„Rozwój kompetencji zawodowych studentów oraz absolwentów kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” POWER.05.05.00-IP.05-00-001/18

Termin realizacji: 01.10.2018 – 31.12.2022

Realizacja projektu pn. "Rozwój kompetencji zawodowych studentów oraz absolwentów kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie" zakłada opracowanie oraz realizację programu rozwojowego Uczelni dla studentów kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie uczelnianego programu stypendialnego, szkolenia z właściwej komunikacji z pacjentem i wizyty studyjne w podmiotach leczniczych oraz wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych absolwentów poprzez realizację programu absolwenta, zakładającego przede wszystkim cykl medycznych szkoleń zawodowych w zakresie potrzeb epidemiologiczno-demograficznych, stypendium szkoleniowe na czas trwania szkoleń oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Wsparciem w projekcie zostanie objętych 26 studentek/ów II roku 2018/2019 oraz 19 w tym 18Ki1M -75% absolwentów, którzy będąc uczestnikami projektu otrzymywali stypendium motywacyjne z czego 30% osób ostatniego roku kształcenia na kierunku objętym wsparciem zostanie objętych programem rozwojowym absolwenta. Realizacja projektu ma na celu podniesienie kompetencji poprzez wsparcie dalszej edukacji absolwentów kierunku Pielęgniarstwo. Łącznie wsparcie w projekcie otrzyma 26 os.,w tym 25K i 1M studentek/ów PWSZ w Nysie kierunku Pielęgniarstwo. Studentki/ci otrzymają łącznie: 106 godz./os. specjalistycznych szkoleń, wykraczających poza standardowy program kształcenia, natomiast absolwenci zrealizują łącznie 350 godz. medycznych szkoleń zawodowych na osobę podnosząc tym samym swoje kwalifikacje zawodowe.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK