KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicySylwetki i dorobekPlany zajęć

Jazz

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH - INSTYTUT JAZZU

I. Wymagania ogólne

 1. Praktyka zawodowa oraz jej wymiar wynikają z obowiązujących planów i programów studiów, zwanych dalej programami kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.
 2. Zaliczenie praktyki zawodowej jest warunkiem zaliczenia semestru, którego program przewiduje realizację tych zajęć.
 3. Student ma obowiązek odbyć 2 tygodniowe praktyki na semestrze II i IV.
 4. Na prośbę studenta udokumentowaną umową o organizacji praktyki, dyrektor instytutu może wyrazić zgodę na dodatkową- poza programową- praktykę zawodową. Fakt ten zostaje odnotowany w indeksie.
 5. Nadzór merytoryczny nad przebiegiem praktyki oraz warunkami jej realizacji sprawuje opiekun praktyki powołany przez dyrektora instytutu spośród nauczycieli akademickich.
 6. Program praktyk ustalają ich opiekunowie w porozumieniu z pedagogami prowadzącymi instrument główny.

II. Obowiązki opiekuna praktyk

 1. Opiekun praktyk jest zobowiązany do stałej współpracy z Działem Praktyk Zawodowych przy PWSZ w Nysie.
 2. Opiekun praktyki jest przełożonym studentów odbywających praktykę i w tym zakresie podejmuje decyzje. Od tych decyzji przysługuje odwołanie do dyrektora instytutu.
 3. Do zakresu obowiązków opiekuna należy w szczególności:
  1. podanie do wiadomości studentów zasad i trybu odbywania i zaliczania praktyki
  2. nadzór dydaktyczno –wychowawczy
  3. potwierdzenie sprawozdania z praktyki oraz wpisanie do indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta noty o zaliczeniu praktyki. Do obowiązków studenta należy wypełnienie stosownych danych i informacji o odbytej praktyce.
  4. informowanie dyrektora instytutu o wszelkich nieprawidłowościach związanych zarówno z organizacją, jak i przebiegiem praktyki.
  5. dyrektor instytutu określa skutki, wynikające z odwołania studenta z praktyki
   zawodowej w instytucji kulturalnej
 4. Wszelkie nieprawidłowości wynikające z trybu zaliczenia praktyki rozstrzyga dyrektor instytutu lub jego zastępca.

III. Ocena egzaminu dyplomowego

 1. Komisja egzaminu dyplomowego ocenia oddzielnie recital dyplomowy oraz obronę pracy dyplomowej.
 2. Komisja ustala ocenę z obrony pracy dyplomowej uwzględniając sposób jej zreferowania i odpowiedzi na pytania dotyczące pracy. Przy ocenie stosuje się skalę ocen podaną w Regulaminie Studiów.
 3. Warunkiem zdania egzaminu dyplomowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z recitalu dyplomowego i z obrony pracy dyplomowej.
 4. Za ocenę końcową egzaminu dyplomowego przyjmuje się średnią arytmetyczną z uzyskanych ocen (recital i obrona pracy) wyznaczoną do dwóch miejsc po przecinku.


III. Warunki zwalniania studenta z obowiązku odbycia praktyki

 1. Z obowiązku odbywania praktyki można być zwolnionym jedynie w przypadku, gdy udokumentuje się nabyte wcześniej doświadczenie zawodowe. Podstawę zwolnienie może wówczas stanowić:
  1. udokumentowane zatrudnienie w instytucji kulturalnej o tym samym lub pokrewnym do kierunku studiów profilu

Instytut Jazzu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK