. Bezwzględne zmniejszenie ryzyka ( absolute risk reduction  -  ARR )   ARR = Ra - Rc  

5. Czułość testu,  a/(a+b)  

6. Swoistość testu,   b/ (b+d)    i  inne  

Studenci mogą dokonać wyliczeń tych prostych wskaźników, korzystając z gotowych programów kalkulacyjnych dostępnych poprzez  istniejące dla takiego celu strony Internetowe. Przykładem takiej strony kalkulującej, dotyczącej  danych ujmowanych w tablicy 2x2  jest.:  http://statpages.org/ctab2x2.html    

Rozmaite inne testy statystyczne są udostępnione poprzez stronę.:  http://statpages.org/   

   Szersze omówienie  problematyki  opracowania statystycznego danych zamieszczanych w pracach licencjackich typu A lub C  prezentujemy  na stronie.:   http://www.pwsz.nysa.pl/~pielegniarstwo/statystyka.htm  

 

 

 

     Uwagi dotyczące zalecanego  sposobu opracowania rozdziałów .: 1. Wstęp , 2. Cel pracy,

3. Metodyka, ... 4. Przegląd literatury niezbędnej dla osiągnięcia celu pracy, .. 6.  Wnioski ,... 

7. Piśmiennictwo,  8. Streszczenie

 

Zaleca się,  aby wstęp nie był rozdziałem dłuższym jak 1 - 2 strony. W sposób zwięzły powinien wprowadzać on w obrane zagadnienie. Z rozdziale tym  należy uzasadnić dlaczego  jest celowe podjęcie  obranego tematu pracy.

 

Cel pracy powinien być krótkim rozdziałem, nie dłuższym aniżeli 1/2  strony. W sposób zwięzły należy dobitnie uwypuklić,  co autor pracy zamierza zrobić.  Jeśli praca ma charakter typu B, C, D lub G wtedy na ogół  celem pracy jest opracowanie rodzaju poradnika  ( kompendium , zbioru zasad postępowania, opisu modelu pielęgnowania ), który byłby pomocny bądź  studentom, bądź pielęgniarkom pracującym w określonych okoliczności, w określonym typie instytucji medycznej lub współdziałającej w diagnostyce i leczeniu określonej sytuacji klinicznej.   

W rozdziale dotyczącym metodyki należy  wyliczyć także przedmioty nauczania na których student zapoznał się z danym zagadnieniem, miejsca odbywania praktyk w których autor poznał bliżej omawiany problem oraz ewentualnie doświadczenia osobiste ( np. opiekowanie się członkiem rodziny ), które pozwoliły studentowi na pogłębienie wiedzy dotyczącej omawianego zagadnienia.   

Rozdział  pt.: " Przegląd zagadnień niezbędnych  dla osiągnięcia celu pracy " jest w pracach typu B  ważną  częścią pracy. Przytaczane są  tutaj ustalone  poglądy i opisy procedur, itp. Ważne jest jednak aby wydzielić z tych danych część, która jest opracowywana z większym wkładem własnej pracy koncepcyjnej i która powinna być już umieszczona w następnym rozdziale  zatytułowanym - jako.:

  [ 5. Rezultat pracy - Podrozdział o dość różnym tytule lecz zwykle formułowanym na wzór podanych niżej kilku      przykładów.:   
5. Kompendium dla pielęgniarek współuczestniczących w procesie..
5. Poradnik dla pielęgniarek pracujących w ...
5. Opracowany zbiór zasad zalecanych personelowi pielęgniarskiemu realizującemu..
5. Opracowany model pielęgniarstwa w sytuacji klinicznej ... ]   

Rozdział 6. Wnioski powinien być krótkim rozdziałem ( na ogół 1/2 strony ). W ponumerowanych punktach student powinien sformułować wnioski, które dotyczą  problemu " jak i na ile "  udało się  zrealizować założony cel pracy. 

7. Piśmiennictwo    

W największym skrócie zasady sporządzania listy piśmiennictwa są następujące.  Przedstawiając problematykę w tekście pracy należy możliwie często określać źródła informacji, danych, opinii  innych autorów, którzy wcześniej zajmowali się danym tematem, albo zagadnieniami ważnymi dla przedstawianego wywodu.  Czynimy to przez podanie w nawiasach [  ]  nr pozycji literaturowej,  którą  zamieszczamy w "Liście piśmiennictwa". Kolejność tych pozycji w tej liście  wynika więc z kolejności pojawiania sie odnośników  w tekście.

W pracach magisterskich należy  traktować  zagadnienia naukowe i profesjonalne  - rozpatrywane na świecie jako jedna całość. Tak więc wśród odnośników literaturowych powinno być wiele pozycji anglojęzycznych.  

 Niezwykle pomocnych narzędziem jest więc ogólnodostępna wersja tzw. Systemu Medline (tytuły i streszczenia  opublikowanych prac medycznych) zwana PubMED dostępna pod http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi

    Nasza konkretna rada dla każdego studenta to wprowadzić do okienka witryny PubMed dwa słowa: nursing i jakieś dodatkowe hasło określające swoje własne zainteresowania.  Automat wskaże setki o ile nie tysiące prac dotyczące tak zakreślonego tematu.   

   

8. Streszczenie  

   Dwie przedostatnie strony pracy magisterskiej  powinny zawierać streszczenie w języku polskim i angielskim.

  Na stronie zawierającej streszczenie pracy u góry osobnej strony powinien widnieć tytuł pracy, a poniżej ponownie imię i nazwisko autora.

   Tekst streszczenia powinien liczyć ok. 150 słów, maksymalnie 250 słów. Pod streszczeniem pracy należy wpisać 6 słów kluczowych.

    Streszczenie w języku angielskim powinno być zapisanie w sposób analogiczny na osobnej stronie. Zalecenie Dyrektora Instytutu, aby praca magisterska zawierała streszczenie w języku angielskim wynika z troski dostosowania struktury pracy do wchodzących w życie wymogów dotyczących tzw. suplementu do dyplomu, systemu punktów transferowych ECTS,  współpracy międzynarodowej.   

    Znaczenie dbałości o styl wypowiedzi, właściwą składnię, przestrzeganie reguł gramatycznych i interpunkcji.  Należy unikać zwrotów żargonowych, mowy potocznej. 

    Praca powinna  być sformułowana wg prawideł języka polskiego  poprawnym języku. Styl wypowiedzi powinien być  zgodny ze zwyczajami medycznych publikacji naukowych. Należy stosować terminy profesjonalne, fachowe. Nie dopuszczalne jest stosowanie żargony, zwrotów tzw. mowy potocznej (tzw. kolokwializmów).  Jest wskazane aby poprosić  o przeczytanie pierwotnej wersji pracy koleżance, przyjacielowi lub innej  osobie kompetentnej w zakresie wykrywanie niedociągnięć  językowych.

    Konieczne jest przestrzeganie zasad interpunkcji. Dla przykładu.: Kropka kończąca zdanie powinna być za ostatnia literą ostatniego wyrazu zdanie. Przed następnym zdaniem konieczna jest jedna spacja. Znak zapytania i wykrzyknik nie jest oddzielony spacją od ostatniej litery wyrazu. Dając odnośnik literaturowy piszemy np.  .: { ...stwierdził (15).} czyli kropka jest za nawiasem określającym pozycję literaturową. Przed rozpoczęciem spisywania pracy należy przypomnieć  sobie wszystkie zasady interpunkcji i składni.     

   

Szczegółowe wytyczne dotyczące postaci fizycznej  pracy  

    Praca powinna liczyć ok. 30 - 60 stron maszynopisu. Należy sporządzić ją 4 egzemplarzach. Powinna ona być napisanych jednostronnie na papierze formatu A4. Na jednej stronie powinno być ok.  2100 znaków. Należy stosować odstęp pomiędzy wierszami 1,5  oraz używać  czcionki  Times New Roman CE 12 punktów. Zalecane marginesy to  - lewy 3,5cm, prawy 1cm, górny 3,5cm, dolny 3cm. Należy pod Wordem "wyrównać tekst do lewej".  

    Treść pracy powinna być złożona także na dyskietce CD.  Tekst na tym nośniku  informacji powinien być zapisany w edytorze Word dla Windows. 

       Struktura pracy, odnotowana w spisie treści powinna być uwypuklona przez stosowanie tzw. " wcięć " np.:

 

3. Metodologia
   3.1  Źródła informacji i wykorzystanej wiedzy ( przedmioty kształcenia, praktyka zawodowa, doświadczenia osobiste )
   3.2  Metody wykonania zaplanowanego oszacowania
*
         3.2.1 Ankieta nr 1 opracowana dla dokonania badania sondażowego pośród ..
         3.2.2 Ankieta nr 1 opracowana dla dokonania badania sondażowego pośród .. 

 

 Tytuły i podtytuły w spisie treści powinny być pisane pismem tekstowym (nie wersalikami). W spisie treści nie nie należy stosować pogrubienia czcionki.  W tekście pracy natomiast podtytuły  rozdziałów  powinny być napisane czcionka  pogrubioną. Akapity w tekście pracy  rozpoczyna się wcięciem. Maszynopis nie może zawierać maszynowych wyróżnień, takich jak spacjowanie (rozstrzelenie),  i wersaliki (duże litery). Można stosować pogrubienia niektórych fraz tekstu.    

    Tekst powinien być wyrównany do lewej. Nie należy stosować centrowania tekstu. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów nie powinny być pisane dużymi literami ani nie powinny być podkreślane.

   Wymieniając farmaceutyki  należy  stosować międzynarodowych ( nie firmowe ) nazwy leków. Należy stosować skróty wg. międzynarodowego układu jednostek miar (SI).  W liczbach miejsca dziesiętne należy oddzielać przecinkami (nie kropkami).

   Rysunki i tabele należy ponumerować. Mogą one być zamieszczane wewnątrz pracy. Można, ewentualnie tabele  i rysunki dołączyć do pracy na osobnych stronach, załączonych na końcu pracy. Jest dopuszczalne, aby osobne strony zawierające tabele i rysunki były zamieszczane pomiędzy stronami zawierającymi tekst (wewnątrz pracy).    

  W tekście należy wymieniać tabele i rysunku pisząc: tab. nr x, rys. nr x.  Jest pożądane aby zamieścić po tekście streszczeń spis  tabel i rysunków.

 Tabele należy wykonać w programie Word dla Windows, a wykresy (rysunki) przy pomocy narzędzi dostępnych w obrębie pakietu Office  dla Windows.

 Tabele, wykresy i rysunki należy zapisać na dyskietce jako osobne pliki w formacie programu, w którym zostały wykonane. Szerokość tabel i rysunków nie może przekraczać 13 cm.

   W tabelach i opisach rysunków należy używać pisma Arial Narrow CE wielkości 10 punktów. Ilustracje półtonowe należy zapisać na dyskietce jako czarno-białe (256 odcieni szarości, rozdzielczość 300 dpi), w formacie TIF lub EPS.   

Sposób zapisu piśmiennictwa  

    W spisie piśmiennictwa należy podawać tylko te pozycje, które są cytowane w tekście, przy czym w tekście należy podać numer pozycji piśmiennictwa w nawiasie typu [  ].  Pozycje literaturowe należy umieszczać na liście cytowanego piśmiennictwa w kolejności takiej jaka wynika z kolejności ich cytowania w tekście pracy.  Cytowane dowiązania witryn Internetowych mogą  być przemieszane z pozycjami wydrukowanymi.

Każda pozycja piśmiennictwa powinna być pisana od nowego wiersza i poprzedzona numerem. Sposób zapisu danych o artykule opublikowanym w piśmiennictwie medycznym lub pewnej książce   powinien być zgodny z tzw. standardem  Vancouver,  tzn.:

 (a) Zapis dla artykułu z czasopisma powinien zawierać : nazwiska autorów, inicjały imion, tytuł artykułu, tytuł czasopisma (zgodny z Medline, PubMed ), rocznik, tom, numer w obrębie tomu - podany w nawiasie (  )   i strony od - do.

Wzór: (x) Kowalski N., Nowak A.: Opieka pielęgniarska nad osobami starszymi. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 1919, 33(5), 210-223.

Można  stosować także skróty nazw czasopism zgodne z z Index Medicus (ze sposobem stosowanym w ogólnodostępnej bazie danych literaturowych PubMED ) np.

Eliasson M., Jansson J.: Tissue plasminogen in course  of  essential hypertension. J. Hypertens., 1997, 15 (2), 349-356

(b) Zapis dla pozycji książkowej powinien zawierać : nazwiska autorów, inicjały imion, tytuł, wydawca, miejsce publikacji, rok wydania.   

Wzór: (xx) Kowalski ZG.: Podstawy pielęgniarstwa. Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa, 1923.

(c) Zapis dla rozdziału z książki: nazwiska autorów, inicjały imion, tytuł, W: nazwiska i inicjały imion redaktorów tomu, tytuł, wydawca, miejsce wydania, rok, strony.

Wzór: (xxx) Kawczyńska- Butrym.: Diagnoza pielęgniarska. W: Kowalski Z. - red.: Podstawy pielęgniarstwa. Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa, 2004, s. 203-248.

(c) Określenia  witryn Internetowych powinny zawierać: nazwisko autora, tytuł witryny, adres Internetowy witryny podany w nawiasie kwadratowym.

Wzór:  [xxxx] Gallagher, A. Moral Distress and Moral Courage in Everyday Nursing Practice" The Online Journal of Issues in Nursing Vol. 16 No. 2

 

http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Vol-16-2011/No2-May-2011/Articles-Previous-Topics/Moral-Distress-and-Courage-in-Everyday-Practice-.aspx

 

 w The Online Journal of Issues in Nursing  http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN.aspx

 

 Tylko w wyjątkowych wypadkach, gdy  jest to uzasadnione  można podać jedynie nazwę witryny, nie określając autora, np. pisząc o pewnym czasopiśmie pielęgniarskim dostępnym on line można określić to źródło  następująco.:

 

[xxxxx] The Online Journal of Issues in Nursing

http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN.aspx

lub

[ xxxxx] Nursing Spectrum

 http://www.czelej.com.pl/Pielegniarstwo_XXI_wieku-6-4.html  

 

   Tytuły pozycji  literaturowych  w spisie piśmiennictwa są numerowane ale numery te nie umieszcza się w nawiasach.

      

  

    

     Inne, ważne wymogi, które muszą być przestrzegane w trakcie wykonywania pracy magisterskiej.

 

    Przedstawiane w pracy, przeprowadzone we współpracy z lekarzami eksperymenty kliniczne muszą przestrzegać  zasad tzw.  Deklaracji Helsińskiej.

    W przypadku  takich prac badawczych konieczna jest ocena klinicznej komisji bioetycznej (komisje takie działają  przy Akademiach Medycznych). Do prac doświadczalnych zawierających wyniki badań na ludziach (kryjących element ryzyka) należy dołączyć pisemną akceptację projektu badań właściwej terenowej komisji etyki.  

   Tworzona praca powinna być wykonane przy pomocy licencjonowanego lub ogólnie dostępnego, legalnego oprogramowania. Można używać:

1. Oprogramowania, na które licencję posiada uczelnia.

2. Oprogramowania na które udzielane są bezpłatne licencje bez ograniczeń lub dla

    celów edukacyjnych co najmniej na czas niezbędny dla napisania i oceny pracy,

3. Oprogramowania, na które licencję posiada student,

4. Oprogramowania udostępnianego przez osoby trzecie (np. zakład pracy) pod warunkiem

   uzyskania zgody właściciela o ile nie łamie to praw licencyjnych.

5. Oprogramowana także z innych źródeł, jednak nie naruszając warunków licencji związanych  z tym

   oprogramowaniem

 

   Prezentacja pracy w celu jej oceny powinna się odbyć zgodnie z warunkami licencji. 

 

     Kolejność kroków niezbędnych dla podjęcia wysiłków zmierzających do opracowania i  obrony  dysertacji  magisterskiej.

 

  Student  pielęgniarstwa zarówno  na studiach dziennych jak i zaocznych jest zobowiązany już  przed końcem I roku

( II semestru ) studiów II stopnia, to znaczy przed swoimi wakacjami podjąć wysiłki niezbędna dla  opracowania pracy lmagisterskiej. Najlepiej jest uczynić to już pod koniec I semestru studiów II stopnia.  Aby ułatwić to zadanie i aby stymulować do rozpoczęcia takich wysiłków student powinien wypełnić załączony poniżej wzór " Karty  przebiegu pracy magisterskiej". Jak wynika z tego wzoru student powinien już w tym okresie studiów uzyskać wstępną akceptację promotora pracy.

   Lista osób którzy są upoważnieni do pełnienia roli promotora jest dostępna w Sekretariacie Instytutu Pielęgniarstwa.

   W październiku, na początku swojego II  roku studiów   student powinien ponownie omówić temat pracy licencjackiej z swoim promotorem. Ustalony w ten sposób obowiązujący temat będzie rozpatrywany i zatwierdzany na zebraniu Komisji Dydaktycznej Instytutu Pielęgniarstwa. Jak wiadomo Komisja ta ma w swoim składzie przedstawicieli studentów.

   Student może wielokrotnie konsultować wykonywanie swojej pracy magisterskiej  z promotorem w trakcie semestru .

   Studenci studiów pomostowych powinni także odpowiedni wcześnie wykonać zalecone powyżej działania. Na studiach pomostowych dwusemestralnych wspomniana powyżej kartę należy wypełnić i uzgodnić  z potencjalnym promotorem juz po około dwóch pierwszych miesiącach podjętych studiów.   

   Gotowa praca, (wraz z tekstem i rysunkami na płytce CD-R) powinna być  złożona  w  3-ch egzemplarzach w Sekretariacie Instytutu. Czwarty egzemplarz pracy zachowuje student. Postać fizyczną  tych 3 egzemplarzy określa zarządzanie Rektora zamieszczona poniżej.     

    Jeden egzemplarz  pracy magisterskiej   będzie przechowywany w Dziekanacie  Instytutu Pielęgniarstwa przez okres kilku laty. Teksty wielu prac licencjackich są weryfikowane  przez   Krajową  Radę  Akredytacyjną  SZkół Pielęgniarek i Położnych.  

 

  Ogólne kryterium spełniania wymogów stawianych pracom magisterskim  

  Praca spełnia wymogi jeśli były przestrzegane wszystkie zalecenia wymienione w niniejszej instrukcji, omawiającej sposób podjęcia tematu i  zrealizowania opracowania.  Należy jednak z naciskiem podkreślić, że prócz spełniania rozlicznych wymogów formalnych i technicznych, najważniejszym kryterium jest oryginalność pracy.

   Prace o charakterze poglądowym typu B  - także powinny  nosić znamiona oryginalności wywodów. Warto sprawić  aby praca taka stanowiła rodzaj poradnika, kompendium dla pielęgniarek.

Załączniki związane z przeprowadzaniem przewodu magisterskiego.

  Jak wspomniano przewód  magisterski  jest rozpoczynany od wypełnienia  zamieszczonej  poniżej karty i uzyskania podpisu promotora.   

Karta  przebiegu przewodu magisterskiego

 

 

Imię i nazwisko:........................................................................................

 

Data rozpoczęcia studiów: ...................................

 

Studia stacjonarne/niestacjonarne:    ...................................

 

Numer grupy seminaryjnej:     ...................................

 

Nr albumu:       .................

 

Telefon kontaktowy:     …. .........................

 

Tytuł, imię i nazwisko promotora:……………………………………………………………….

 

Proponowany tytuł pracy licencjackiej

 

…………………………................................................................................................................

 

…………………..........................................................................................................................

 

……………................................................................................................................................

 

 

Podpis promotora:  …………………………….

 

 Ostateczna wersja tytułu pracy licencjackiej

 

…………………..........................................................................................................................

 

................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................

 

 

Podpis promotora:…………………………….. 

 

 

Zatwierdzenie tytułu pracy przez Instytutową Komisję Dydaktyczną:

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

 

Podpis przewodniczącego komisji:

………………………………………………

Konieczne jest  także złożenie następującego oświadczenia.:

Nysa, dnia ………………. 

..................................................

imię i nazwisko  

..................................................

kierunek studiów  

...............................

numer albumu    

OŚWIADCZENIE  

 

            Stwierdzam, że przedłożoną w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie pracę  magisterską, na kierunku ...............................................................................................................

pt.: ..............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

opracowała(e)m samodzielnie i nie naruszyła(e)m osobistych i majątkowych praw autorskich osób trzecich, które chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

Wszystkie przytoczone w pracy teksty dosłowne innych Autorów udokumentowane zostały  w formie dopuszczalnych cytatów. Dane, stwierdzenia i poglądy Autorów przytoczone w pracy niedosłownie, opatrzone zostały odpowiednimi odsyłaczami.

           Jednocześnie oświadczam, iż na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie odpowiedzialności cywilnej i karnej za naruszenie praw autorskich, przedłożona praca nie była wcześniej publikowana i oceniana oraz że treść pracy, zapisanej na przekazanym przeze mnie nośniku elektronicznym, jest zgodna z treścią zawartą w wydrukowanej wersji pracy, przedstawionej do obrony. 

                                                   .............................................

podpis studenta                                

ZARZĄDZENIE  NR  1/2005

 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie

z dnia 26 stycznia 2005 r.

w sprawie zasad przygotowywania prac dyplomowych

w PWSZ w Nysie

 

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590 z późn. zm.) oraz Regulaminu studiów PWSZ Nysie zarządzam, co następuje:

§ 1  

1.    Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest złożenie w Dziekanacie trzech egzemplarzy pracy dyplomowej inżynierskiej/licencjackiej oraz elektronicznej wersji zapisu tej pracy, umieszczonej na płycie CD do jednorazowego zapisu. Nośnik elektroniczny powinien być opisany, tj. na odwrocie CD należy umieścić imię i nazwisko studenta oraz tytuł pracy dyplomowej.

       Jeden egzemplarz archiwalny pracy dyplomowej musi być wydrukowany dwustronnie, oprawiony w miękką okładkę z płaskim grzbietem metodą klejoną.

        Dwa pozostałe egzemplarze pracy dyplomowej, które wraz z drukami oceny pracy dostarcza się promotorowi i recenzentowi, należy oprawić w twardą   okładkę.  

2.    Szczegółowe zasady realizacji prac dyplomowych inżynierskich/licencjackich, w tym zakres i zasady redagowania pracy, określa Dyrektor Instytutu.  

§ 2  

1.    Przed obroną pracy dyplomowej inżynierskiej/licencjackiej student wypełnia pisemne oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, stwierdzające, że praca została wykonana samodzielnie oraz o zgodności treści pracy zapisanej na nośniku elektronicznym, z treścią zawartą w wydrukowanej wersji pracy przedstawionej do obrony.

 

2.    Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1, powinno stanowić ostatnią stronę w każdym egzemplarzu pracy dyplomowej inżynierskiej/licencjackiej.  

§ 3  

Zobowiązuje się wszystkich prowadzących seminaria dyplomowe do informowania studentów o obowiązku załączania do składanych prac również ich wersji elektronicznej oraz oświadczenia wymienionego w § 2.  

§ 4  

W przypadku stwierdzenia popełnienia plagiatu w pracy dyplomowej inżynierskiej/licencjackiej, Uczelnia niezwłocznie wszczyna procedury zmierzające do odebrania autorowi plagiatu nieuczciwie uzyskanego tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata.  

§ 5  

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                

 

 

 

Autorzy tekstu niniejszej strony: prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak, dr  mgr Agnieszka Wolińska, dr hab. n. med. Ewa Ziółko -prof. PWSZ,