Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPublikacje WydziałuPlany zajęć

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
- kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Kształcenie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na II stopniu, które realizowane będzie w Instytucie Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wpisuje się w strategię rozwoju Uczelni, która zakłada uruchamianie studiów II stopnia.

Współpraca i kontakty Uczelni z pracodawcami naszego regionu wskazują na to, że jest zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie służby w formacjach mundurowych, takich jak Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Straż Więzienna czy Wojsko Polskie, a także specjalistów do spraw bezpieczeństwa czy zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych czy w przedsiębiorstwach. Wskazują na to deklaracje pracodawców dotyczące zarówno gotowości przyjęcia studentów na praktyki zawodowe, jak i zapotrzebowania na absolwentów w kontekście przyszłego zapotrzebowania rynku pracy.

Prowadzenie kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne pozwala na przygotowanie odpowiednio wyspecjalizowanych kadr posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje z dziedziny nauk społecznych, nauk ekonomicznych oraz nauk prawnych. Otwarcie studiów II stopnia umożliwia także absolwentom studiów licencjackich uzupełnienie wykształcenia do poziomu magisterskiego. Zapytania o to własnych absolwentów jak i absolwentów innych uczelni są tego dowodem.

Studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne z założenia są ukierunkowane na doskonalenie profilu zawodowego osoby, która ukończyła studia pierwszego stopnia, a swoje życie zawodowe chce realizować w ramach procesu przeciwdziałania szeroko rozumianym wyzwaniom bezpieczeństwa XXI wieku w ramach wewnętrznego funkcjonowania państwa, a także dowolnej organizacji.

Studia te są również ofertą edukacyjną dla pracowników i kandydatów na funkcjonariuszy służb mundurowych, inspekcji, formacji ochronnych i innych organizacji o podobnym charakterze. Ponadto z oferty edukacyjnej mogą skorzystać żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, w zakresie współpracy na poziomie lokalnym ze służbami bezpieczeństwa wewnętrznego.

Ukończenie studiów II stopnia w IBW PWSZ w Nysie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne predysponuje absolwentów do pracy na samodzielnych stanowiskach w organach administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjach, organach i firmach związanych z zagadnieniami szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego.

Studia te dają możliwość ukierunkowania się absolwenta w ramach preferowanych dwóch specjalności:

 • bezpieczeństwo społeczności lokalnych,
 • służby i formacje ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego.

Dobór specjalności wynika z badania rynku pracy oraz preferencji lokalnych pracodawców. Przez instytucje publiczne, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa poszukiwani są menadżerowie bezpieczeństwa, osoby, które potrafią nim zarządzać w skali lokalnej. Zapotrzebowanie jest również na funkcjonariuszy, których poszukują organizacje odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa, czyli Policja, Służba Więzienna, Straż Miejska czy Wojsko Polskie.

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne będą dysponować szeroką wiedzą oraz umiejętnościami w zakresie:

 • współczesnych uwarunkowań procesów i zjawisk towarzyszących rozwojowi społeczeństw, a także wpływu koncepcji geopolitycznych współczesnego świata na proces kształtowania bezpieczeństwa wewnętrznego państw regionu;
 • analizy uwarunkowań współczesnego środowiska bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz procesu zaspokajania potrzeb społecznych w tej dziedzinie;
 • zasad stanowienia prawych podstaw bezpiecznej egzystencji i rozwoju w ramach różnych płaszczyzn bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce;
 • systemowego zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego w państwie oraz w relacjach międzynarodowych;
 • procesu zapewniania potrzeb bezpieczeństwa społeczności lokalnych, jak i całego narodu;
 • procesu zarządzania projektami w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, z zachowaniem ochrony wartości intelektualnej, przemysłowej, zasad kontroli i audytu oraz zarządzania jakością w podmiotach bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • kreowania założeń budowy złożonych modeli działania (systemów) w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego
 • dokonywania merytorycznych analiz wyzwań środowiska bezpieczeństwa warunkujących skuteczność i efektywność działania instytucji pomocy społeczeństwu na poziomie lokalnym, jak i służb i formacji ochronnych działających w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • prowadzenia pogłębionych analiz problemów związanych z funkcjonowaniem elementów systemu bezpieczeństwa wewnętrznego wraz merytorycznymi propozycjami racjonalnych rozwiązywań;
 • umiejętności interpretacji tekstów i materiałów odnoszących się do różnych płaszczyzn bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • kierowania pracami zespołów ekspertów z jednej lub wielu dziedzin bezpieczeństwa wewnętrznego, prowadzenia merytorycznej debaty, eksperckiej oceny przedstawianej argumentacji przygotowania pisemnych raportów z uzasadnionymi wnioskami;
 • posługiwania się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii właściwej dla wybranych dziedzin nauk społecznych.
 • Absolwent studiów II stopnia będzie posiadał również istotne kompetencje społeczne dotyczące w szczególności:
 • otwartości umysłu na nowe idee, trendy i nurty, w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrzne-go, które ułatwią wyjaśnianiu złożonych zjawisk społecznych w tej dziedzinie;
 • do samodzielnego działania oraz formułowania propozycji do podejmowania skoordynowanych działań przez zespoły zadaniowe z różnych płaszczyzn bezpieczeństwa wewnętrznego, prowadzenia krytycznej analizy pozyskiwanych materiałów i opracowań;
 • myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, podejmowania inicjatyw w zakresie wprowadzania nowoczesnych zasad i norm działania adekwatnie do wyzwań, a w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia jednostki lub grupy społecznej do określania racjonalnych priorytetów działania
 • pełnienia roli menedżera bezpieczeństwa wewnętrznego (z zachowaniem profesjonalizmu i etycznych zasad postępowania) zarówno w zespołach pomocy jednostkom oraz grupom społecznym, jak i jednostkach, służbach oraz formacjach ochrony w procesie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa wewnętrznego.

Zdobyta wiedza merytoryczna, nabyte praktyczne umiejętności, a także kompetencje społeczne pozwolą absolwentowi studiów drugiego stopnia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, z tytułem zawodowym magistra, znaleźć zatrudnienie przede wszystkim w atrakcyjnych zawodach związanych z pracą w komórkach ds. bezpieczeństwa przedsiębiorstw, firm, organizacji, administracji publicznej (głównie w strukturach zarządzania kryzysowego administracji rządowej i samorządowej), w agencjach ochrony osób i mienia, firmach zajmujących się instalowaniem i realizowaniem monitoringu, biurach detektywistycznych, w wywiadowniach gospodarczych itp. instytucjach. Możliwość zatrudnienia dla absolwentów o najwyższych kwalifikacjach wynika z potrzeb kadrowych służb, straży i inspekcji (np. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Celnej, Służby Więziennej, Służby Ochrony Kolei, Służby Sanitarno-epidemiologicznej, Centrów Pomocy Rodzinie itp.).

Oceny potrzeb rynku pracy dokonywane okresowo na podstawie ankiet przez Uczelnię (Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy) wskazują, że środowisko zawodowe i przyszli pracodawcy oczekują, że absolwenci studiów II stopnia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne będą realizować zadania typowe dla:

 • konsultantów z zakresu bezpieczeństwa;
 • kreatorów projektów bezpiecznego bytu i rozwoju,
 • menedżerów systemów bezpieczeństwa,
 • specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa,
 • planistów i bezpośrednich organizatorów pracy lub koordynatorów grup wykonawców zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego.

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK